Måluppfyllelse

Måluppfyllelse

Kommunfullmäktige har beslutat om strategiska mål i den strategiska planen. Måluppfyllelsen bedöms utifrån en sammanvägning av måluppfyllelsen för under­liggande nämndmål. Nämndmålen mäts med indikatorer, där varje indikator har en egen målnivå och varje nämndmål totalt mäts med en eller flera indikatorer.

 

Färgmarkeringarna anger i vilken grad målet uppnåtts:

 Målet uppnått, förväntad målnivå eller bättre

 Målet delvis uppnått, minst 80 procent måluppfyllelse

 Målet ej uppnått, lägre än 80 procent måluppfyllelse

Perspektiv Strategiska mål 2019
Medborgare och kunder Vansbro kommun är en attraktiv och trygg kommun, där medborgare och kunder är nöjda med kommunens verksamhet
Framtidstro och utveckling Vansbro kommun skapar förutsättningar för en hållbar och positiv utveckling
Förvaltningsutveckling Vansbro kommun har en modern och effektiv förvaltning
Medarbetare Vansbro kommun är en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna känner engagemang och arbetsglädje
Ekonomi Vansbro kommun har en hållbar ekonomi

I vilken grad kommunen har uppnått och bedömt de olika målen framgår i redovisningen av nämndmålen på följande sidor.

Medborgare och kunder

Strategiska mål Nämndmål Förvaltningsområde 2019
Vansbro kommun är en attraktiv och trygg kommun, där medborgare och kunder är nöjda med kommunens verksamhet. Hög måluppfyllelse i skolan Utbildning, kultur och fritid
Individ- och familjeomsorgen handlägger ärenden enligt gällande lagar och författningar Socialt stöd och omsorg
Äldre och personer med funktionsnedsättning tillförsäkras jämlikhet, delaktighet och inflytande Socialt stöd och omsorg
Den enskildes situation förbättras genom kontakt med individ- och familjeomsorgen Socialt stöd och omsorg
Brukarna ska vara nöjda eller mycket nöjda med hemtjänst och särskilt boende Socialt stöd och omsorg
Deltagarna inom sysselsättningsverksamhet enligt socialtjänstlag och LSS är delaktiga i verksamheten Socialt stöd och omsorg
Medborgarna har förtroende för kommunens myndighetsutövning Samhällsbyggnad
Kommunen ger god service och ett gott bemötande Alla

 Hög måluppfyllelse i skolan

Måluppfyllelsen i matematik är genomgående låg i de årskurser som haft nationella prov. Det finns inga större skillnader mellan pojkars och flickors resultat förutom att pojkarna tenderar få lägre resultat i svenska i de högre årskurserna. Det är främst läsintresset och förmågan och/eller viljan att skriva som påverkar resultatet.

Resultaten bland de äldsta eleverna pekar i samma riktning när det gäller matematik. Däremot finns en positiv trend i engelska, helt i linje med den nationella trenden där pojkars resultat ökar stadigt. Forskning visar att det är dataspelandet som till stor del har engelska som språk, som utvecklar elevernas kunskaper i engelska där resultatet sakta förbättras.

Eleverna har genomgående lägre resultat i de teoretiska ämnena och högre resultat i de praktiska ämnena, orsakerna är till viss del elevernas motivation. Faktorer som trygghet och studiero påverkar elevernas resultat och i klasser där det råder trygghet och god studiero presterar eleverna bra. Ledarskapet i klassrummet är otroligt viktigt.

Flera skolor använder tvålärarsystem med gott resultat. Det ger stabilitet i elevgrupperna eftersom det finns fler vuxna som samarbetar. Det ger också större möjligheter att förbättra undervisningen då lärarna tar hjälp av varandra i planering, genomförande och uppföljning av undervisningen.

Coacher, extra stöd på raster och ett strukturerat värdegrundsarbete gynnar också en positiv utveckling.

Täta uppföljningar av elevernas resultat bidrar till att få alla elever med på tåget, och bättre användande av Skolverkets bedömningsstöd ger lärare möjlighet att tidigt upptäcka elever som behöver extra anpassningar och/eller särskilt stöd.

Många av dessa insatser är ett led i att skapa goda lärmiljöer för alla Vansbros elever från förskolan till åk 9.

