Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

SKR:s prognoser har sedan 2017 utgått från att högkonjunkturen skulle kulminera 2018. 2019 började konjunkturen försvagas, men än har Sverige inte nått lågkonjunktur även om vi passerat toppen. Konjunkturen försvagas under 2020. Trots en sänkning av BNP-tillväxten från 2,3 procent 2018 till 1,2 procent 2019 bedömer SKR att Sverige än så länge har ett hyfsat starkt konjunkturläge. Att konjunkturen bedöms vara ganska stabil beror på att kapacitetsutnyttjandet i industrin var mycket högt tredje kvartalet 2019. Men fortsätter den försvagning som började för ett år sedan kommer konjunkturen att bedömas som lågkonjunktur.

Sverige har de senaste åren gynnats av en stark export, bland annat tack vare kronans försvagning. Världskonjunkturen har dock börjat vika, påverkad av faktorer som brexit och handelskrig. Brexit ledde dock inte till några stora konsekvenser på den europeiska ekonomin och Fas 1-avtalet mellan USA och Kina kan möjliggöra en viss förbättring i relationerna länderna emellan. Det kan ingjuta optimism för framtiden trots att BNP-tillväxten i världen väntas minska kommande år. Många oklarheter återstår dock för dessa två faktorer. Spridningen av corona-viruset har gett mycket stora ekonomiska effekter och kommer att fortsätta påverka den globala och lokala ekonomin framöver. OECD skriver ner den globala BNP-tillväxten med en halv procentenhet till 2,4 procent, den lägsta tillväxttakten sedan finanskrisen 2008–2009. Det var dock i början av corona-virusets spridning, effekterna av viruset har ökat sedan dess och världens ekonomi kommer att påverkas väldigt mycket.

Arbetsmarknaden var än så länge stark vid årsskiftet trots att den förstärkning som pågått i flera år bröts för 1,5 år sedan. Vid utgången av 2019 uppgick arbetslösheten till 6,8 procent och i februari 2020 var den 7,2 procent. Den svaga produktionstillväxten väntas medföra en gradvis svagare arbetsmarknad, och 2020 väntas antalet arbetade timmar och antalet sysselsatta minska något. De varsel och permitteringar som görs i corona-krisens spår kommer att minska antalet arbetade timmar ännu mer. Även löneökningstakten är nedreviderad för 2020. Det gör att den reella skatte­underlagstillväxten för 2020–2021 faller till den lägsta ökningstakten på tio år.

Vansbros geografiska läge gör att det är långt till andra arbetsmarknader. Kommunen är den enda i länet som är en egen arbetsmarknad med minst inpendling över kommungränsen. Det gör att det lokala näringslivet fungerar bra eftersom kommunen inte som andra kommuner kan förlita sig på grannkommuners arbetsmarknad.

2006 hamnade kommunen på plats 274 i Svenskt Näringslivs rankning av företagsklimatet. Kommunen påbörjade då ett gemensamt arbete med näringslivet för att göra Vansbro till en attraktiv kommun att starta och driva företag i. Successivt började företagsklimatet förbättras och från plats 274 har kommunen nu klättrat till plats 49 i Sverige, vilket är högst i länet. Åren 2008–2018 har jobben ökat med 255 inom det privata näringslivet i Vansbro. 2019 utarbetade kommunen en ny näringslivsstrategi som ska möta utmaningarna vad gäller bland annat kompetensförsörjning, bostäder och bredbandsutbyggnad. Under året beviljade kommunen tre bygglov för fritidsboende och en villa färdigställdes. 2016 var fibertillgången i kommunen 40 procent och 2018 51 procent. Målet är 90 procent och en ny fiberstrategi beslutas i juni av fullmäktige. Den senaste fibertillgångsmätningen 2018 visade att 51 procent hade tillgång till uppkoppling med 100 Mbit/s i kommunen.

Efter beslut i fullmäktige har kommunen under 2019 arbetat fram en åtgärdsplan för att återställa kommunens upparbetade underskott från tidigare år. Planen består av ett antal åtgärder som förvaltningen ska genomföra där vissa åtgärder kräver politiska beslut och andra inte. Hur dessa åtgärder framskrider ska förvaltningen återrapportera till kommunstyrelsen varje kvartal.

Befolkning

Befolkningen i Vansbro kommun minskade något 2019, från 6 807 till 6 805 (–0,03 procent). I länet ökade däremot befolkningen med 0,27 procent (775 personer) och i riket med 0,95 procent (97 404 personer). Även om befolkningen fortsätter att minska ser utvecklingen lite ljusare ut. Kommunen hade även 2019 ett negativt födelseöverskott (färre födda än avlidna) men antalet inflyttade översteg antalet utflyttade med 25 personer. Kommunen har nu lika många invånare som för tio år sedan.

 

Befolkningsutveckling Vansbro kommun

Befolkningsutveckling Vansbro kommun

Under året föddes 64 barn medan 91 invånare avled. För de senaste tio åren uppgår födelsenettot till –338. Under samma period har flyttnettot uppgått till 246 personer, fler personer har flyttat till Vansbro än från. Andelen utrikesfödda var vid årets slut 586 personer, vilket är 8,6 procent av folkmängden.

In- och utrikes Inrikes Utrikes Summa
Inflyttade 231 88 319
Utflyttade 288 6 294

Befolkning åldersfördelning

Befolkning åldersfördelning

Tabellen ovan visar befolkningen uppdelad på olika åldersgrupper de senaste tre åren i Vansbro. Trenden är att antalet unga under 18 minskar, liksom antalet barn i förskoleålder. Befolkningen i åldrarna 18–44 ökade 2019. Gruppen 80+ ökade också och andelen ålderspensionärer i kommunen var vid årets slut 27,1 procent, i länet 24,7 procent och 20,4 procent i riket.

Känslighetsanalys

Den ekonomiska utvecklingen styrs av många faktorer där kommunen kan påverka vissa, medan andra ligger utanför kommunens kontroll. Tabellen nedan visar hur kommunens kostnader påverkas av olika förändringar.

Händelse Förändring
+/– tkr
10 öres förändring av kommunalskatten 1 308
Förändrat invånarantal med 100 5 724
Löneförändring med 1 %, inklusive PO 2 937
Förändrad upplåning med 10 mkr 56
10 heltidstjänster 4 753

Pensioner

Kommunens pensionsåtaganden visas i tabellen nedan.

(tkr) 2016 2017 2018 2019
Individuella delen inklusive löneskatt 12 547 13 225 11 924 10 816
Avsättning pensioner inklusive löneskatt 25 254 26 132 26 501 29 930
Ansvarsförbindelser inklusive löneskatt 162 930 156 966 149 865 139 679
Visstidspension till förtroendevalda, ansvarsförbindelse 521 373 174 60
Totala pensionsförpliktelser inklusive löneskatt 201 252 196 696 188 464 180 485