Förväntad utveckling

förväntad utveckling

Befolkning åldersfördelning, prognos

Befolkning åldersfördelning, prognos

 

Den senaste befolkningsprognosen gjordes 2018 och det faktiska invånarantalet vid slutet av 2019 var 34 personer mer än i prognosen. Det är dock för tidigt att se det som ett trendbrott. Det prognosen visar är att andelen äldre av befolkningen ökar i Vansbro i likhet med många andra kommuner. Andelen ålderspensionärer i kommunen var 27 procent 2019 och väntas öka till 30 procent år 2029. Andelen ålderspensionärer i Dalarna uppgick år 2019 till 24,7 procent och i riket till 20,4 procent.

Försörjningskvoten är ett mått som visar försörjningsbördan för de i arbetsför ålder 20–64 år. För kommunen uppgick den till 0,91 under 2019. Det innebär att en arbetsför person i åldern 20–64 år ska försörja 0,91 person i åldrarna 0–19 eller 65+. Försörjningskvoten i Dalarna uppgick till 0,89 och i riket till 0,76. Vansbro har alltså en större andel äldre än snittet i både länet och riket. Enligt prognosen ökar bördan till 1,01 år 2029.

Om trenden med en minskad befolkning håller i sig minskar skatteunderlaget för kommunen. Samtidigt som kommunens befolkning blir äldre och för med sig ökade behov av äldreomsorg. För att klara av den här utmaningen krävs effektiviseringar och digitalisering.

Kommunen har fått ökade intäkter genom utjämningssystemen. Den nya kostnadsutjämningen från år 2020 ger kommunen cirka 7,5 mkr mer i intäkter.

Utvecklingen inom funktionshinderverksamheten har gett ökade kostnader för LSS som troligen kommer att minska kommunens kostnad i LSS-utjämningen, den största förändringen är att kommunen numera har ett gruppboende. Inför 2020 betalar kommunen 4,5 mkr mindre än under 2019.

Det finns även behov av investeringar för att förnya kommunens äldreboenden, och investeringsnivån beslutas under 2020 och 2021.

Redan innan corona-pandemin hade Sverige passerat toppen på högkonjunkturen och en konjunkturnedgång hade startat. Prognosen var då att antalet arbetade timmar skulle minska 2020 och att den reella skatteunderlagstillväxten skulle bli den lägsta på tio år. Enligt SKR är de ekonomiska konsekvenserna av corona-pandemin högst osäkra. Mycket talar för att produktion och sysselsättning i landet drabbas mycket hårt, åtminstone tillfälligt. Enligt SKR:s prognos hamnar skatteunderlagets tillväxt på 1,5 procent istället för 2,4 procent, en nedrevidering med nästan en procent­enhet. För Vansbros del kan det innebära 3–4 mkr mindre i intäkter. Utifrån den redan ansträngda ekonomiska situationen innebär det att kommunen måste vidta ännu fler åtgärder med fokus på åtgärdsplanen.