 Individ- och familjeomsorgen handlägger ärenden enligt gällande lagar och författningar

Målet har uppnåtts och det är främst arbetet med kvalitetsledningssystemet som gett resultat. Kvalitetsledningssystemet innehåller riktlinjer och rutiner för socialt stöd och omsorg och ska bland annat säkerställa att socialtjänsten arbetar utifrån lagar och författningar. Medarbetarna har själva varit med och tagit fram processer och rutiner i kvalitetsledningssystemet, som håller på att införas. I kvalitetsledningssystemet ingår även egenkontroller inom de olika verksamhetsområdena för att följa upp att verksamheten följer lagar och författningar.

 Äldre och personer med funktions­nedsättning tillförsäkras jämlikhet, delaktighet och inflytande

Målet har inte uppnåtts även om andelen personer som har en upprättad genomförandeplan ökade under året. Det socialt stöd och omsorg har gjort för att fler personer ska ha en genomförandeplan är digitalisering inom personlig assistans samt införande av genom­förandeplaner inom fler insatser enligt LSS.

Andelen personer som varit delaktiga vid upp­rättandet av genomförandeplan har ökat sedan 2018. Arbetet med att upprätta genomförandeplaner har även innefattat att göra den enskilde delaktig. Inom socialpsykiatrin har den enskilde varit mer delaktig än inom LSS-verksamheten.

 

 Den enskildes situation förbättras genom kontakt med individ- och familjeomsorgen

Måluppfyllelsen är svår att bedöma eftersom indikatorn inte går att mäta, men individ- och familjeomsorgen har börjat med nya förebyggande insatser. Det ekonomiska biståndet har ökat 2019 och kommunen har intensifierat arbetet med att få den enskilde till egen försörjning, genom ökad samverkan med aktivitetscentrum.

Under 2019 har fler familjer efterfrågat icke biståndsbedömda stödsamtal med familjeteamet. Det kan vara ett tecken på att medborgarna är nöjda med den öppna och förebyggande insatsen.

Sedan slutet av 2019 erbjuder kommunen föräldrautbildningen ABC.

 Brukarna ska vara nöjda eller mycket nöjda med hemtjänst och särskilt boende

Den samlade bedömningen för hela äldreomsorgen är att målet är uppnått.

Inom hemtjänsten nåddes inte målet helt. Det som gjorts för att nå målet är framför allt att personalkontinuiteten förbättrats vilket innebär att antalet medarbetare som besöker en äldre är bland de lägsta i landet. Verksamheten har även lyft fram vikten av ett gott bemötande och bra genomförandeplaner. Andelen nöjda brukare har ökat från föregående år. Hemtjänsten har mest nöjda brukarna i Äppelbo.

Inom särskilt boende har målet överträffats och andelen nöjda brukare har ökat från föregående år. Det som bidragit till att nå målet är fungerande boenderåd, anhörigträffar, aktiviteter och gemenskap på boendet samt medarbetarnas engagemang och ett gott bemötande. De flesta nöjda brukarna finns på Söderåsens äldreboende.

Inom demensvården har arbetet med stöd av det nationella registret BPSD (Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens) bidragit till en ökad trygghet och kvalitet.

 Deltagarna inom sysselsättnings­verksamhet enligt socialtjänstlag och LSS är delaktiga i verksamheten

Målet har uppnåtts. Indikatorn mäts genom en enkät till deltagarna i aktivitetscentrum. Resultatet har förbättrats något sedan föregående år.

Det som bidragit till måluppfyllelsen är bland annat arbetet med att upprätta genomförandeplaner inom aktivitetscentrum, att deltagarna får ökad möjlighet att påverka vilka aktiviteter de vill delta i samt ett utvecklat individuellt stöd genom coacher. Caféverksamheten har blivit en uppskattad och efterfrågad aktivitet. Personalen har i samverkan med regionens habilitering utbildats inom olika funktionsvariationer.

 Medborgarna har förtroende för kommunens myndighetsutövning

Samhällsbyggnad uppnådde i stort sett målet om förtroendet för myndighetsutövningen, men rättsäkerhetsmätningen har inte genomförts 2019.

 Kommunen ger god service och ett gott bemötande

God service och gott bemötande mäts genom en service­mätning där en extern part ringer eller mejlar till kommunen om olika frågor och till olika verksamheter. Bedömningen är att kommunen ger en god service och ett gott bemötande i telefon, att det tar för lång tid att svara på e-post men att svarskvaliteten överträffar målet.

