Finansiering

Finansiering

 

Nettokostnad
(tkr)
Bokslut
2018
Bokslut
2019
Budget
2019
Avvikelse
2019
Realisationsvinster och -förluster 410 299 299
Pensionskostnader med mera som inte fördelats på verksamheterna – 5 227 – 7 846 – 6 393 – 1 453
Momskompensation, omsorgsboende 222 228 228
Momsjustering 584 – 70 – 70
Intäkt vite 450 450
Schablonersättning från Migrationsverket som ej fördelats till verksamheterna 4 122 4 008 4 008
Intäkt löneväxling 23 23 23
Upplösning anslutningsavgifter 102 116 116
Upplösning statliga investeringsbidrag 310 443 443
Kundförluster/återvunna fordringar – 276 312 312
Löneökningar 0 – 3 292 3 292
Avskrivningar – 14 517 – 15 842 – 15 700 – 142
Kapitalkostnadsintäkt 16 320 19 884 15 811 4 073
Skatteintäkter 279 214 286 537 286 812 – 275
Generella statsbidrag 8 660 5 777 5 439 338
Utjämningssystemet 117 556 124 057 122 434 1 623
Utjämning, LSS-kostnader – 11 103 – 12 755 – 13 027 272
Fastighetsavgift 13 610 13 739 13 470 269
Finansiella kostnader och intäkter 148 – 872 – 2 118 1 246
Nedskrivning Vansbroviken KB, finansiell kostnad – 31 111 – 31 111
Köp Bäckaskog till underpris 31 111 31 111
Bioenergianläggning, finansiell intäkt 1 956 1 596 1 985 – 389
Bioenergianläggning, reaförlust (extraordinär post) – 16 064 – 16 064
Summa 412 114 404 020 405 421 – 1 401

Kommentarer

Realisationsvinster och realisationsförluster

Realisationsvinsten blev 299 tkr och kom till största delen från försäljning av bilar.

Pensionskostnader med mera som inte är fördelade på verksamheterna

Arbetsgivaravgifter, pensionskostnader, fastighetsförsäkringar och fastighetsskatt fördelades schablonmässigt under året. Det innebär bland annat samma procentuella påslag för arbetsgivaravgifter oavsett de anställdas ålder. Fördelningen gjordes via personalomkostnadspålägget så som rekommenderas av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Fördelningen av arbetsgivaravgifterna och pensionskostnaderna resulterade i en underfinansiering och därför har kommunen budgeterat för en del av pensionskostnaderna under finansiering. Efter avstämning av kostnader för arbetsgivaravgifter och pensionskostnader mot budget blev resultatet ett underskott på 1 453 tkr (knappt 1,5 miljoner).

Momskompensation för omsorgsboende

Kommunen fick momskompensation på 228 tkr för lokalhyror inom omsorgsboende.

Momsjustering

Kommunen har gjort rättelse av moms som resulterade i en kostnad på 70 tkr.

Intäkt vite

Kommunen har fått vitesersättning med 450 tkr av leverantör för ej uppfyllda krav vid byte av telefonileverantör.

Schablonersättning från Migrationsverket som ej fördelats till verksamheterna

Kommunen får schablonersättningar från Migrationsverket. Av dessa har 4 mkr inte fördelats ut till verksamheterna.

Intäkt löneväxling

Vid löneväxling för anställda tar kommunen en avgift från verksamheterna för att täcka sina administrativa kostnader. Avgiften gav en intäkt på totalt 23 tkr 2019.

Upplösning anslutningsavgifter

Anslutningsavgifter till stadsnätet ska intäktsbokföras i takt med avskrivningarna för stadsnätet. Upplösningen av anslutningsavgifter 2019 uppgick till 116 tkr.

Upplösning av statliga investeringsbidrag

Investeringsbidrag ska intäktsbokföras i takt med avskrivningarna för den investering bidraget gäller. Upplösningen av investeringsbidrag 2019 uppgick till 443 tkr.

Kundförluster/återvunna fordringar

Kommunens osäkra kundfordringar minskade med 312 tkr.

Löneökningar

Löneökningarna inklusive sociala avgifter blev 3,3 mkr lägre än budgeterat.

Avskrivningar och kapitalkostnadsintäkt

Med avskrivningar menas en planmässig minskning av anläggningstillgångarnas värde som beräknas på anläggningarnas anskaffningsvärde. Avskrivningen av immateriella tillgångar var 80 tkr, avskrivningen av byggnader och anläggningar 14,4 mkr och avskrivningen av maskiner och inventarier 1,4 mkr. Avskrivningarna blev 0,1 mkr högre än budgeterat. Det beror på att kommunen gjorde en avskrivning på 4,1 mkr på bioenergianläggningen, som inte var budgeterad. Bortsett från den blev avskrivningarna lägre än budgeterat beroende på att en del investeringar inte blev klara i den takt som beräknades när kapitalkostnaden för budget 2019 beräknades.

Verksamheterna belastas med kapitalkostnad som ska täcka avskrivningar inklusive ränta. Det blir samtidigt en kapitalkostnadsintäkt inom finansiering. Kapitalkostnadsintäkten blev 4,1 mkr högre än budgeterat, vilket motsvarar den obudgeterade avskrivningen för bioenergianläggningen.

