Väsentliga personalförhållanden

Väsentliga personalförhållanden

Medarbetarna är kommunens viktigaste resurs. Utan personal har kommunen ingen verksamhet och Vansbro har fantastiskt duktiga och engagerade medarbetare inom alla områden.

Möjligheten att rekrytera och behålla personal är avgörande för att Vansbro ska kunna utföra sina uppdrag. Inom flera verksamheter har Vansbro liksom övriga Sverige svårt att rekrytera behörig personal, exempelvis inom skolan och äldreomsorgen men också inom individ- och familjeomsorg och administration. Det innebär påfrestningar på medarbetare och arbetsmiljö. Vansbro är en liten kommun men förväntas upprätthålla samma service och kunskap som de riktigt stora kommunerna. Det ställer mycket större krav på medarbetare i de små kommunerna som ofta är ensamma i sin profession och har ett stort ansvar.

Rekryteringsläget är tufft, bland annat för att Vansbro präglas av en lokal arbetsmarknad med ganska liten in- och utpendling. En orsak är att de allmänna kommunikationerna inte är så utbyggda inom Dalarna, vilket innebär att man behöver ha både körkort och bil för att kunna pendla till och från kommunen. Vansbro rekryterar därför till stora delar personalen till verksamheterna inom den egna kommunen. Svårigheten att rekrytera personal från andra delar av Sverige beror förutom på kommunikationerna även på möjligheten till jobb för medföljande partner och möjligheten att kunna bo och bygga.

Kommunen har små möjligheter att påverka dessa grundförutsättningar. Vad kommunen kan, och måste, göra är att skapa en god arbetsmiljö, en tydlig organisation, goda utvecklingsmöjligheter och delaktighet. Även lönenivåerna behöver ses över.

Årets händelser

Antalet årsarbetare (personalens sammanlagda arbetstid omräknat till heltider) minskade från 572,9 till 565,2, en minskning med 7,7 årsarbetare. Antalet anställda minskade från 657 till 651, vilket i pengar motsvarar 3,7 mkr. Antalet kvinnor som arbetar heltid minskade med 1 person 2019 och bland männen var motsvarande minskning 6 personer jämfört med 2018. Vansbro kommun arbetar för att öka andelen heltidsarbetande för att möta det behov som finns i verksamheterna. Det försvåras dock av att många insatser ska utföras under en kort tidsperiod då många brukare vill hjälp med måltider, sänggående med mera vid ungefär samma tider.

Under 2019 har kommunen fortsatt med kompetensutveckling inom alla områden. Det handlar om samverkan och samarbete med högskolor, vuxenutbildning och andra utbildningsanordnare. Samarbetet med Högskolan Dalarna kring LeDa, ett återkommande program för ledarskapsutveckling i Dalarnas kommuner, fortsätter och har varit mycket uppskattat för de som gått olika kurser. 2019 har tre personer deltagit i olika kurser. Dessutom har ledningsgruppen och kommun­styrelsens ordförande deltagit i en utvecklingsdag om tillitsbaserad styrning.

Under 2019 har kommunen genomfört omfattande utbildningsinsatser i bland annat arbetsmiljö för att skapa samsyn kring den gemensamma arbetsmiljön och hur varje arbetsplats kan arbeta med arbetsmiljön.

Personalfunktionen har genomfört utbildning för chefer, skyddsombud och medarbetare i bland annat systematiskt arbetsmiljöarbete och OSA-föreskriften, organisatorisk och social arbetsmiljö. En kortvariant av utbildningen har också genomförts för kommunstyrelsens förtroendevalda.

Under 2019 kom Vansbro även i hamn med att teckna ett nytt avtal om samverkan med fackliga organisationer. Nu har kommunen en stabil grund som parterna tillsammans tagit fram. 2020 kommer att införa det nya avtalet.

Kommunen har under året även haft inspektioner av Arbetsmiljöverket i ett par verksamheter och efter kompletteringar avslutades alla inspektioner utan ytterligare krav från Arbetsmiljöverket.

För att undersöka och stödja cheferna i deras uppdrag har kommunen genomfört Chefoskopet, ett metodverktyg som är framtaget av Sunt arbetsliv1. Verktyget syftar till att skapa förståelse och bidra till att utveckla ledares organisatoriska arbetsmiljö. Utifrån detta har kommunen tagit fram en handlingsplan för det fortsatta arbetet med arbetsmiljö.

Även introduktion av nyanställda chefer (och andra) inom de olika stödfunktionerna har skett i större utsträckning än tidigare, exempelvis vad gäller ekonomiprocess, fakturahantering, ärendehantering, lön och arbetsmiljö.

Vikariehanteringen fungerar bra i den nya modulen. Det är enklare för vikarier att ange sig som tillgängliga och för chefer att kalla in vikarier. En plan finns för det fortsatta arbetet med digitaliseringen av personal­hanteringen. Digitalisering av löneprocess och andra delar pågår, bland annat har leverantören CGI uppdaterat Heroma-plattformen och gjort mer digital hantering möjlig via appar och andra lösningar.

Medarbetarenkäten 2019

I november genomfördes HME-enkäten (hållbart medarbetarengagemang). Enkäten skickades ut till alla medarbetare med uppmaning att svara på nio frågor om ledning, styrning och motivation. Tyvärr var svarsfrekvensen låg.