Framtidstro och utveckling

Strategiska mål Nämndmål Förvaltningsområde 2019
Vansbro kommun skapar förutsättningar för en hållbar och positiv utveckling. Ger elever goda förutsättningar till fortsatt arbete och/eller studier Utbildning, kultur och fritid
Främja föreningsliv och folkhälsa Utbildning, kultur och fritid
Goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar Utbildning, kultur och fritid
Människors arbetsförmåga, resurser och möjligheter till egen försörjning främjas och utvecklas Socialt stöd och omsorg
Ger goda förutsättningar för näringslivet att etableras och utvecklas Samhällsbyggnad
Öka attraktiva boendemiljöer Samhällsbyggnad
Hållbar samhällsutveckling Samhällsbyggnad
Främja föreningsliv och folkhälsa Kommunkansli och intern service
Långsiktig hållbarhet Kommunkansli och intern service

 Ger elever goda förutsättningar till fortsatt arbete och/eller studier

Andelen behöriga lärare är fortsatt låg i kommunen. Andelen är relativt god bland de lägsta årskurserna och i åk 7–9 men i åk 4–6 är andelen behörig personal mycket låg. Lärare har därför flyttats till de skolor där behörigheten är låg inför läsåret 19/20. Den skola som utmärker sig negativt är Olympicaskolan, där elevernas kunskaper inför åk 7 är oroande och andelen behöriga lärare är mycket låg i de flesta ämnena.

Satsningen på den arbetsintegrerade utbildningen för lärare har gjort att det nu finns en student som läser och är aktiv och en student har ett studieuppehåll. Förhoppningen är att få ytterligare en student som läser den arbetsintegrerade utbildningen, som riktar sig till grundlärare åk 4–6.

När det gäller skolans attityder till företagande nådde Vansbro goda resultat med plats 17 i Svenskt Näringslivs rankning. Aktiva studie- och yrkes­vägledare bidrar till goda relationer mellan skola och näringsliv.

 Främja föreningsliv och folkhälsa

Föreningslivet har fått samma stöd som tidigare, dels genom föreningsbidrag men också genom fritidschecken som delades ut även i år. Det är en mycket framgångsrik satsning som möjliggör att fler barn och ungdomar kan få delta i en fritidsaktivitet. Tyvärr har fritidsbanken lagts i malpåse och det är ovisst om den kommer tillbaka.

Skolan gör flera satsningar inom det hälsofrämjande området genom aktiva raster, strukturerade puls­höjande pass som morgonpuls och pulspass och i ämnet idrott och hälsa.

Simkunnigheten bland elever i åk 3 har ökat från förra året. Simhallspersonalen har blivit mer samspelta och eleverna har kunnat ta till sig av undervisningen på ett bra sätt. Inför nästa år förändras upplägget för simskolan och då ändras även indikatorn för målet.

 Goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar

Boende i området kring ungdomsgården i Dala-Järna har upplevt det som störande när ungdomsgården haft öppet. Byn slöt upp på ett bra sätt då många vuxna anmälde sig frivilligt att gå runt i byn de kvällar ungdoms­gården var öppen, med resultatet att det blev mycket lugnare.

Andelen behöriga förskollärare har minskat från förra året. Några av dem har börjat arbeta på skolan och några har gått till andra kommuner. Återväxten ser dock relativt bra ut då kommunen har några förskollärarstudenter genom partnersamverkan med Högskolan Dalarna men också personer från bygden som studerar vid andra högskolor.

 

 Människors arbetsförmåga, resurser och möjligheter till egen försörjning främjas och utvecklas

Målet är delvis uppnått då en minskning av försörjningsstöd började synas mot slutet av 2019. För att nå målet har socialt stöd och omsorg bland annat intensifierat stödet till klienter att komma till rätt försörjning. Samarbetet mellan individ- och familjeomsorgen och aktivitetscentrum har ökat 2019 genom att aktivitetscentrum tillhandahåller några platser för de personer som ska delta i sysselsättningsaktivitet. Det går dock inte att ställa krav på alla klienter som står till arbetsmarknadens förfogande att delta i aktivitet då behovet är större än tillgången och aktivitetscentrum inte har tillräckligt med platser. Flera klienter behöver hjälp med att få ersättning från Försäkringskassan och där arbetar verksamheten med att stödja personer att få fram de läkarintyg som krävs.

