Nothänvisningar

Not 1 Redovisningsprinciper

Redovisningen har skett i enlighet med kommunallagen och den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) samt enligt rekommendationer från Rådet för kom­munal redovisning (RKR).

Den förra årsredovisningen skedde enligt LKR, lagen om kommunal redovisning.

Byte av redovisningsprincip

LKBR ersatte LKR 1 januari 2019 och RKR har gett ut nya rekommendationer utifrån den. Vid byte av redovisnings­principer ska ingångsbalansräkning och jämförelsetal fast­ställas enligt de nya reglerna. För Vansbro kommun har över­gången till LKBR inte inneburit att några poster eller jäm­förelse­tal har behövt justeras och kommunen har inte behövt räkna om ingångsbalansräkningen.

Rättelse av fel

Enligt RKR R 12 ska väsentliga fel under tidigare perioder, om det är möjligt, rättas i de första finansiella rapporter som godkänns för utfärdande efter upptäckten av felet. Rättelse gör man genom omräkning av jämförelsetalen för den tidigare period eller de tidigare perioder där felet finns.

Biobränsleanläggningen skulle ha redovisats som anlägg­ningstillgång från och med 2017 då fastigheten köptes av kommanditbolaget, men har redovisats som finansiell tillgång. Det har kommunen rättat till 2019 och till följd av det har ingående balanser för aktuella konton räknats om. Rättelsen påverkar varken tidigare års resultat eller eget kapital. De poster som påverkats är mark, byggnader och tekniska anläggningar, finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga skulder. Rättelsebeloppet för varje post framgår i respektive not.

Extraordinära poster

Extraordinära poster, enligt RKR R 11, är händelser eller transaktioner som

  • saknar ett tydligt samband med kommunens normala verksamhet
  • är av sådan typ att den inte kan förväntas inträffa ofta eller regelbundet, och
  • uppgår till ett väsentligt belopp.

Reaförlusten vid försäljning av bioenergianläggningen har bedömts vara en extraordinär post.

Jämförelsestörande poster

Jämförelsestörande poster, enligt RKR R 11, är ­resultat av händelser eller transaktioner som inte är extra­ordinära men som är viktiga att uppmärksamma vid jämförelser med andra perioder.

Värderingsprinciper

Omsättningstillgångar tas upp till det lägsta av anskaff­nings­värdet och det verkliga värdet på balansdagen.

Tillgångar som har tagits emot utan ersättning, eller till en ersättning som väsentligt understiger tillgångarnas verkliga värde, redovisas till det verkliga värdet vid förvärvstidpunkten.

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kom­munen är beräknade enligt RIPS och redovisas enligt den så kallade blandmodellen i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar har en livslängd på minst tre år och ett anskaffningsvärde på minst ett prisbasbelopp, som 2019 motsvarar 46 500 kronor.

Anläggningstillgångarna är i balansräkningen upptagna till anskaffningsvärdet med avdrag för avskrivningar.

Ränteutgifter aktiveras inte. Kommunen tillämpar konse­kvent huvudmetoden och redovisar ränteutgifter som kostnad i resultaträkningen för det räkenskapsår de hör till.

Avskrivningar beräknas på investeringar till och med redovisningsåret i förhållande till när de togs i bruk. Avskrivningstiderna har fastställts med utgångspunkt från RKR:s skrift om avskrivningar och med egen bedömning av tillgångarnas och komponenternas beräknade nyttjandetid. I normalfallet tillämpar kommunen linjär avskrivning. Avskrivning påbörjas när tillgången tas i bruk.

Komponentavskrivningar

Viktiga delar, komponenter, i anläggningstillgångar kan behöva ersättas regelbundet men med olika tidsintervall. Även byggnader har normalt många betydande kompo­nenter som har väldigt olika nyttjandeperioder och därför byts ut med olika tidsintervall i takt med sin förbrukning.

Om skillnaden förväntas vara stor mellan förbrukningen av en materiell anläggningstillgångs betydande komponenter ska, i enlighet med RKR R 4, tillgången delas upp på dessa komponenter och varje komponent ska då skrivas av separat.

Vansbro kommun tillämpar komponentavskrivning från och med 1 januari 2018. Linjär avskrivning används med olika avskrivningstider beroende på komponent.

Markanläggning    15–40 år
Platta/stomme    70 år
Stomkomplettering    40 år
Tak/fasad/fönster    40 år
Yttre och inre ytskikt    15–30 år
Installationer    10–40 år
Vitvaror    10 år
Övrig byggnation    10 år
Toppbeläggning gata    30 år

Leasingavtal

Kommunens leasingavtal har klassificerats som operationella leasingavtal.

