Kommunkansli och intern service

Kommunkansli och intern service

Resultat 2019

2018 2019
Budget, netto (tkr) 82 045 81 358
Drift, netto (tkr) 81 489 82 312
Avvikelse (tkr) 556 – 954
Antal årsarbetare* 82,2 86
Män* 22,5 23
Kvinnor* 59,7 63
Frisktal (%) 93 92,74

* Statistik från 31 december respektive år.

Medarbetare

Under året har ekonomichefen haft både tjänsten som kommunchef och som ekonomichef. Sedan 1 juli är ekonomichefen anställd som kommunchef. Under hösten rekryterades en ny ekonomichef som tillträdde 13 januari 2020.

Sjukfrånvaron inom kommunkansli och intern service är för hög, främst beroende på långtidssjukskrivningar. Föräldraledigheter har även påverkat bemanningen.

I december 2018 utökades personalfunktionen med en tjänst.

HME-enkäten visade låga resultat för mål och ledarskap. Därför har kommunkansliet inlett ett arbete för att öka förståelsen för målen och hur de kan brytas ner. Inom ledarskap behöver kommunen förbättra strukturen och tydligheten. Positiva områden i HME-enkäten är att medarbetare ser fram emot att gå till arbetet.

Vaktmästerienheten har utvecklat arbetssätt och rutiner under året.

Årets resultat

Totalt redovisade kommunkansli och intern service ett underskott på drygt 1 mkr. Kommunens schablonersättningar ingår som både intäkt och kostnad men på totalen ger dessa ingen nettopåverkan på resultatet.

Ett omfattande informationssäkerhetsarbete har pågått och fortsätter kommande år. Under året införde kommunen e-arkiv, ett samarbetsprojekt tillsammans med övriga kommuner i länet. Ett arbete med att upprätta kommunarkivet för analoga handlingar pågår också med mycket material som ska bevaras för eftervärlden. De äldsta handlingarna är från första hälften av 1700-talet.

Konsultkostnader i samband med försäljningen av bioenergianläggningen belastade resultatet med 1 mkr.

Kostnader för företagshälsovård och stöd till medarbetare som är sjuka eller riskerar att hamna i ohälsa har ökat.

En stor del av kommunens fastigheter har stora underhållsbehov.

Det systematiska arbetet med driftoptimering har påverkat resultatet positivt.

Kostenheten redovisade ett underskott beroende på ökade livsmedelspriser och ökat antal levererade portioner. En ny livsmedelsupphandling ska göras 2020.

Viktiga händelser

Försäljningen av kommunens bioenergianläggning har tagit mycket tid i anspråk.

Under 2019 har arbetet med att avveckla VDUF pågått och kommunen har gjort förberedelser för att överföra verksamheten tillbaka till Malung-Sälens och Vansbro kommuner, genomgång av ekonomi för verksamheterna samt planering för att införliva verksamheterna i kommunens it-infrastruktur.

Det gemensamma telefoniprojektet avslutades. Då leverantören inte fullgjorde sina åtaganden om driftsäkerhet och funktion ålade Vansbro kommun leverantören vite på 450 tkr.

Intern service har utvecklat arbetsordersystemet och informationen till verksamheten för hur systemet ska användas. All skadegörelse polisanmäls och dokumenteras enligt en bestämd rutin.

Vinterskötsel har upphandlats och kommunen betalar nu entreprenörer för den faktiska arbetstiden.

Framtiden

Digitaliseringen måste intensifieras i hela kommunen, och kommunen behöver upphandla ett nytt ärendehanteringssystem som tillåter en helt digital hantering. Förhoppningen är att det ska genomföras 2020.

Utbildningar och stödinsatser till chefer samt en bra introduktionsplan för alla anställda behöver utvecklas.

Nästa steg i den centrala bemanningen är att vikarier anställs centralt och kan arbeta i alla verksamheter. Det är också en viktig del i projektet att erbjuda heltid som norm.

Antalet födda barn minskar, liksom elevkullarna, vilket påverkar behovet av förskoleplatser och skollokaler. Kommunen har börjat se över skolans lokalbehov.

Antalet äldre i kommunen ökar, vilket ökar behoven av olika boendeformer som trygghetsboenden och särskilda boenden.

En översyn pågår av möjligheter att samnyttja och förtäta kommunens verksamhetslokaler. Ett bättre lokalutnyttjande behövs både inom administrativa lokaler och verksamhetslokaler för att spara pengar till verksamheten istället för att pengar går till att hyra lokaler.