Utbildning, kultur och fritid

Utbildning, kultur och fritid

Resultat 2019

2018 2019
Budget, netto (tkr) 89 468 90 127
Drift, netto (tkr) 93 611 91 810
Avvikelse (tkr) – 4 143 – 1 683
Antal årsarbetare* 214,7 210,6
Män* 33,6 28,5
Kvinnor* 181,1 182,1
Frisktal (%) 93,64 92,02

* Statistik från 31 december respektive år.

Medarbetare

För att kunna ge elever stöd och undervisning av behöriga lärare har förvaltningen utökat lärarnas undervisningstid. Vissa specialisttjänster har varit svåra att rekrytera vilket har gjort att personal inte har fått det specialpedagogiska stöd de behövt för att möta elever med särskilda stödbehov.

Inom förskolan har vissa enheter bildat nya arbetslag för att bättre ta vara på personalens kompetens.

Bristen på vikarier har varit stor i både för- och grundskolan. Förskolan har inlett ett samarbete med bemanningsenheten. Många skolor har även genom ett ökat samarbete mellan pedagogerna eller ett tvålärarsystem kunnat minska vikariebehovet.

Förvaltningen utbildning, kultur och fritid fick ett bra resultat i HME-enkäten (motivation, ledarskap och styrning) tack vare handlingsplanerna.

Årets resultat

Biblioteket, fritidsverksamheten, simhall och gym redovisade tillsammans ett överskott på 818 tkr mot budget, främst på grund av statsbidrag och andra bidrag samt ej tillsatt frånvaro.

För- och grundskola redovisade ett underskott på 2,5 mkr mot budget, främst beroende på höga personal­kostnader för resurser till barn och klasser med stort stödbehov. Resultatet vägs upp av ett överskott inom övriga kostnader där verksamheterna haft köpstopp. En del av de ökade intäkterna mot budget finansierar delar av underskottet för personalkostnader.

Förskolan har utökat verksamheten på grund av fler asylsökande och nyanlända barn.

Viktiga händelser

Utbildningsenhetens projekt Nyanländas lärande tillsammans med Skolverket förlängdes med ett år. I projektet fortsätter skolledningens utbildning inom systematiskt kvalitetsarbete och ett nytt digitalt kvalitetsledningssystem har byggts upp i Stratsys1. Personal har fortbildats inom samtalsmetodik och skolledningen har gått en coachutbildning. Alla skolor i kommunen har också fått stöd av SKUA2, med start i projektet Nyanländas lärande men nu finansierat av statsbidraget för likvärdig skola.

Statsbidraget för likvärdig skola har även möjliggjort organiserade rastaktiviteter och coacher för att öka tryggheten. Samarbete, tvålärarsystem och kollegialt lärande har bidragit till att skapa stabilitet i verksamheterna. I satsningen ingår även två tjänster med särskilt utvecklingsuppdrag, en utvecklingsledare och en IKT-pedagog (informations- och kommunikationsteknik).

Framtiden

Elevunderlaget minskar de närmaste åren. Kommunens största utmaning i för- och grundskola är att rekrytera och behålla behörig personal. Förskolan är i stort behov av lokaler som är flexibla då storleken på barngrupperna varierar.

Inom stödet till barn och unga behövs flera insatser: föräldrautbildning, gott stöd inom första linjen och bättre samverkan med IFO, BUP och HAB.3

För att hantera vikariebristen behöver verksamheterna fortsätta förbättra samarbetet mellan pedagoger och genom exempelvis tvålärarsystem undvika vikarier vid korttidsfrånvaro.

Elevhälsoteamen behöver utvecklas för att kunna ge det stöd pedagogerna behöver för att tidigt fånga upp elever som riskerar att hamna i utanförskap och/eller psykisk ohälsa.

Elevernas resultat i matematik behöver förbättras.

Flera verksamheter inom förvaltningsområdet har fått minska personalstyrkan och öppethållandet. Målet är ändå att kunna ha en god service till medborgarna.