Fordringar

Fakturafordringar med förfallodag längre tillbaka än tre månader redovisas som osäkra fordringar.

Lånekostnader

Lånekostnader redovisas enligt huvudmetoden och belastar därmed resultatet för den period de uppkommer.

Avsättning för pensioner

Pensioner intjänade från och med år 2000 behandlas som en individuell del och betalas till största delen under påföljande år. Dessa redovisas därför som en kortfristig skuld.

Aktualiseringsgraden1 i KPA:s beräkningar av pensionsskuld och pensionskostnader är 97 procent.

Löneskulder

Vid beräkning av skulder för sociala avgifter avseende löne­skulder använder kommunen ett generellt personal­omkostnadspåslag (PO) på 39,15 procent.

Driftredovisningen

I driftredovisningen ingår interna kapitalkostnader för till­gångar samt personalomkostnadspålägg (PO) för sociala avgifter enligt lag och avtal. PO-påslagen uppgick till totalt 39,15 procent. Driftredovisningen påverkas också av intäkter och kostnader mellan verksamheterna.

Intäktsredovisningen

Kommunen tillämpar RKR:s rekommendation 18.1 för redo­visning av intäkter. RKR 18.1 får fortfarande användas trots att det kommit en ny rekommendation. Rekommen­dationen innebär bland annat att investering­bidrag och anslutnings­avgifter ska periodiseras över anläggnings­tillgångarnas nyttjandeperiod.

Skatteintäkter redovisas det år som de skattskyldigas inkomst tas upp till beskattning.

Sammanställd redovisning

I den sammanställda redovisningen ingår bolag som kom­munen äger helt eller delvis. Dessa är Stiftelsen Vansbro­hem (100 procent), Dala Vatten och Avfall AB (25 procent), Vansbro Teknik AB (100 procent), VDUF Väster­dalarnas utbildnings­förbund (40,17 procent) och Brandkåren Norra Dalarna (12,6 procent). Kommunen har inte gjort några justeringar för att anpassa Stiftelsen Vansbrohems redovisning till kommunens redovisningsprinciper, eftersom det inte skulle ha någon väsentlig påverkan på koncernens resultat. Stiftelsens års­redovisning är upprättad enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Mer detaljerad infor­mation om Stiftelsen Vansbrohems redovisningsprinciper finns i stiftelsens egen årsredovisning.

Från och med 2011 ingår Dala Vatten och Avfall AB, där kommunen äger 25 procent, och Vansbro Teknik AB, som helägs av kommunen, i den sammanställda redovisningen. All VA- och renhållningsverksamhet har skett i bolagen.

Från och med 2016 ingår Västerdalarnas utbildnings­förbund, VDUF, i den sammanställda redo­visningen. Västerdalarnas utbildningsförbund bedriver gymnasie­utbildning för Vansbro och Malung-Sälens kom­muner. Kommunandelen bestäms av antalet invånare. Den andel Vansbro finansierade 2019 var 40,17 procent.

Från och med 1 januari 2019 är räddningstjänsten över­flyttad till kommunalförbundet Brandkåren Norra Dalarna. Förbundet drivs av Vansbro, Mora, Orsa, Älvdalens och Lek­sands kommuner. Vansbro kommuns andel 2019 var 12,6 procent.

Proportionell konsolidering har tillämpats vid konsolidering av de kommunala koncernföretagen i de sammanställda räkenskaperna.

Särredovisningar

Särredovisning har upprättats enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.

Särredovisningarna finns tillgängliga hos Dala Vatten och Avfall AB, tel 020-20 02 10, www.dalavatten­avfall.se.

 

Kommunen Sammanställd redovisning
2019 2018 2019 2018
 
Not 2
Verksamhetens intäkter        
  Verksamhetens intäkter enligt driftredovisningen 116 230 122 966    
  Inlösen/försäljning bilar m m 338 296    
  Försäljning optokanalisation 0 115    
  Momsbidrag omsorgsboende 228 222    
  Upplösning investeringsbidrag 443 310    
  Upplösning anslutningsavgifter 115 102    
  Administrationsavgift löneväxling 23 23    
  Rättelse moms – 69 584    
  Minskning osäkra fordringar 312    
  Ej fördelade schablonersättningar från Migrationsverket 4 008 4 122    
  Köp Bäckaskog 31 111    
  Vite 450    
  Interna poster – 20 818 – 22 252    
  Verksamhetens intäkter kommunen 132 371 106 488    
 