Skatteintäkter

Skatteintäkterna bestäms av dels kommunens skattesats, dels invånarnas totala beskattningsbara inkomst. När budgeten beslutas används den då aktuella skatteunderlagsprognosen från SKR avseende skatteintäkter och utjämningssystemet. När konjunkturen förändras påverkas dessa intäkter och därför avviker de från budget.

I årets skatteintäkter ingår dessa delar

(tkr)
Preliminära skatteintäkter för bokslutsåret 289 296
Prognos över slutavräkning för bokslutsåret – 2 919
Prognos slutavräkning för året före bokslutsåret 160
Summa 286 537

Generella statsbidrag

Kommunen fick 5,4 mkr från de så kallade välfärdsmiljarderna (extra tillskott för kommuner som tagit emot många flyktingar) och 344 tkr i bidrag för ensamkommande unga över 18 år.

Utjämningssystemet

Syftet med utjämningssystemet är att ge alla kommuner likvärdiga ekonomiska förutsättningar. Systemet består av fem delar: inkomstutjämning, kostnadsutjämning, strukturbidrag, införandebidrag och regleringsbidrag eller regleringsavgift.

Inkomstutjämning

I huvudsak finansierar staten utjämningen. Alla kommuner garanteras en beskattningsbar inkomst per invånare som motsvarar 115 procent av genomsnittet i landet. Utjämningen sker genom att den beskattningsbara inkomsten i kommunen jämförs med den garanterade beskattningsbara inkomsten. Kommuner som har en lägre skattekraft än den garanterade får ett utjämningsbidrag, medan kommuner som har en högre skattekraft än garantin får vara med och bidra till utjämningen till de andra kommunerna.

Kostnadsutjämning

Kostnadsutjämningen syftar till att jämna ut strukturella behovs- och kostnadsskillnader, exempelvis skillnader i andelen barn eller äldre. Systemet utjämnar däremot inte kostnader som beror på skillnader i service eller avgiftsnivåer, inte heller skillnader i effektivitet.

Strukturbidrag

Strukturbidraget syftar till att stärka kommuner och landsting som har en liten befolkning och/eller problem med arbetsmarknad och sysselsättning.

Regleringsbidrag och regleringsavgift

Regeringen anger i budgetpropositionen nivån på statsbidragen till kommunerna för nästa år. Om det uppstår en skillnad mellan den angivna nivån och den totala summa som behövs för att garantera alla kommuner 115 procent av medelskattekraften, plus kostnader för struktur- och införandebidrag och minus avgiftsintäkterna för de kommuner som ligger över den garanterade nivån, regleras detta genom ett lika stort bidrag eller en avgift i kronor per invånare.

(tkr)
Inkomstutjämning 98 332
Kostnadsutjämning 20 958
Regleringsavgift 4 767
Summa 124 057

Utjämning av LSS-kostnader

Kostnader för stöd och service till vissa funktions­nedsatta personer enligt LSS utjämnas genom avgifter eller bidrag. Vansbro kommun fick 2019 betala en avgift på 12,8 mkr.

Fastighetsavgift

Den kommunala fastighetsavgiften, som kommunen får från staten, uppgick till 13,7 mkr.

Finansiella kostnader och intäkter

Finansnettot exklusive Bäckaskog var 1,2 mkr bättre än budgeterat, främst på grund av utdelning från Kommuninvest och att lånekostnaderna blev lägre än budgeterat. De finansiella kostnaderna bestod till största delen av kostnadsräntor på lån (1,5 mkr) och ränta på pensionsavsättning (0,7 mkr). De finansiella intäkterna bestod till största delen av borgensavgifter (0,5 mkr) och utdelning från Kommuninvest (0,8 mkr).

Vansbroviken KB och Bäckaskog

Fastigheten Bäckaskog har tidigare ägts av Vansbroviken KB som i sin tur ägdes av Vansbro kommun. 2019 överlät Vansbroviken KB fastigheten till Vansbro kommun för 1 kr. Då köpeskillingen understiger verkligt värde ska värdet bokföras som en intäkt/gåva. Samtidigt skrivs andelarna i Vansbroviken KB ner till 0 och bolaget avvecklas. Nedskrivningen bokförs som finansiell kostnad. Resultatet påverkas inte av att kommunen köpt fastigheten och avvecklat kommandit­bolaget.

Bioenergianläggning

Bioenergianläggningen har Vansbro kommun tidigare hyrt från Nordisk Renting via en finansiell leasing. Under 2017 utnyttjade kommunen en option och kommunen finansierade därefter anläggningen med banklån. Kommunen har hyrt ut anläggningen till Rindi Energi AB, numera Solör Bioenergi Västerdala AB. För 2012 och 2013 beviljades ett anstånd med hyra och återbetalning av anståndet under en tioårsperiod, huvuddelen av intäkten avser denna återbetalning. Intäkten 2019 var 1,5 mkr.

Under 2019 sålde kommunen bioenergianläggningen1 och intäkten avser därför inte hela året. Därför blev intäkten lägre än budgeterat. Bioenergianläggningen såldes med en reaförlust på 16,4 mkr, som redovisas som extraordinär post.