Resultaträkning

(tkr) Kommunen Sammanställd redovisning
Utfall
2019-12-31
Utfall
2018-12-31
Utfall
2019-12-31
Utfall
2018-12-31
 
Verksamhetens intäkter
Not 2 132 371 106 488 266 090 228 338
Verksamhetens kostnader Not 3 – 522 941 – 515 518 – 643 944 – 625 709
Avskrivningar Not 4 – 15 842 – 14 517 – 25 576 – 23 244
 
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER
– 406 412 – 423 547 – 403 430 – 420 615
 
Skatteintäkter
Not 5 286 537 279 214 286 537 279 214
Generella statsbidrag och utjämning Not 6 130 818 128 722 130 824 128 722
 
VERKSAMHETENS RESULTAT
10 943 – 15 611 13 931 – 12 679
 
Finansiella intäkter
Not 7 2 992 3 946 2 613 3 692
Finansiella kostnader Not 8 – 33 378 – 1 842 – 34 848 – 3 248
 
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER
– 19 443 – 13 507 – 18 304 – 12 235
 
Extraordinära poster
Not 9 – 16 064 – 16 064
 
ÅRETS RESULTAT
– 35 507 – 13 507 – 34 368 – 12 235