 
Uppdelning verksamhetens intäkter        
  Försäljningsintäkter 4 515 5 107 4 631 5 055
  Taxor och avgifter 18 060 19 491 43 990 42 994
  Hyror och arrenden 14 286 8 101 49 456 42 970
  Driftbidrag från staten 21 394 19 362 21 394 19 342
  Övriga bidrag från staten 32 773 41 921 32 783 41 901
  Övriga bidrag 31 410 251 72 771 36 004
  Försäljning av verksamhet 9 933 12 255 17 650 18 112
  Övriga intäkter 23 415 21 960
  Verksamhetens intäkter 132 371 106 488 266 090 228 338
 
Not 3
Verksamhetens kostnader        
  Verksamhetens kostnader enligt driftredovisningen – 555 757 – 548 587    
  Personalförsäkringar och pensionskostnader som ej fördelats ut på verksamheterna – 7 842 – 5 227    
  Reservation kundfordringar – 276    
  Kalkylerad kapitalkostnad 19 884 16 320    
  Justering fastighetsskatt – 5    
  Försäljningskostnader bilar m m – 30    
  Förlust försäljning Snöå Bruk – 10    
  Interna poster 20 819 22 252    
  Verksamhetens kostnader kommunen – 522 941 – 515 518    
 
 
Uppdelning verksamhetens kostnader        
  Personalkostnader – 275 302 – 283 201 – 333 649 – 336 805
  Övriga kostnader – 247 639 – 232 317 – 310 041 – 288 803
  Skattekostnader – 21 – 34
  Uppskjuten skatt – 233 – 67
  Verksamhetens kostnader – 522 941 – 515 518 – 643 944 – 625 709
 
 
Kostnad för räkenskapsrevision        
  Total kostnad för räkenskapsrevision 100 100    
  Varav kostnad för de sakkunnigas granskning av räkenskaperna 80 80    
   
Kostnaderna för räkenskapsrevision avser kostnader för granskning av bokföring, delårsrapport samt årsredovisning för räkenskapsår 2019.
       
 
Not 4
Avskrivningar        
  Beräknas på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärde.        
  I underlaget ingår årets investeringar i förhållande till när de togs i bruk.        
  Immateriella anläggningstillgångar – 80 – 167 – 80 – 167
  Mark, byggnader och tekniska anläggningar – 14 394 – 9 012 – 22 387 – 16 608
  Nedskrivning mark, byggnader och tekniska anläggningar – 3 400 – 3 400
  Maskiner och inventarier – 1 368 – 1 938 – 3 109 – 3 069
  Summa – 15 842 – 14 517 – 25 576 – 23 244
 
Not 5
Skatteintäkter        
  Skatteintäkter        
  Egna skatteintäkter preliminärt för bokslutsåret 289 296 280 631 289 296 280 631
  Prognos slutavräkning för bokslutsåret – 2 919 – 415 – 2 919 – 415
  Rättning av prognos på slutavräkningen för året före bokslutsåret 160 – 1 002 160 – 1 002
  Summa 286 537 279 214 286 537 279 214
 
Not 6
Generella statsbidrag och utjämning        
  Inkomstutjämning 98 332 96 545 98 332 96 545
  Kostnadsutjämning 20 958 19 940 20 958 19 940
  Regleringsavgift/bidrag 4 767 1 071 4 767 1 071
  Utjämning LSS-kostnader – 12 755 – 11 103 – 12 755 – 11 103
  Fastighetsavgift 13 739 13 610 13 739 13 610
  Välfärdsmiljarderna 5 433 7 784 5 433 7 784
  Bidrag för ensamkommande unga över 18 år 344 804 344 804
  Extratjänster 71 71
  Utbildningsbidrag 5
  Övriga bidrag 1
  Summa 130 818 128 722 130 824 128 722
 
Not 7
Finansiella intäkter        
  Räntor likvida medel 3 3 3 3
  Ränteintäkter kundfordringar 18 19 159 285
  Utdelning Kommuninvest 810 1 187 810 1 187
  Utdelning Kommunassurans Syd 10 10
  Ränteintäkt förlagslån Kommuninvest 21 17 21 17
  Ränteintäkt/borgensavgift koncernbolag 531 531 11 11
  Ränteintäkt Rindi 1 596 1 956 1 596 1 956
  Likvidation Visit Södra Dalarna 3 208 3 208
  Återföring nedskrivning lån Äppelbo AIK 25 25
  Summa 2 992 3 946 2 613 3 692
 
