Kommunkoncern

kommunkoncernen

Vansbro kommunkoncern omfattar förutom kommunen även bolaget Vansbro Teknik AB som är helägt av kommunen, Dala Vatten och Avfall AB där kommunen äger 25 procent, Stiftelsen Vansbrohem som är en allmännyttig bostadsstiftelse helägd av kommunen och Västerdalarnas utbildningsförbund, VDUF, som är ett gemensamt kommunalförbund bildat av Malung-Sälens och Vansbro kommuner, där Vansbros andel var 40,3 procent 2019. Under året startades kommunalförbundet Brandkåren Norra Dalarna. Det här avsnittet redovisar årets händelser och resultat för hela koncernen och de olika koncerndelarna.

Koncernresultat

(tkr) 2017 2018 2019
Årets resultat – 1 452 – 12 235 – 34 368
Nettokostnad i procent av skatteintäkter, % 100 103 97
Nettokostnad i procent av skatteintäkter exkl Bäckaskog, % 104
Nettokostnadsandel*, % 100 103 104
Investeringar, tkr 57 490 51 951 51 711
Soliditet, % 32 29 26
Eget kapital, tkr 248 969 236 734 202 366

* Med nettokostnadsandel avses nettokostnader och finansnetto räknat som andel av skatteintäkter.

Vansbro Teknik AB

Vansbro Teknik AB ansvarar för kommunens VA-verksamhet och för avfallsverksamheten i Vansbro, på uppdrag av Vansbro kommun. Såväl VA-verksamheten som avfallsverksamheten drivs och administreras i sin tur av Dala Vatten och Avfall AB.

Måluppfyllelse

Kommunfullmäktige i Vansbro beslutade om oförändrad VA- och avfallstaxa inför 2019. Investeringarna 2019 uppgick till 10,2 mkr där det projekt som tog de största resurserna i anspråk var förnyelse av ledningsnät och pumpstationer samt utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i Finnön.

Resultat 2019

Vansbro Teknik AB har en stabil ekonomi. Årets resultat efter finansiella poster var 1,1 mkr mot budgeterade – 329 tkr.

VA-verksamhetens resultat efter finansiella poster var 1,2 mkr mot budgeterade 105 tkr. Avvikelserna beror till största del på lägre intäkter, lägre produktionskostnader, lägre kostnader från Dala Vatten och Avfall AB och större övriga kostnader.

Avfallsverksamhetens resultat efter finansiella poster var – 148 tkr mot budgeterade – 434 tkr.

 

Viktiga händelser

Under 2019 har VA-verksamheten investerat 10,2 mkr där det projekt som tog de största resurserna i anspråk var förnyelse av ledningsnät och pumpstationer samt utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i Finnön. Avfallsverksamheten gjorde inga investeringar 2019.

Finansiella nyckeltal

(tkr) 2017 2018 2019
Nettoomsättning 33 653 33 832 33 952
Resultat efter finansiella poster 2 573 314 1 065
Balansomslutning 128 746 148 981 150 897
Justerat eget kapital 13 303 13 541 14 364
Investeringar 25 997 16 843 10 244
Långfristiga skulder 97 399 119 199 116 699
Soliditet, % 10,3 9,1 9,5

Tekniska nyckeltal

2017 2018 2019
Förbrukning, vatten (m³) 414 991 416 778 410 256
Anslutna fastigheter
– antal vatten (m³) st 2 637 2 599 2 623
– avlopp (m³) st 2 603 2 566 2 588
Andel otjänligt vatten producerat
– kemiskt, % 0 0 0
– mikrobiologiskt, % 1,5 0 0
Antal vattenläckor per 10 km ledning 0,47 0,63 0,36
Behandlad mängd vatten, reningsverk (m³) 754 000 725 841 868 300
Reningsgrad
– fosfor, % 96 94 90
– BOD (biologiskt nedbrytbart material), % 84 59 64

Framtid

Under året fortsatte arbetet med ledningsförnyelse och planering för förnyelse av fler ledningar. Ledningsnätet är i vissa områden av dålig kvalitet och både större och mindre läckor har förekommit under året.

 

 

Dala Vatten och Avfall AB

Dala Vatten och Avfall AB är ett samordningsföretag som sköter driften och administrerar verksamheterna vatten, avlopp samt avfallshantering i Gagnefs, Leksands, Rättviks och Vansbro kommuner via respektive kommuns driftbolag. Ägandet i bolaget fördelas lika mellan Gagnefs, Leksands, Rättviks och Vansbro kommuner.

