Balansräkning

(tkr) Kommunen Sammanställd redovisning
2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31
 
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar Not 10 80 160 80 160
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar Not 11 269 360 333 344 525 879 585 654
Maskiner och inventarier Not 12 43 966 40 958 52 192 46 247
Finansiella anläggningstillgångar Not 13 11 157 42 269 8 530 39 623
Summa anläggningstillgångar 324 563 416 731 586 681 671 684
 
Omsättningstillgångar
Förråd m.m. Not 14 8 8 694 716
Fordringar Not 15 37 293 44 693 52 852 58 290
Kassa och bank Not 16 117 481 42 205 145 726 72 741
Summa omsättningstillgångar 154 782 86 906 199 272 131 747
 
SUMMA TILLGÅNGAR
479 345 503 637 785 953 803 431
 
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Årets resultat Not 17 – 35 507 – 13 507 – 34 368 – 12 235
Resultatutjämningsreserv
Övrigt eget kapital 211 760 225 267 236 734 248 969
Summa eget kapital 176 253 211 760 202 366 236 734
 
Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Not 18 29 930 26 501 30 597 26 761
Andra avsättningar Not 19 3 184 2 951
Summa avsättningar 29 930 26 501 33 781 29 712
 
Skulder
Långfristiga skulder Not 20 184 608 169 491 427 605 410 746
Kortfristiga skulder Not 21 88 554 95 885 122 201 126 239
Summa skulder 273 162 265 376 549 806 536 985
 
Summa avsättningar och skulder
303 092 291 877 583 587 566 697
 
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
479 345 503 637 785 953 803 431
 
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
 
Panter och därmed jämförliga säkerheter
Uttagna pantbrev 1 286 1 286 78 214 78 214
Avgår i eget förvar – 512 – 512 – 57 200 – 57 200
Summa ställda panter 774 774 21 014 21 014
 
Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits ­ bland skulderna eller avsättningarna Not 22 139 739 150 039 139 739 150 039
Övriga ansvarsförbindelser Not 23 237 834 240 495 112 126
Summa ansvars- och borgensförbindelser 377 573 390 534 139 851 150 165