Socialt stöd och omsorg

Socialt stöd och omsorg

Resultat 2019

2018 2019
Budget, netto (tkr) 149 927 162 269
Drift, netto (tkr) 170 205 185 094
Avvikelse (tkr) – 20 278 – 22 825
Antal årsarbetare* 258,3 259,0
Män* 26,9 29,4
Kvinnor* 231,4 229,5
Frisktal (%) 91,37 91,41

* Statistik från 31 december respektive år.

Medarbetare

Individ- och familjeomsorgen (IFO) har rekryterat egen personal till i stort sett alla tjänster på enheten vilket är positivt och innebär lägre personalkostnader framöver då behovet av inhyrda konsulter minskat.

HVB-verksamheten var avvecklad den 1 januari och större delen av stödboendet avvecklades den 31 mars. Stödboendet bemannas sedan den 1 april 2019 av boendestödsgruppen. All personal från HVB- och stödboendeverksamheten fick anställning i andra verksamheter i kommunen, bland annat i gruppbostaden Spiken som startade den 1 oktober.

Äldreomsorgen har haft svårt att rekrytera personal med rätt kompetens och personalomsättningen har ökat. Totalt minskades antalet anställda inom äldreomsorgen med knappt åtta årsarbetare.

All personal har fått utbildning i lex Sarah, lex Maria, avvikelsehantering samt klagomåls- och synpunktshantering. I samverkan med Region Dalarna har personal inom aktivitetscentrum fått utbildning om funktionsnedsättningar.

Årets resultat

Socialt stöd och omsorg redovisade ett underskott på 22,8 mkr mot budget. Anledningen är i huvudsak högre kostnader än budgeterat inom IFO och LSS-verksamheten.

IFO lämnade ett underskott på 17,5 mkr. Anledningen var höga kostnader för placerade barn och ungdomar, både frivilliga placeringar och LVU-placeringar, samt frivilliga placeringar och LVM-placeringar för vuxna missbrukare. Kostnader för ekonomiskt bistånd ökade på grund av att fler personer som avslutat sin etablering ännu inte har egenförsörjning. Förvaltningen har tagit fram en handlingsplan för att minska kostnader för placeringar och försörjningsstöd.

Kostnader för inhyrda konsulter var höga på grund av ett svårt rekryteringsläge.

Äldreomsorgen redovisade totalt ett överskott på 419 tkr. Hemtjänsten redovisade ett nollresultat medan särskilt boende redovisade ett underskott. Underskottet vägs upp av överskott inom hälso- och sjukvård samt på verksamhetsövergripande nivå.

Resultatet för funktionshinderområdet blev ett underskott på 6,2 mkr. Orsaken är främst många nytillkomna ärenden kring elevhemsboende enligt LSS på annan ort samt personlig assistans. Den ökade kostnaden för LSS-verksamheten beräknas leda till större utjämningsbidrag 2021.

Viktiga händelser

En ny modul, Hälsoärende, infördes i verksamhetssystemet i början av 2019 för att kunna ta fram statistik om kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser på individnivå som ska inlämnas till Socialstyrelsen. Därför har hälso- och sjukvårdspersonal börjat dokumentera enligt ICF1.

Digital signering för läkemedel infördes på alla enheter. Förvaltningen införde även digital tillsyn nattetid, så kallad fjärrtillsyn, samt digital dokumentation inom personlig assistans. Ett arbete har startat med att införa digital rapportering av utförd tid till Försäkringskassan.

Som en besparingsåtgärd har beslut fattats om att avveckla åtta platser på särskilda boendet och korttidsboendet. Besparingen väntas ge effekt 2020.

Ett nytt lärlingsprogram har byggts upp inom vård och omsorg i samarbete med lärcentrum. Lärlingsutbildning innebär att man är på APL2 70 procent av studietiden.

År 2019 infördes den nya organisationen för IFO, med förste socialsekreterare för både barn, unga och vuxna. Det finns även en förste biståndsbedömare.

Framtiden

Andelen äldre ökar mer än andelen medborgare i arbetsför ålder. Svårigheterna att rekrytera personal kräver nya strategier.

Arbetet med digitalisering behöver fortsätta för att kunna utföra tjänster med mindre personalresurser.

IFO behöver prioritera arbetet med hemmaplanslösningar.

Om antalet nytillkommande ensamkommande barn och unga inte ökar kommer stödboendeverksamheten att kunna avvecklas inom 12–18 månader.