Resultat 2019

Bolaget har en stabil ekonomi. Kostnaderna blev 3,8 mkr lägre än budgeterat vilket främst beror på lägre personalkostnader (2,7 mkr), lägre fordonskostnader (900 tkr), kommunikationskostnader 500 tkr och it-kostnader 200 tkr. Däremot var lokalkostnaderna 200 tkr högre än budgeterat. Bolaget vidarefakturerade merparten av sina kostnader till driftbolagen i Gagnef, Leksand, Rättvik och Vansbro.

Viktiga händelser

År 2019 har präglats av en hög intensitet där Dala Vatten och Avfall haft ett 60-tal projekt igång i de fyra kommuner bolaget är verksam i. Totalt har 90 mkr investerats i de fyra kommunerna varav 28 mkr har varit reinvesteringar i ledningsnät och pumpstationer. Förutom dessa projekt pågår verksamheten enligt plan och organisationen nyttjas till sin fulla kapacitet.

Personalomsättningen (exklusive pensionsavgångar) är fortsatt låg inom Dala Vatten och Avfall AB. Sjukfrånvaron sjönk också något 2019 jämfört med 2018 vilket är glädjande. Flera utbildningar har genomförts för att utveckla personalen och företaget.

Nyckeltal

(tkr) 2017 2018 2019
Nettoomsättning 64 784 58 371 63 720
Resultat efter finansiella poster – 507 7 1
Balansomslutning 42 130 41 134 40 117
Justerat eget kapital 645 551 500
Soliditet, % 1,5 1,3 1,2
Total sjukfrånvaro (inklusive långtidsfrånvaro), % 4,49 5,41 5,19

Framtid

Under 2020 kommer investeringstakten att öka ännu mer med planer på att investera 170 mkr totalt i alla fyra kommuner, varav 30 mkr i befintliga ledningsnät.

De stora investeringarna berör den fortsatta utvecklingen av Leksands kommuns norra delar, men nämnas bör även två stora renoveringar av reningsverken i Björbo (15 mkr) och Vansbro (20 mkr). I övrigt ökar de legala och miljömässiga kraven på bolagets verksamheter kontinuerligt vilket innebär utmaningar i framtiden.

Dessa investeringar, tillhörande avskrivningar och ökade krav kommer tyvärr troligen att pressa taxorna uppåt den närmaste framtiden.

Stiftelsen Vansbrohem

Vansbrohem är en bostadsstiftelse som äger, bygger och förvaltar bostäder i Vansbro. Fastigheterna omfattar totalt 703 lägenheter och 67 lokaler samt garage och bilplatser. Den totala ytan är 47 914 kvadratmeter och Vansbrohem har 15 tillsvidareanställda.

Resultat 2019

2019 års verksamhet resulterade i ett överskott på 312 tkr, vilket innebär att stiftelsen har redovisat positiva resultat de senaste elva åren. Intäkterna ökade med 2,1 mkr fördelade på 377 tkr i hyresintäkter, närmare 1,3 mkr i försäkringsersättningar samt övriga intäkter på 540 tkr. Driftkostnaderna ökade med 1,5 mkr, varav försäkringsskador med 874 tkr och underhållskostnader med 1,1 mkr.

Kostnaden för avskrivningar ökade på såväl byggnader som inventarier efter gjorda investeringar.

Stiftelsen är exponerad för ränterisker, risker för kreditförluster samt risker för fastighetsskador. Dessa risker hanterar stiftelsen genom en tydlig finanspolicy, systematisk kreditbedömning samt fullvärdesförsäkring av fastighetsbeståndet.

Vansbrohems låneskuld var vid utgången av år 2019 114,2 mkr vilket är oförändrat sedan 2018.

Viktiga händelser

Under 2019 har Vansbrohem genomfört utvändig målning av seniorboendet Legoland. Lokalen i gamla delen av kvarteret Hörnan i Dala-Järna håller på att byggas om och anpassas till ny verksamhet och i samband med det byts fönster och fasad ut. Lokalen beräknas bli klar våren 2020. Fortsatt planering pågår för ombyggnad av lokaler vid Myrbacka 6:10 för en flytt av kommunal verksamhet.

Bostadsmarknaden var fortsatt stabil med relativt stor efterfrågan på bostäder. Tyvärr har Vansbrohem under året haft ett större antal lägenheter under reparation efter skador, vilket ökat antalet outhyrda lägenheter. I snitt under året var 14,5 lägenheter outhyrda, motsvarande 2,1 procent jämfört med 1,44 procent 2018, och vid årets utgång var 22 lägenheter outhyrda varav 14 var under reparation.

