Samhällsbyggnad

Samhällsbyggnad

Resultat 2019

2018 2019
Budget, netto (tkr) 22 150 14 767
Drift, netto (tkr) 21 573 14 665
Avvikelse (tkr) 577 102
Antal årsarbetare* 16,6 9,8
Män* 8,8 3,0
Kvinnor* 7,8 6,8
Frisktal (%) 93,00 94,84

* Statistik från 31 december respektive år.

Medarbetare

Samhällsbyggnad har jobbat med en åtgärdsplan för att hantera den ekonomiska situationen.

Miljökontoret har haft en fortsatt hög personalomsättning. Introduktion av nya inspektörer tar lång tid då myndighetsutövningen är komplex och kräver erfarenhet som tar tid att skaffa sig.

De krav som ställs på kommunen som tillsynsmyndighet enligt bland annat miljöbalken, livsmedelslagen och alkohollagen uppfylls inte fullt ut, bland annat på grund av hög arbetsbelastning.

Kommunens ansökan om dispens för att återanställa en ny miljö- och hälsoskyddsinspektör har dragit ut på tiden vilket har varit ett orosmoment. I dagsläget arbetar alla med att komma ikapp med arbete som skulle ha utförts tidigare år.

Plan- och byggenheten fortsatte samverka med andra kommuner för att utbyta erfarenheter.

Årets resultat

Vansbro fiber redovisade ett underskott på drygt 1 mkr, vilket beror på kostnader för konsulttjänster. Samhällsbyggnad klarade ändå budgeten tack vare överskott i de andra verksamheterna.

Fokus har utifrån den ansträngda ekonomin lagts på kärnverksamheterna vilket har lett till högre intäkter än budgeterat inom miljökontoret, som lämnade ett överskott på drygt 400 tkr.

Överskottet för samhällsbyggnad beror även på omvärldsfaktorer som har gynnat ekonomin 2019. Dels var kostnaderna för bostadsanpassning 275 tkr lägre än budgeterat, dels har det varit en mild vinter med lägre kostnader för snöröjning och sandning.

Viktiga händelser

Samhällsbyggnad har fortsatt digitaliseringen och påbörjat arbetet med ett digitalt arkiv på plan- och byggenheten, med målet att kunna slutföra arbetet 2020.

Vansbro kommun har gått med i Mitt Miljösamverkan som har bildats tillsammans med kommuner och länsstyrelser i Uppsala, Dalarna och Västmanlands län. Syftet med en miljösamverkan är ett bättre resursutnyttjande hos myndigheterna och att det ska leda till samsyn och mer likvärdiga bedömningsgrunder vid tillämpningen av miljöbalken och livsmedelslagen och därmed en mer rättssäker handläggning.

Kommunen har även deltagit i bredbandsforum och det så kallade bredbandslyftet med Region Dalarna och Post- och telestyrelsen. Under bredbandslyftet identifierade förvaltningen några områden som är särskilt värdefulla för Vansbro att fokusera på för fiberutbyggnad. Syftet var att förankra betydelsen av fiberutbyggnad både i den politiska ledningen och i kommunledningen.

En ny näringslivsstrategi togs fram där samhällsbyggnad och myndighetsutövningen får en mer stödjande och rådgivande funktion.

Räddningstjänsten har vid årets start lämnat förvaltningen och övergått till Brandkåren Norra Dalarna. Detta förklarar även skillnaden i utfall och budget mellan 2019 och 2018.

Framtiden

Samhällsbyggnad behöver arbeta med planering av områden för byggande av bostäder, industri och handel. Kommunens cykelplan och bostadsförsörjningsplan är under revidering.

Bostadsanpassning ska arbeta för närmare samarbete med socialt stöd och omsorg för att skapa kostnadseffektiva lösningar.

Vansbro fiber siktar på att öka utbyggnadstakten 2020.

Miljökontoret ska utöka sin myndighetsutövning. Förutom tillsynen av större miljöfarliga verksamheter och livsmedelsverksamheter ska kontoret ställa krav på underkända enskilda avlopp i kommunen, och öka tillsynen på mindre verksamheter som aldrig eller sällan haft miljötillsyn. Miljökontoret ska även strukturera arbetet med förorenade områden i kommunen.

Kommunen behöver även fortsätta arbetet med en komplett VA-plan.

Plan- och byggenheten fortsätter fokusera på myndighetsutövningen och att dra nytta av digitaliseringens möjligheter.