Balanskravsresultat

Balanskravsutredning (tkr) 2015 2016 2017 2018 2019
Årets resultat enligt resultaträkningen 8 960 6 877 – 3 617 – 13 507 – 35 507
Reducering av alla realisationsvinster – 280 – 57
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 8 680 6 877 – 3 674 – 13 507 – 35 507
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv – 4 904 – 2 882
Användning av medel från resultatutjämningsreserv 7 786
Balanskravsresultat 3 776 3 995 – 3 674 – 5 721 – 35 507
Synnerliga skäl att ej återställa 16 064
Att återställa – 3 674 – 5 721 – 19 443
Ackumulerade negativa resultat (tkr)) 2017 2018 2019
Ingående balans ackumulerade ej återställda negativa resultat 0 – 3 674 – 9 395
Varav från 2017 – 3 674 – 3 674
Varav från 2018 – 5 721
Årets balanskravsresultat enligt balanskravsutredningen – 3 674 – 5 721 – 35 507
Synnerliga skäl att inte återställa     16 064
Synnerliga skäl att återställa över längre tid     19 443
Utgående balans ackumulerade negativa resultat att återställa inom tre år – 3 674 – 9 395 – 9 395
Utgående balans synnerliga skäl som ska återställas över längre tid     – 19 443
Utgående balans ackumulerade ej återställda negativa resultat – 3 674 – 9 395 – 28 838
Varav från 2017, återställs senast 2020 – 3 674 – 3 674 – 3 674
Varav från 2018, återställs senast 2021   – 5 721 – 5 721
Varav från 2019, återställs senast 2025, synnerliga skäl hävdas för att inte återställa inom tre år     – 19 443

Balanskravsutredningen visar att kommunen har ett ackumulerat underskott på 28,8 mkr som ska åter­ställas. Kommunen åberopar synnerliga skäl för att inte återställa 16,1 mkr, som avser försäljning av bioenergi­anläggningen och saknar samband med kommunens normala verksamhet och är en engångshändelse. Om kommunen hade fortsatt att äga anläggningen hade det medfört betydande investeringar och det bedöms inte vara förenligt med god ekonomisk hushållning.

Kommunallagen 11 kap § 12 säger att om balanskravsresultatet är negativt ska det regleras under de närmast följande tre åren och att fullmäktige ska besluta om en åtgärdsplan för hur regleringen ska göras. Fullmäktige har dock, enligt § 13, rätt att åberopa synnerliga skäl för att inte återställa resultatet.

Att återställa resultatet på tre år bedöms som orimligt då kommunens budgeterade resultat kommande år inte når upp till det totala årliga beloppet som ska återställas. I det beloppet finns även underskott från 2017 och 2018 som inte har återställts på grund av att kommunen redovisat underskott.

Kommunen väljer därför att återställa årets underskott på sex år med ett årligt belopp om 3,9 mkr med start år 2021. Ett eventuellt överskott 2020 kommer att gå till att återställa tidigare års underskott. Motiveringen är att kommunen befinner sig i ett svårt ekonomiskt läge där verksamheterna arbetar för att sänka kostnaderna mot budget. Som en följd av coronaviruset räknar Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) med lägre skatteintäkter för kommunerna, vilket är ännu ett skäl att göra återställningen över en längre period.