Inom aktivitetscentrums verksamhet har flera personer genom extratjänster och arbetslivsinriktat stöd gått vidare till anställning.

Under året har verksamheten kunnat erbjuda samhällsinformationsutbildning på flera språk genom samverkan med DalaWux.

 Ger goda förutsättningar för näringslivet att etableras och utvecklas

Samhällsbyggnad nådde delvis målet att ge goda förutsättningar för näringslivet att etableras och utvecklas.

Näringslivet bedömer att tjänstemännen har en positiv attityd till företagande, men tillgången till höghastighetsbredband uppnådde inte målen.

 Öka attraktiva boendemiljöer

Samhällsbyggnad nådde delvis målen om attraktiva boendemiljöer. Verksamheten har börjat arbeta för att enklare kunna följa upp allmänhetens synpunkter på verksamheterna, däremot har planen för kommunens gatubelysning inte påbörjats än.

 Hållbar samhällsutveckling

Samhällsbyggnad nådde inte målen 2019, och kommer därför under 2020 att omprioritera arbetsuppgifter med fokus på hållbar samhällsutveckling.

 Främja föreningsliv och folkhälsa

Målet att främja föreningsliv och folkhälsa mäts genom antalet föreningar som får kommunalt bidrag. Antalet har ökat marginellt sedan 2018.

 Långsiktig hållbarhet

Antalet pappersutskrifter fortsatte minska vilket är positivt för miljön. Andelen ekologiska livsmedel var något lägre än målet på 25 procent. Att öka andelen ekologiska livsmedel är svårt eftersom det oftast även ökar kostnaderna, i ett läge då livsmedelskostnaderna även ökar generellt.

Kommunen måste också öka återvinningen av datorer och telefoner som inte längre används i verksamheten.

Förvaltningsutveckling

Strategiska mål Nämndmål Förvaltningsområde 2019
Vansbro kommun har en modern och effektiv förvaltning. Ta tillvara digitaliseringens möjligheter Utbildning, kultur och fritid
Ta tillvara digitaliseringens möjligheter Socialt stöd och omsorg
Ta tillvara digitaliseringens möjligheter Kommunkansli och intern service

 Ta tillvara digitaliseringens möjligheter

Digitaliseringen pågår men indikatorerna har inte rapporterats i årsredovisningen eftersom mängden enheter inte direkt mäter kvaliteten på hur väl digitaliseringsprocessen fortgår. Nya indikatorer är planerade till nästa år.

Tillgången till datorer, chromebooks och surf­plattor ökar i verksamheterna, i åk 6–9 har alla elever sin egen chromebook. I lägre åldrar finns en blandning av datorer, chromebooks och surfplattor. Den pedagogiska utvecklingen stöds av kommunens IKT-pedagog (informations- och kommunikationsteknik). IKT-pedagogen leder utvecklingen med stöd av rektorer samt ett antal förskolepedagoger och lärare. En översyn av digital plattform och it-stöd är på gång eftersom de inte fungerar optimalt. Övergången till G-Suite med Google Drive och classroom har fungerat bra och det är en stor fördel att alla använder samma system i både förskolan och grundskolan. Kommunikationen till föräldrar behöver utvecklas både när det gäller elevernas måluppfyllelse och information om aktuella händelser i verksamheterna.

 

 Ta tillvara digitaliseringens möjligheter

Målet är uppnått. Det socialt stöd och omsorg gjort för att uppnå målet är införandet av fjärrtillsyn nattetid. Arbetet startade hösten 2019 och vid årsskiftet hade fyra personer tillsyn nattetid via fjärrtillsyn.

 Ta tillvara digitaliseringens möjligheter

Målet för 2019 var att införa automatiserad lösenords­återställning för att minska den manuella hanteringen, men denna automatisering har inte införts.