Framtid

Vansbrohem ser positivt på framtiden då efterfrågan på bostäder är fortsatt stor. Dock finns en osäkerhet i Migrationsverkets engagemang i de 30-talet bostäder som Migrationsverket hyr av Vansbrohem. Fortsatt låga räntor är också positivt för verksamheten.

Planer på att eventuellt bygga seniorbostäder vid Korsnäsgårdsområdet har diskuterats i styrelsen och förvaltningen har fått i uppdrag att undersöka förutsättningarna och komma med förslag.

En oroande utveckling är den fortsatt höga kostnaden för skador, främst vattenskador, som beror på ett åldrande bestånd, eftersatt underhåll och förändrad användning av våtrum.

Vansbrohem har under året haft diskussioner med kommunen om en samverkan för framtida drift och skötsel av kommunens och Vansbrohems fastigheter och förhoppningen är att det resulterar i en samverkan med start 2020.

Nyckeltal

2017 2018 2019
Vakansgrad, % 1,6 1,44 2,1
Soliditet, % 10 10,5 10,8
Likviditet, % 165 167 200
Driftkostnad/m2, kr 653 660 696
Bokfört värde/m2, kr 2 536 2 460 2 475
Resultat/m2, kr 6,62 21,87 6,52
Antal årsarbetare 15,4 14,5 14,2
– varav kvinnor 3,8 3,72 3,72
– varav män 11,6 10,78 10,48
Sjuktal, % 1,57 1,46 0,69

 

 

Västerdalarnas utbildningsförbund, VDUF

Västerdalarnas utbildningsförbund är ett gemensamt kommunalförbund bildat av kommunerna Malung-Sälen och Vansbro för gymnasie- och vuxenutbildning. I december 2018 behandlade respektive kommunfullmäktige frågan om VDUF:s avveckling. Under 2019 har åtgärder pågått för en övergång av verksamheten till respektive ägarkommun.

Resultat 2019

Underskottet för 2019 blev 17,8 mkr (20,8 mkr 2018). Enligt förbundsordningen täcks underskottet av bidrag från medlemskommunerna vilket innebär att årets redovisade resultat alltid uppgår till 0 kr. Verksamheten gymnasieutbildning lämnade ett överskott på 2,8 mkr mot budget vilket beror på högre intäkter, lägre personalkostnader samt mindre köp av huvudverksamhet. Verksamheten vuxenutbildning lämnade ett underskott på 572 tkr mot budget. Intäkterna från försäljning av verksamhet var högre än budgeterat och personalkostnader var lägre än budgeterat medan kostnaderna för köp av huvudverksamhet översteg budget.

 

Viktiga händelser

Efter beslut om likvidation av förbundet bildades i januari 2019 en styrgrupp för att leda arbetet med en verksamhetsövergång av skolorna till respektive ägarkommun. Under styrgruppen, som består av kommunchefer, personalchefer, it-chef Malung-Sälen, skolchef Malung-Sälen, ekonomichefer och förbundschef, har det under året i sin tur funnits arbetsgrupper kring personal, it, ekonomi och skolfrågor. Grupperna har bestått av sakkunniga inom respektive område. Styrgruppen har under året haft nio möten och arbetsgrupperna har haft möten efter behov. Arbetet har varit väl strukturerat och lett till en väl fungerande verksamhetsövergång.

Framtid

Då Västerdalarnas utbildningsförbund från och med den 1 januari 2020 inte har någon operativ skoldrift finns inga förväntningar kring skolornas utveckling för 2020 från förbundet då det är en fråga för respektive kommun.

Brandkåren Norra Dalarna

Brandkåren Norra Dalarna är ett kommunalförbund som startade den 1 januari 2019 och ansvarar för räddningstjänsten i Leksands, Mora, Orsa, Vansbro och Älvdalens kommuner. Antalet invånare i kommunerna är totalt 56 991 och brandkåren har 293 anställda. Vansbro kommuns andel i brandkåren är 12,6 procent.