HME-enkäten är en av pusselbitarna i arbetsmiljö­arbetet. Resultatet från HME-enkäten ska lyftas på arbetsplatsträffar och varje arbetsplats ska ta fram en handlingsplan utifrån vad som är aktuellt just där. En del arbetsplatser har för få medarbetare för att få ett eget resultat och de får då prata om frågorna i enkäten och utifrån det göra en handlingsplan för hur de ska hantera arbetsmiljöarbetet på just den arbetsplatsen.

Alla arbetsplatser har sedan tagit fram en handlingsplan med olika delar som de vill arbeta vidare med. Handlingsplanen är en del av arbetsmiljöarbetet och kan behöva kompletteras med andra undersökningar. Enkätresultatet är inrapporterat i databasen Kolada.

2019 var index totalt 75 av 100, vilket är lågt jämfört med andra kommuner. Bland det viktigaste som lyfts fram i de handlingsplaner som gjorts utifrån HME-enkäten är behovet att tydliggöra organisation och roller. Styrning är det område som har sämst resultat. De frågorna handlar om mål, uppföljning och vad som förväntas av medarbetaren i arbetet. Vansbro kommun hade bäst resultat inom motivation och ledarskap.

HME-index 2018 och 2019

Spindel2

 

Personalkostnader

Personalkostnaderna uppgick till 272,5 mkr (280,6 år 2018). Arvodeskostnaderna uppgick till 2,8 mkr (2,6 mkr år 2018, en ökning med 8 procent)

Personalkostnaderna minskade med 8,1 mkr (2,9 procent) jämfört med 2018. Den största förklaringen är att räddningstjänsten förts över till Brandkåren Norra Dalarna vilket minskade lönekostnaderna med 7,6 mkr. Samtidigt gav årets lönerörelse en ökning av lönekostnaderna med 4,6 mkr. Trots 4,6 mkr i ökade kostnader efter löneökningar minskade kommunen sina personalkostnader med 500 tkr totalt sett, vilket gör att kommunen egentligen minskat sina lönekostnader med 5,1 mkr.

Personalkostnad

Personalkostnad_inkl_sociala_avgifter

 

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron ökade totalt sett mellan 2018 och 2019. Det är en oroande utveckling då även den längre sjukfrånvaro, 60 dagar eller mer, ökar. Totalt sett har antalet sjukfrånvarodagar per anställd ökat från 19,9 år 2016 till 25,87 dagar 2019. Sjukfrånvaron varierar mellan olika förvaltningsområden, men den allmänna tendensen är att det finns en risk för fortsatt ökning. Tyvärr finns det medarbetare som har råkat ut för allvarliga sjukdomar och som på grund av det varit sjukskrivna en längre tid.

Sjukfrånvaron har ökat bland både män och kvinnor och under 2019 skedde den största ökningen i gruppen 50 år och äldre. Sjukfrånvaron per förvaltningsområde kommenteras i deras respektive redovisningar.

Sjukfrånvaro (%) 2015 2016 2017 2018 2019
Av tillgänglig arbetstid 5,43 6,45 7,39 7,30 8,09
≥60 dagar per tillfälle 47,54 44,83 46,16 44,70 51,97
Kvinnor 6,1 6,79 7,68 7,76 8,37
Män 2,22 4,85 5,99 4,91 6,68
– 29 år 3,32 6,23 8,44 6,46 6,9
30–49 år 6,11 7,87 7,61 8,12 8,26
50– år 5,42 5,25 6,99 6,80 8,29

Planering framåt

Pensioner

Kommunens pensionsåtaganden visas i tabellen nedan.

(tkr) 2017 2018 2019
Individuella delen inklusive löneskatt 12 068 12 941 12 495
Avsättning pensioner inklusive löneskatt 25 254 26 132 26 501
Ansvarsförbindelser inklusive löneskatt 162 930 156 966 149 865
Visstidspension till förtroendevalda, ansvarsförbindelse 521 373 174
Totala pensionsförpliktelser inklusive löneskatt 200 773 196 412 189 035

 

Nyckeltal

2017 2018 2019
Frisktal i procent 92,61 92,70 91,91
Sjukfrånvarodagar per anställd 23,23 22,67 25,87
Antal årsarbetare 602,5 572,9 565,2
Antal anställda, totalt 693 657 651
Antal anställda, kvinnor 587 556 558
Antal anställda, män 106 101 93
Antal heltidsarbetande, kvinnor 297 272 271
Antal heltidsarbetande, män 72 68 62
Antal deltidsarbetande, kvinnor 290 284 287
Antal deltidsarbetande, män 34 33 31
Genomsnittsålder, totalt 46,8 46,9 46
Genomsnittsålder, kvinnor 46,9 47,1 46,3
Genomsnittsålder, män 46,0 45,8 43,7
Personalomsättning, procent 3,0 2,1 3,4
Övertid i procent av arbetad tid 0,4 0,4 0,4
Antal sparade semesterdagar per anställd 11,16 10,46 9,5
Sparad semester, tkr 14 744 14 727 13 893
Hållbart medarbetarenga­ge­mang, snitt (skala 0–100) 76 74 75