Medarbetare

Strategiska mål Nämndmål Förvaltningsområde 2019
Vansbro kommun är en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna känner engagemang och arbetsglädje. Hållbart medarbetarengagemang Utbildning, kultur och fritid
Fungerande samverkansarbete Utbildning, kultur och fritid
Verksamheten bidrar till en låg sjukfrånvaro Utbildning, kultur och fritid
Hållbart medarbetarengagemang Socialt stöd och omsorg
Fungerande samverkansarbete Socialt stöd och omsorg
Verksamheten bidrar till en låg sjukfrånvaro Socialt stöd och omsorg
Hållbart medarbetarengagemang Samhällsbyggnad
Fungerande samverkansarbete Samhällsbyggnad
Verksamheten bidrar till en låg sjukfrånvaro Samhällsbyggnad
Hållbart medarbetarengagemang Kommunkansli och intern service
Fungerande samverkansarbete Kommunkansli och intern service
Verksamheten bidrar till en låg sjukfrånvaro Kommunkansli och intern service

Hållbart medarbetarengagemang

 Utbildning, kultur och fritid

Arbete på alla enheter med handlingsplaner utifrån resultatet i förra årets HME-enkät har gett bättre resultat än 2018. Den del som verksamheten behöver fortsätta utveckla är uppföljningen av mål och utvärderingen av verksamheten. Inom för- och grundskola är personalen väl förtrogen med målen inom det nationella uppdraget men mer osäkra på kommunens mål. I alla verksamheter och samverkansforum presenteras strategiska mål, nämndmål, indikatorer och hur de hänger ihop med skolans kvalitetsledningssystem.

 Socialt stöd och omsorg

Målet uppnåddes inte. Det samlade resultatet i HME-enkäten 2019 förbättrades något sedan 2018 för förvaltningsområdet socialt stöd och omsorg, men resultatet varierar mellan olika arbetsplatser. Främst är det uppföljningen av verksamhetens mål utifrån resultatet i enkäten som behöver utvecklas. Medarbetarna är mest nöjda med det stöd de får från sin närmaste chef.

 Samhällsbyggnad

2019 var ett turbulent år med stora ekonomiska utmaningar med oro och osäkerhet som följd. Trots det så gav HME-enkäten en positiv bild av arbetsmiljön. Fokus på medarbetarna genom engagemang och delaktighet har gett resultat.

Gällande styrningen bedömer samhällsbyggnad att arbetet med den strategiska planen behöver förankras bättre och att nämndmålen sätts i sitt sammanhang för medarbetarna.

 Kommunkansli och intern service

Resultatet i HME-enkäten var ungefär detsamma som 2018. Målet för 2019 var att förbättra framför allt känne­domen om målen för verksamheten. Verksam­heten har haft genomgångar kring mål för verksamheten men de har inte slagit igenom i resultatet. Nya genomgångar och förtydliganden har gjorts inför 2020.

Fungerande samverkansarbete

 Utbildning, kultur och fritid

Samverkan har kommit igång bra på de flesta enheter och alla enheter har arbetsplatsträffar där personalen arbetar med innehållet. Ett mål har varit att utveckla förtroendefulla och tillitsfulla relationer mellan medarbetare och mellan skolledning och medarbetare. Några enheter har bildat lokala samverkansgrupper, Esam, för att utöka forumen för dialog. Uppföljningen av HME-enkäten har fungerat bra.

 Socialt stöd och omsorg

Medarbetarna tycker i hög grad att arbetet känns meningsfullt och vet vad som förväntas av dem i arbetet. Medarbetarna tycker även i ganska hög grad att närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare, att närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete och att man är insatt i arbetsplatsens mål.

Medarbetarna tycker i mindre grad att de lär nytt och utvecklas i sitt dagliga arbete, att närmaste chef visar uppskattning för medarbetarens arbetsinsatser och ser fram emot att gå till arbetet.

Medarbetarna tycker i låg grad att arbetsplatsens mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt.

Medarbetarna behöver bli mer involverade i verksamhetens mål och uppföljning. De insatser som gjorts är bland annat införandet av Stratsys. Chefer inom förvaltningsområdet har inlett ett arbete med att förtydliga innehåll och syfte med arbetsplatsträffar. En bidragande orsak till resultatet kan även vara flera chefsbyten samt periodvisa vakanta chefstjänster under året.

 

 Samhällsbyggnad

Samhällsbyggnad har jobbat med regelbundna arbetsplatsträffar och facklig samverkansgrupp, och har även hållit informationsmöten varje månad.

 Kommunkansli och intern service

Resultatet i HME-enkäten var ungefär detsamma som 2018. Målet för 2019 var att förbättra framför allt känne­domen om verksamhetens mål. Verksamheten har haft genomgångar kring målen men de har inte slagit igenom i resultatet. Nya genomgångar och förtydlig­anden har gjorts inför 2020.

