Händelser av väsentlig betydelse

Josef Lundkvist

Bioenergianläggningen har Vansbro kommun tidigare hyrt från Nordisk Renting via en finansiell leasing. Under 2017 utnyttjade kommunen en option för köp och kommunen finansierade därefter anläggningen med banklån. Kommunen har hyrt ut anläggningen till Solör Bioenergi Västerdala AB (före detta Rindi Energi AB). För 2012 och 2013 beviljades dåvarande Rindi ett anstånd med hyra och Rindi återbetalar anståndet under en tioårsperiod, huvuddelen av intäkten avser den pågående återbetalningen. Intäkten 2019 var 1,5 mkr.

År 2019 sålde kommunen bioenergianläggningen till Solör Bioenergi Västerdala AB och intäkten för återbetalningen avser därför inte hela året, därför blev det ett underskott mot budget. Bioenergianläggningen såldes med en reaförlust på 16,4 mkr, som redovisas som extraordinär post.

I oktober 2018 slutade den dåvarande kommunchefen och en ny rekryterades och tillträdde den 1 juli 2019. Den nya kommunchefen var tidigare ekonomichef och kommunen rekryterade en ny ekonomichef hösten 2019.

Under 2019 övertogs fastigheten Vansbro Saltvik 23:1, kallad Bäckaskog, av Vansbro kommun från Vansbroviken KB som också ägdes av Vansbro kommun. Köpeskillingen var 1 kr och i samband med köpet avvecklades Vansbroviken KB. Då köpeskillingen understiger värdet ska det bokföras som en gåva under verksamheternas intäkter medan nedskrivningen av kommanditbolaget redovisas som finansiell kostnad. Det påverkar inte kommunens resultat men det påverkar nettokostnaderna och de nyckeltal där netto­kostnaderna ingår.

Under året har förberedelser pågått för att avveckla Västerdalarnas utbildningsförbund (VDUF). Det är ett kommunalförbund bildat av Malung-Sälens och Vansbro kommuner för gymnasie- och vuxenutbildning. Kommunerna beslutade i januari 2019 att likvidera förbundet och påbörjade en verksamhetsövergång till respektive ägarkommun. Kostnaden för kommunens del uppgick till 47,6 mkr 2019. Det var 7,1 mkr mer än budgeterat vilket bidrog till kommunens negativa resultat.

Under året startades kommunalförbundet Brandkåren Norra Dalarna. Förbundet ansvarar för räddningstjänsten i Leksand, Mora, Orsa, Vansbro och Älvdalens kommuner. Verksamheten finansieras av medlems­bidrag från ägarkommunerna.

Kommunen har tagit fram en ny näringslivsstrategi under året. Orsaken är att kommunen står inför utmaningar där bland annat kompetensförsörjning, bostäder och bredbandsutbyggnad kräver ett bredare anslag och större samarbete inom och utanför förvaltningen. Därför behövs en ny näringslivsstrategi och kommunen flyttade även över näringslivsutvecklingen från den ekonomiska föreningen Näringslivssamverkan till den centrala förvaltningen vid årsskiftet 2019–2020.

Andra större händelser var två pågående investeringsprojekt, dels invallningen som är ett översvämningsskydd i form av en jordvall, dels utbyggnaden av fiber. Mer information om dessa projekt finns i investeringsredovisningen.

Under året invigdes aktivitetsparken i Vansbro, en lek- och aktivitetspark för alla åldrar. Inför sommaren meddelade Vansbrosimningen att de inte kunde driva Plasket (en utomhusbassäng i Vansbro), men med mycket kort framförhållning och gemensamma insatser lyckades kommunen hålla bassängen öppen. I Vansbro finns ingen naturlig badplats för de som inte är sim­kunniga och därför var detta en viktig fråga.

I september invigdes en ny sträckning av E16, mellan Hulån och Vansbro. Den nya sträckningen är viktig för att transporter genom kommunen ska ske säkrare och snabbare. I samband med den nya vägsträckningen byggdes även en ny rondell som smyckades med ett nytt landmärke: en 6,5 meter hög skulptur som pryder rondellen vid den östra infarten till Vansbro. Skulp­turen är gestaltad utifrån ett ursprungligt förslag som sjätteklassarna Josef Lundkvist och Jonatan Eriksson ritade för tre år sedan.