Kassaflödesanalys

(tkr) Kommunen Sammanställd redovisning
2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat – 35 507 – 13 507 – 34 368 – 12 235
Justering för av- och nedskrivningar Not 24 15 842 14 517 25 576 23 244
Justering för gjorda avsättningar Not 25 3 429 369 3 836 516
Justering för avsättning uppskjuten skatt Not 26 233 67
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Not 27 15 515 – 379 19 952 55
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapitalet – 721 1 000 15 229 11 647
 
Ökning/minskning förråd och varulager
2 22 30
Ökning/minskning fordningar 7 585 – 864 5 624 – 2 083
Ökning av kortfristiga skulder – 7 331 10 006 – 4 039 9 958
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga avsättningar
 
1. MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
– 467 10 144 16 836 19 552
 
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av materiella anläggningstillgångar Not 28 – 33 839 – 31 532 – 50 650 – 52 779
Försäljning av materiella anläggningstillgångar Not 29 94 092 93 978
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Not 30 1 367 1 367
Utbetalning förskott/lån till utomstående Not 31 – 186 – 186
 
2. MEDEL FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN
60 068 – 31 165 43 143 – 52 412
 
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Ökning långfristiga fordringar Not 32 – 19 – 2
Erhållna anslutningsavgifter Not 33 255 3 213 255 3 213
Erhållna investeringsbidrag Not 34 15 420 5 665 15 420 5 665
Nyupptagna lån Not 35 25 000 0 98 199 77 269
Amortering av långfristig skuld Not 36 – 25 000 0 – 100 849 – 55 606
 
3. MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
15 675 8 878 13 006 30 539
 
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL (1+2+3)
75 276 – 12 143 72 985 – 2 321
 
Likvida medel vid årets början
42 205 54 348 72 741 75 062
Likvida medel vid årets slut 117 481 42 205 145 726 72 741
Förändring av likvida medel 75 276 – 12 143 72 985 – 2 321