Investeringsredovisning

Investeringsbudgeten för 2019 var 16,3 mkr men totalt investerade kommunen 33,7 mkr. Kommunen har blivit beviljade investeringsbidrag på 18,4 mkr för projektet Invallning Vansbro och 14,7 mkr för utbyggnad av fiber. I fiberprojektet finns också 4,5 mkr i anslutningsavgifter, totalt 19,2 mkr för projektet.

I investeringsutgifterna ingår även tidigare beslutade investeringar som löper över flera år. Tabellen visar investeringar som pågått under 2019. Nedan kommenteras de större investeringsprojekten och när de beräknas vara färdiga.

Varje år avsätter kommunen medel för infrastruktur- och underhållsinvesteringar, mindre verksamhetsinvesteringar och it-investeringar, dessa kommenteras inte separat och de redovisas samlat i tabellen.

Invallning Vansbro

Investeringen avser byggandet av ett översvämningsskydd i form av en jordvall. Förberedande markundersökningar är klara liksom projektering, och byggarbetet började hösten 2018. Under 2019 har vallen i stort sett byggts färdigt förutom en liten etapp som omfattar rivning och nybyggnation av kontorslokaler. Projektering och upphandling av dagvatten är utfört och färdigt. Besiktning av skyddsvallen gjordes under hösten. Det arbete som fortfarande pågår är montering av staket vid Rindi-området samt grindar för gångtrafikanterna vid Saltviksbron.

Projektet har haft en total budget på 31 mkr. Av dessa står kommunen för 12,6 mkr och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för 18,4 mkr. Vid 2019 års början hade 7,7 mkr använts, och under 2019 har 22,3 mkr använts. 1 mkr återstår i projektet.

Investeringsprojektet väntas bli helt klart försommaren 2020.

Utbyggnad fiber

Investeringen avser utbyggnad av fiberoptiskt bredbandsnät i Vansbro kommun. Syftet med projektet är att 90 procent av hushållen och företagen i Vansbro kommun ska ha tillgång till internetuppkoppling med minst 100 Mbit/s i hastighet. Till och med 2018 var den upparbetade utgiften 37,4 mkr. År 2019 har 4,2 mkr använts vilket ger en total utgift på 41,6 mkr hittills.

Investeringen finansieras med avsatta investeringsmedel från kommunen, bidrag samt anslutningsavgifter. Vansbro kommun har sökt och beviljats delfinansiering från Tillväxtverket för det ortssammanbindande stamnätet, samt delfinansiering från Jordbruksverket för spridningsnätet i Skamhed, Skålö-Ilbäcken och Uppsälje.

Stamnätet blev klart sensommaren 2019. Spridningsnätet är sedan tidigare utbyggt i Skamhed och Skålö-Ilbäcken samt delar av Dala-Järna. Utbyggnad av accessnätet i Uppsälje pågår sedan augusti 2019, och våren 2020 ska spridningsnätet även byggas ut i Tyna-Malmsta.

En ny upphandling av totalentreprenör för fiberutbyggnaden gjordes sommaren 2019. Även en ny fiberprojektör har upphandlats. Ambitionen är att projektera under vintern för att komma igång snabbare våren 2020 utifrån kommande utbyggnadsplan, förutsatt att mer pengar avsätts för fiberutbyggnaden.

Brandskydd Söderåsen, medborgarhuset, Bäckaskog

Arbetet med att åtgärda brister i brandskyddet i medborgarhuset är nu i princip klart. Det som gjorts under året är montage av nya brandavskiljande partier och installation av ett heltäckande brandlarm. I ventilationssystemet har även cirka 20 brandspjäll monterats som ska säkerställa att brand inte kan spridas i byggnaden. Arbetena är besiktigade och godkända inom varje entreprenadområde. En tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) gjordes i december 2019. Bristerna på Söderåsen och Bäckaskog är åtgärdade sedan tidigare. Projektet beräknas överstiga budget med 700 tkr.

Projektering äldreboende

Kommunen har nu antagit en ny detaljplan för Bäckaskogsfastigheten och påbörjat upphandling av projekteringen för ombyggnaden av hus 06. Avsatta medel för projekteringen etapp 1 bedöms räcka till projektet.

LSS gruppboende

Under året har fastigheten fått en ny solcellsanläggning. För arbetet har kommunen fått ett statligt bidrag på 30 procent av installationskostnaden. Den lada som står på fastigheten har inretts med förråd för hyresgästerna. Byggnaden har även målats utvändigt. De arbeten som återstår är installation av belysning med mera i ladan och uppsättning av ett staket. Slutreglering av entreprenaderna färdigställs andra kvartalet 2020. Återstående medel bedöms räcka.

 

Budget År Utfall t o m
2018
Utfall
2019
Resterande/
förbrukat
Invallning Vansbro 11 300 2010/2016/2018 7 703 22 290 – 18 693
Brandskyddsåtgärder Bäckskog, Söderåsen och Medborgarhuset 7 300 2014/2017/2018 5 153 2 634 – 487
LSS gruppboende 15 000 2016 13 298 1 184 517
Ombyggnad Östra skolan till förskola 2 800 2017 2 676 147 – 23
Aktivitetspark Järnvägsgatan 1 370 2017 377 1 285 – 292
Utbyggnad fiber 16 110 2014/2015/2018 37 412 4 253 – 25 555
Projektering äldreboende 3 000 2014/2015 1 593 76 1 330
Struktur och verksamhetsinvesteringar 2 050 2019 798 1 251
It-investeringar 1 000 2019 1 024 – 24
Investeringsutgift 33 694