Not 8
Finansiella kostnader        
  Räntekostnad på lån – 1 538 – 1 240 – 2 974 – 2 590
  Ränta på pensionsavsättning – 704 – 543 – 711 – 547
  Bankkostnader m m – 25 – 26 – 52 – 43
  Nedskrivning Vansbroviken KB (motsvaras av intäkt) – 31 111 – 31 111
  Vämo Elnät AB rättelse – 33 – 33
  Nedskrivning finansiella anläggningstillgångar Stiftelsen Vansbrohem – 35
  Summa – 33 378 – 1 842 – 34 848 – 3 248
 
Not 9
Extraordinära poster        
  Realisationsförlust försäljning bioenergianläggningen – 16 064 0 – 16 064 0
  Summa – 16 064 0 – 16 064 0
 
Not 10
Immateriella tillgångar        
  Ingående värde 160 327 160 327
  Årets investeringar 0 0 0 0
  Avskrivningar – 80 – 167 – 80 – 167
  Summa 80 160 80 160
  Avskrivningstid är 5 år, linjär avskrivning        
   
Ingående balans ackumulerade anskaffningsvärden
1 042 3 601 1 042 3 601
  Utrangering i samband med införande av komponentredovisning   – 2 559   – 2 559
  Årets investeringar 0 0 0 0
  Utgående balans ackumulerade anskaffningsvärden 1 042 1 042 1 042 1 042
   
Ingående balans ackumulerade avskrivningar
– 882 – 3 274 – 882 – 3 274
  Utrangering i samband med införande av komponentredovisning 0 2 559   2 559
  Årets avskrivningar – 80 – 167 – 80 – 167
  Utgående balans ackumulerade avskrivningar – 962 – 882 – 962 – 882
 
 
Summa 80 160 80 160
 
 
Genomsnittlig nyttjandeperiod, år 4,87 7,01 4,87 7,01
 
Not 11
Mark, byggnader och tekniska anläggningar        
  Ingående värde mark, byggnader, tekniska anläggningar 333 344 215 593 585 654 455 923
  Justering ib bioenergianläggningen 111 387 111 387
  Årets investeringar 28 474 18 776 40 727 38 753
  Köp till underpris/gåva 31 111 31 111  
  Försäljningar/utrangeringar – 109 175 – 109 226 – 401
  Avskrivningar – 14 394 – 9 012 – 22 387 – 16 608
  Nedskrivningar – 3 400 – 3 400
  Summa 269 360 333 344 525 879 585 654
  Från och med 2018 tillämpas komponentavskrivning med olika avskrivningstider beroende på komponent, se avsnittet Redovisningsprinciper.        
   
Ingående balans ackumulerade anskaffningsvärden, mark, byggnader, tekniska anläggningar
583 165 445 719 952 392 794 969
  Justering ib bioenergianläggningen   119 268   119 268
  Utrangering/justering i samband med införande av komponentredovisning   – 598   – 598
  Årets investeringar 28 474 18 776 71 839 38 753
  Köp till underpris/gåva 31 111      
  Försäljningar och utrangeringar – 130 689   – 130 746  
  Utgående balans ackumulerade anskaffningsvärden 512 061 583 165 893 485 952 392
   
Ingående balans ackumulerade avskrivningar, mark, byggnader, tekniska anläggningar
– 249 821 – 230 126 – 366 738 – 339 046
  Utrangering/justering i samband med införande av komponentredovisning   598   598
  Årets avskrivningar – 14 394 – 9 012 – 22 387 – 16 608
  Justering ib bioenergianläggningen   – 7 881   – 7 881
  Årets nedskrivningar   – 3 400   – 3 400
  Försäljningar och utrangeringar 21 514   21 519 – 401
  Utgående balans ackumulerade av- och nedskrivningar – 242 701 – 249 821 – 367 606 – 366 738
 
 
Summa 269 360 333 344 525 879 585 654
 
 
Genomsnittlig nyttjandeperiod, år 45,34 47,04 43,03 45,92
 
 
Det bokförda värdet fördelar sig på:        
  Verksamhetsfastigheter 196 324 169 989    
  Publika fastigheter 23 991 23 290    
  Fastigheter för annan verksamhet 18 166 131 611    
  Pågående ny-, till- och ombyggnad 30 879 8 454    
  Summa 269 360 333 344    
 
