Revisorer

revisorer

Resultat 2019

2018 2019
Budget, netto (tkr) 568 585
Drift, netto (tkr) 502 596
Avvikelse (tkr) 66 – 11
Revisionskostnad (kr per invånare) 74 88

Måluppfyllelse

Revisorerna genomförde alla sina planerade granskningar under året. Resultaten av granskningarna har redovisats och meddelats till de berörda verksamheterna. Revisionen bedömer att målen uppfylldes vad gäller planerad och utförd revision.

För 2019 års granskningsarbete fick revisorerna ett anslag på 585 tkr. Kostnaderna blev 596 tkr.

Viktiga händelser

Kommunens revisorer genomförde 2019 en revision enligt god revisionssed. Revisorerna ska förutom god revisionssed också följa kommunallagen och fullmäktiges revisionsreglemente. Nedan sammanfattas revisorernas aktiviteter för att skaffa ett underlag för sin bedömning.

Granskning av styrelsens och nämndernas ansvarsutövning

Med ansvarsutövande menas aktiva åtgärder för att styra, följa upp och kontrollera verksamheten och ekonomin.

Granskning av årsredovisning och kommunens delårsrapport per 2019-08-31

Kommunens årsredovisning styrs av den kommunala redovisningslagen, och kommunrevisorerna har i uppgift att bedöma om kommunen i sin redovisning följt denna lag och om redovisningen ger en rättvisande bild av kommunens resultat och ekonomiska ställning.

Fördjupade granskningsprojekt i utvalda delar av verksamheten

Den fördjupade granskningen 2019 omfattade fyra projekt:

  • Granskning av vårdkedjan för personer med psykisk funktionsnedsättning som var en samgranskning med Region Dalarna och flertalet av länets kommuner.
  • Om kommunstyrelsens arbete med ekonomiska prognoser varit ändamålsenligt och effektivt och om prognoserna gett en tillförlitlig bild av kommunens resultat och utveckling.
  • Om kommunstyrelsen haft ändamålsenlig fördelning av resurser mellan de olika verksamheterna och om det funnits en tillräcklig styrning av effektiviteten i verksamheterna.
  • Kommunens ledning och organisation avseende LSS.

Alla fördjupade granskningar utmynnade i ett antal förslag eller krav på förbättringar avseende den kommunala verksamheten.

Grundläggande granskning

Revisorerna följde nämndernas och kommunstyrelsens verksamhet genom studiebesök, träffar med förtroendevalda och anställda, protokollgranskning samt uppföljningar och mindre granskningar utifrån revisorernas iakttagelser. Revisorerna biträddes under året av företaget KPMG AB som har gjort granskningar och uppföljningar på uppdrag av revisorerna.

Framtiden

Revisionens arbete för år 2020 grundar sig på en risk- och väsentlighetsanalys som aktualiseras flera gånger per år. Revisionen kommer att fortsätta granska all kommunal verksamhet i enlighet med uppdraget och god sed.

Förutom fördjupade granskningar kommer revisionen också att göra grundläggande granskning och granskning av årsbokslut, årsredovisning och delårsrapporter för 2020.

Utökad samverkan mellan controller och hr för bättre chefsstöd i planering, bemanning, uppföljning och schemafrågor.