Verksamheten bidrar till en låg sjukfrånvaro

 Utbildning, kultur och fritid

Sjukfrånvaron varierar mellan enheterna. Flera långtidssjuka har ökat snittet och en del av långtidssjukskrivningarna är inte arbetsrelaterade. Däremot finns en hel del korttidsfrånvaro som är kopplad till arbetet. Då viktiga stödfunktioner har saknats har flera medarbetare känt sig otillräckliga vilket lett till några sjukskrivningar. Arbetet med barn som är extra utmanande och är i behov av särskilt stöd skapar stressiga situationer för personalen och bidrar också till sjukskrivningar.

Några felaktiga registreringar hos lönefunktionen har ökat sjuktalet felaktigt på någon enhet.

Oro i samband med omorganisation och inför hur framtiden ska bli har i några fall bidragit till sjukskrivning eller svårigheter att komma tillbaka till arbetet.

 Socialt stöd och omsorg

Målet är inte uppnått för hela förvaltningsområdet. Resultatet varierar kraftigt mellan olika verksamheter. Sjukfrånvaron ökade inom flera verksamheter 2019 och det är främst äldreomsorgen som står för ökningen. Ökningen av både korttidssjukfrånvaro och långtidssjukfrånvaro inom äldreomsorg beror bland annat på stress och ökad arbetsbelastning. Bidragande orsaker var vikariebrist som lett till ökad belastning för ordinarie personal samt hög personalomsättning. Andelen långtidssjukskrivningar som inte är arbetsrelaterade har ökat.

De åtgärder som gjorts för att minska sjukfrånvaron är starten av projektet Bemanningsekonomi, fortsatt utveckling och samverkan med bemanningsfunktionen och utbildningar i arbetsmiljöarbete för chefer och skyddsombud. Chefer deltar aktivt i rehabprocessen med tidig kontakt med medarbetaren redan dag tre. På arbetsplatserna poängteras vikten av att tidigt signalera eventuella risker för ohälsa, både vad gäller den fysiska, psykosociala och organisatoriska arbetsmiljön.

 Samhällsbyggnad

Samhällsbyggnad har jobbat med ökad chefnärvaro och har skapat engagemang och delaktighet som har lett till bättre samspel mellan chefer och medarbetare. Förhoppningen är att det ska leda till en bättre arbetsmiljö.

 Kommunkansli och intern service

Sjukfrånvaron ökade 2019 beroende på flera långtidssjukskrivningar, vissa arbetsrelaterade och andra inte. Rehabiliteringsarbete pågår.

Ekonomi – finansiella mål

Strategiska mål Nämndmål 2019
Vansbro kommun har en hållbar ekonomi. Politiska beslut stödjer en hållbar ekonomi
Har en långsiktig ekonomisk planering
Har ett överskott på 1 procent 2019

 Målet är inte uppnått. Under året har kommun­styrelsen främst fokuserat på åtgärdsplan och ekonomi i balans. Kommunen har fattat flera beslut kopplade till åtgärdsplanen men på grund av de stora underskotten inom framför allt individ- och familjeomsorgen och underskotten för Västerdalarnas utbildningsförbund som finns sedan tidigare och måste återställas, har det varit omöjligt att fatta alla beslut som krävs för att få en balans i ekonomin 2019.

Under året sålde kommunen bioenergianläggningen med en reaförlust på 16 mkr. Detta underskott betraktas som synnerliga skäl och är bokfört som extraordinär kostnad. Försäljningen minskar kommunens risk att behöva investera i en anläggning som inte är kärn­verk­samhet.

 

 Målet är inte uppnått. Innan de stora under­skotten uppstod hade kommunen inlett ett arbete för att ha en långsiktig planering. En långsiktig finansiell analys har tagits fram som en grund för planeringen. Eftersom fokus 2019 har varit att göra så mycket som möjligt för att minska underskotten har den långsiktiga planeringen fått stå tillbaka.

 Målet är inte uppnått. Underskottet uppgick till 4,6 procent exklusive den extraordinära kostnaden för reaförlusten vid försäljningen av bioenergianläggningen. Av tidigare års upparbetade resultatutjämningsreserv finns inget kvar, vilket gör att hela resultatet exklusive den extraordinära kostnaden ska återställas inom sex år.