Not 12
Maskiner och inventarier        
  Ingående värde maskiner och inventarier 40 958 30 141 46 247 35 290
  Årets investeringar 5 366 12 756 9 923 14 027
  Försäljningar – 991   – 869  
  Omklassificeringar        
  Avskrivningar – 1 367 – 1 938 – 3 109 – 3 070
  Summa 43 966 40 958 52 192 46 247
  Avskrivningstid är 3–10 år, linjär avskrivning        
   
Ingående balans ackumulerade anskaffningsvärden
52 374 65 683 70 436 82 475
  Utrangering/justering i samband med införande av komponentredovisning   – 26 065   – 26 065
  Årets investeringar 5 366 12 756 9 923 14 026
  Försäljningar och utrangeringar – 6 365   – 6 630  
  Utgående balans ackumulerade anskaffningsvärden 51 375 52 374 73 729 70 436
   
Ingående balans ackumulerade avskrivningar
– 11 416 – 35 542 – 24 189 – 47 185
  Utrangering/justering i samband med införande av komponentredovisning   26 064   26 065
  Årets avskrivningar – 1 367 – 1 938 – 3 109 – 3 069
  Försäljningar och utrangeringar 5 374   5 761  
  Utgående balans ackumulerade avskrivningar – 7 409 – 11 416 – 21 537 – 24 189
 
 
Summa 43 966 40 958 52 192 46 247
 
 
Genomsnittlig nyttjandeperiod, år 7,91 9,22 7,81 8,18
 
 
Det bokförda värdet fördelar sig på:        
  Maskiner 92 136    
  Inventarier 38 496 5 984    
  Bilar och andra transportmedel 0 911    
  Pågående arbeten maskiner och inventarier 5 299 33 927    
  Åtgärder på annans fastighet 79 0    
  Summa 43 966 40 958    
   
Kommunen har under året haft leasingkostnader för bilar uppgående till 1 543 tkr, 2018 till 1 731 tkr. Framtida förfallobelopp avseende bilar uppgår till 3 282 tkr. Kommunen har under året haft leasingkostnader för it-arbetsplatser uppgående till 2 195 tkr, 2018 till 2 605 tkr. Framtida förfallobelopp avseende leasade it-arbetsplatser uppgår till 3 384 tkr.
 
Not 13
Finansiella anläggningstillgångar        
  Aktier och andelar 6 694 6 695 6 694 6 695
  Aktier och andelar koncernbolag 3 275 153 654 0 150 379
  Justering ib bioenergianläggningen – 119 268 – 119 268
  Långfristiga fordringar 1 188 1 188 1 836 1 817
  Summa 11 157 42 269 8 530 39 623
 
Not 14
Förråd        
  Sängpaket 8 8 8 8
  Råvaror och förnödenheter Vansbro Teknik AB     573 559
  Råvaror och förnödenheter Stiftelsen Vansbrohem     113 149
  Summa 8 8 694 716
 
Not 15
Fordringar        
  Kundfordringar 6 663 8 583 11 055 11 384
  Diverse kortfristiga fordringar 18 373 25 041 30 723 37 688
  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 257 11 069 11 074 9 218
  Summa 37 293 44 693 52 852 58 290
 
Not 16
Kassa bank        
  Kassa 25 25 25 25
  Bank 117 456 42 180 145 701 72 716
  Summa 117 481 42 205 145 726 72 741
 
Not 17
Eget kapital        
  Avstämning balanskrav        
  Årets resultat – 35 507 – 13 507 – 34 368 – 12 235
  Reducering av samtliga realisationsvinster – 8
  Årets resultat efter balanskravsjusteringar – 35 507 – 13 507 – 34 376 – 12 235
  Reservering av medel till resultatutjämningsreserv
  Disponering av medel från resultatutjämningsreserv 7 786
  Årets balanskravsresultat – 35 507 – 5 721 – 34 376 – 12 235
 
Not 18
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser        
  Avsättning för pensionsåtaganden exklusive ÖK-SAP        
  Ingående avsättning 24 449 23 399 24 709 23 512
  Ränteuppräkning 210 269 218 273
  Basbeloppsuppräkning 432 275 432 275
  Nya utbetalningar – 995 – 937 – 995 – 937
  Ändring av diskonteringsränta
  Intjänad PA-KL 395 668 395 668
  Slutbetalning FÅP 39 39
  Intjänad förmånsbestämd ålderspension 2 200 529 2 521 644
  Intjänad särskild avtalspension
  Nya efterlevandepensioner
  Övrig post 363 3 361 2
  Förändring löneskatt 632 204 712 233
  Summa 27 686 24 449 28 353 24 709
 