Resultat 2019

Driftredovisning

(tkr) Utfall 2019 Budget 2019 Avvikelse
Verksamhetens intäkter 3 767 4 717 – 950
Verksamhetens kostnader – 62 896 – 61 872 – 1 024
Avskrivningar – 4 330 – 4 859 529
Verksamhetens nettokostnader – 63 459 – 62 014 – 1 445
Anslag från medlemskommuner 63 540 62 071 1 469
Finansiella intäkter 51 0 51
Finansiella kostnader – 28 0 – 28
Årets resultat 104 57 47

Brandkåren Norra Dalarna redovisade för 2019 ett positivt resultat med 103,9 tkr, vilket var 46,9 tkr bättre än budgeterat. Intäkterna för året var betydligt lägre än budgeterat (950 tkr), vilket har kompenserats med lägre omkostnader. Förbundet övertog medlemskommunernas semesterlöneskuld till anställd personal per den 31 december 2018 vilket också har reglerats med ytterligare bidrag från ägarkommunerna.

Under året har förbundet investerat för 32 mkr mot budgeterat 30 mkr. Investeringarna består av anläggningstillgångar som förbundet tog över från medlemskommunerna när förbundet bildades. Avvikelsen mot budget beror på att leasade fordon bokförts som anläggningstillgångar.

Viktiga händelser

Förbundet har tagit fram en riskanalys som beskriver vilka händelser som kan föranleda räddningsinsatser i medlemskommunerna. Riskanalysen ligger till grund för vilken typ av operativ förmåga som behövs för att möta riskerna och vilka åtgärder som krävs för att förebygga eventuella olyckor. Handlingsprogrammet, som även fungerar som förbundets styrdokument, blev klart hösten 2019 och fastställdes av förbundsdirektionen.

Brandkåren har gjort effektiviseringar under året, framför allt har antalet radioterminaler minskats då abonnemangsavgiften ökat. Det är dock svårt att ta bort för många terminaler eftersom effektiv kommunikation är avgörande för en framgångsrik insats.

Verksamheten fokuserar på tre huvudområden: olycksförebyggande verksamhet, operativ verksamhet samt stab och service.

Olycksförebyggande verksamhet

En stor del av våren användes till att harmoniera alla kommuners förebyggande arbete, framför allt när det gäller myndighetsutövning och remisshantering. Eftersom detta tidigare skötts av enskilda kommunala organisationer har arbetssätten varierat. Målet i förbundet är att alla handläggare och tillsynsförrättare ska arbeta på samma sätt och kunna utföra uppdrag i hela förbundets område.

 

Operativ verksamhet

Även den operativa verksamheten har fokuserat på att identifiera olikheter och ta fram processer för att alla distrikt ska arbeta på samma sätt. Exempelvis finns det nu en gemensam övningsprocess där basövningar är grunden för övningarna, vilket på sikt säkerställer att alla brandmän och befäl har likvärdig förmåga och kunskap oavsett om de arbetar i Idre, Leksand eller Dala-Järna. Utöver basförmåga har stationerna dessutom olika specialkompetenser som utnyttjas i hela förbundet vid behov.

Stab och service

Stab och service stöder den dagliga driften i förbundets fem distrikt samt driver och genomför olika projekt. Först i maj var alla tjänster tillsatta med servicetekniker, administratör och brandingenjör.

Nyckeltal

2019
Antal invånare, st 56 991
Totalt antal larm, st 1 250
– Andel trafikolyckor, % 15,30
– Andel brand i byggnad, % 10,20
– Andel onödiga automatlarm, % 19,10
– Antal larm per dygn, st 3,42
– Antal larm per 1 000 invånare, st 21,9
Antal genomförda tillsyner, st 130
– Andel förelägganden, % 58
Totalt antal anställda inklusive brandvärn, st 293
– varav heltidsanställda 35
– varav brandmän i beredskap 194
– varav anslutna i brandvärn 64

Framtid

Arbete pågår för att ta fram en långsiktig fordons- och investeringsplan då flera fordon behöver bytas för att förbundet ska ha en ändamålsenlig och modern vagnpark. Inför 2020 behövs en analys av förbundets intäkter, framför allt vad som låg till grund för budgetberäkningen som utgick från resultatet 2017 för varje ingående kommunal organisation i förbundet. Antalet larm har också ökat i Leksand och Vansbro jämfört med 2017 vilket medför ökade lönekostnader. I Vansbro är ökningen av larm störst, med över 50 procent.

Efter de stora skogsbränderna 2014 och 2018 har statens utredningar slagit fast att brandkårerna måste samordna sig vid larm och samverka i systemledningar för att bättre hantera komplexa händelser. Ett arbete pågår för att skapa en gemensam systemledning för Dalarnas, Örebro och Värmlands län, med förväntad start våren 2020.