Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är ett nationellt projekt som drivs av SKR och omfattar cirka 260 kommuner. De deltagande kommunerna tar årligen fram resultat för att jämföra och utveckla styrningen och kvaliteten på den kommunala servicen. Syftet är att ta fram ett kunskapsmaterial som stärker de förtroendevalda att styra mot mål och resultat samt utveckla dialogen med medborgarna. Det är därför det är kommunfullmäktiges perspektiv som avspeglas i områdena och i de nyckeltal som tas fram i KKiK. Idén är att kunna jämföra sig med andra kommuner för att utveckla sin egen.

Under 2017 och 2018 gjordes en utveckling av KKiK. Nya nyckeltal togs fram gemensamt av kommunens projektledare för KKiK och förtroendevalda för att bättre passa dagens och framtidens utmaningar. Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) beredning för demokratifrågor har vid ett par tillfällen lämnat synpunkter på dessa nya nyckeltal och har på så sätt varit delaktiga i att utveckla dem ytterligare.

Mätningen Kommunens Kvalitet i Korthet var 2019 indelad i tre områden; barn och unga, stöd och omsorg samt samhälle och miljö. En nyhet för året var att en specifik rapport togs fram för varje kommun istället för en gemensam.

Kommunens Kvalitet i Korthet – mätning 2019

För att ge en snabb och enkel överblick över hur Vansbro står sig jämfört med andra kommuner har resultatet delats upp i tre nivåer.

 Grön anger att Vansbro tillhör kommunerna med
bäst resultat (25 %).
Gul anger att Vansbro tillhör
de mittersta kommunerna (50 %).
Röd anger att Vansbro tillhör kommunerna med
sämst resultat (25 %).

Barn och unga

Barn och unga är en prioriterad målgrupp och många av nyckeltalen avser skola och utbildning, men det finns även nyckeltal kopplade till barn och unga inom kultur och fritid samt barn och unga i behov av stöd och omsorg

Mått 2017 2018 2019
Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%) 30 93 96
Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, antal 4,9 5,0
Kostnad förskola, kr/inskrivet barn 149 275 138 870
Elever i årskurs 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%) 68 93 60
Elever i årskurs 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%) 86,8 80,6 78,7
Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%) 66,0 63,8 70,5
Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) 76,4 64,5 73,7
Kostnad grundskola F–9 hemkommun, kr/elev 131 105 116 431
Gymnasieelever med examen inom fyra år, kommunala skolor, andel (%) 63,3 71,4 76,7
Gymnasieelever med examen inom fyra år, hemkommun, andel (%) 78,3 68,3 80,0
Kostnad gymnasieskolan hemkommun, kr/elev 148 154 146 386
Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1 000 invånare 0–20 år 60,2 52,9
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare 7–20 år 26 26

 

Stöd och omsorg

Området fokuserar på de grupper av medborgare som behöver service av specifika verksamheter utifrån specifika behov.

Mått 2017 2018 2019
Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt – förbättrad situation, andel (%) 88
Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjnings­stöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%) 50 76
Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut om försörjningsstöd, medelvärde 55 12
Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/invånare 3 245 5 139
Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB), minus ersättning från FK enligt SFB, kr/invånare 6 234 6 737
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde 26 50 19
Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde 14 13 13
Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng 40
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – helhetssyn, andel (%) 76 73 91
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – helhetssyn, andel (%) 96 89 93
Kostnad äldreomsorg, kr/invånare 80+ 250 664 256 435

Samhälle och miljö

Inom samhälle och miljö finns nyckeltal som mäter kommunens service till alla som bor, vistas eller verkar i kommunen samt en del hållbarhetsmått.

Mått 2017 2018 2019
Andel som får svar på e-post inom en dag, (%) 83 70 72
Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%) 57 56 42
Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av max­poäng (%) 71 89 89
Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng 31
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera, andel (%) 29
Elever på sfi som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%) 0 15
Personer som lämnat etab­leringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%) 25 34
Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person 489 503
Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) 6,6 7,7 7,7
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) 19 22