 
Avsättning för pensionsåtaganden ÖK-SAP        
  Ingående avsättning
  Ränteuppräkning
  Basbeloppsuppräkning
  Utbetalning ÖK-SAP
  Sänkning av diskonteringsränta
  Arbetstagare som pensionerats
  Ändrad samordning
  Övrig post
  Förändring löneskatt
  Summa 0 0 0 0
 
 
Avsättning för pensionsåtaganden för förtroendevalda enligt OPF-KL        
  Ingående avsättning 408 298 408 298
  Ränteuppräkning
  Basbeloppsuppräkning
  Utbetalningar
  Ändrad diskonteringsränta
  Nyintjänad OPF-KL 109 88 109 88
  Förändring löneskatt 26 22 26 22
  Summa 543 408 543 408
 
 
Avsättning för visstidspension för förtroendevalda        
  2019: 1 person, 2018: 1 person        
  Ingående avsättning 1 644 2 436 1 644 2 436
  Ränteuppräkning 26 34 26 34
  Basbeloppsuppräkning 36 46 36 46
  Utbetalningar
  Ändrad diskonteringsränta
  Överfört till ordinarie beräkning – 674 – 674
  Nyintjänande – 16 – 43 – 16 – 43
  Förändring löneskatt 11 – 155 11 – 155
  Summa 1 701 1 644 1 701 1 644
 
 
Summa avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 29 930 26 501 30 597 26 761
 
 
Uppdelning per förmån        
  Avsättning för pensionsåtaganden exklusive ÖK-SAP        
  Pensionsbehållning 1 485 1 590   1 590
  Förmånsbestämd ÅP 18 873 16 308   16 517
  Särskild avtalspension 0 0   0
  Pension till efterlevande 369 587   587
  PA-KL pensioner 1 554 1 192   1 192
  Löneskatt 5 405 4 772   4 823
  Summa 27 686 24 449   24 709
 
 
Avsättning för pensionsåtaganden ÖK-SAP        
  Särskilda avtalspensioner
  Visstidspensioner
  Löneskatt
  Summa 0 0   0
 
 
Avsättning för pensionsåtaganden för förtroendevalda enligt OPF-KL        
  Pensionsbehållning 437 328 437 328
  Löneskatt 106 80 106 80
  Summa 543 408 543 408
 
 
Avsättning för visstidspension för förtroendevalda        
  Ålderspension 1 160 1 117 1 160 1 117
  Efterlevandepension 209 206 209 206
  Löneskatt 332 321 332 321
  Summa 1 701 1 644 1 701 1 644
 
Not 19
Andra avsättningar        
  Avsättning för obeskattad reserv 3 184 2 951
  Summa 0 0 3 184 2 951
 
Not 20
Långfristiga skulder        
  Lån i banker och kreditinstitut 145 000 145 000 387 997 386 255
  Anslutningsavgifter, ej upplösta 4 241 4 102 4 241 4 102
  Investeringsbidrag ej upplösta 35 367 20 389 35 367 20 389
  Summa 184 608 169 491 427 605 410 746
 
 
Räntebindningstid och ränta på låneskuld        
  Genomsnittlig räntebindningstid, antal år 4,72 5,72 2,86 3,13
  Genomsnittlig ränta 0,93 % 0,90 % 0,75 % 0,66 %
         
  Banklånens förfallostruktur 2020 2021 2022 2023 2024 2025 och
senare
  Kommunen 30 000 15 000 55 000 15 000 30 000
  Kommunkoncernen 58 362 83 850 99 943 75 675 35 000 35 167
         
  Förutbetalda intäkter som regleras över flera år        
         
  Förutbetalda anslutningsavgifter stadsnät, ingående värde 4 102 990 4 102 990
  Nya anslutningsavgifter under året 255 3 214 255 3 214
  Resultatförda anslutningsavgifter – 116 – 102 – 116 – 102
  Summa förutbetalda anslutningsavgifter 4 241 4 102 4 241 4 102
  Återstående antal år (vägt snitt) 19,02 19,53 19,02 19,53
         
  Förutbetalda investeringsbidrag, ingående värde 20 389 15 034 20 389 15 034
  Nya investeringsbidrag under året 15 421 5 665 15 421 5 665
  Resultatförda investeringsbidrag – 443 – 310 – 443 – 310
  Summa förutbetalda investeringsbidrag 35 367 20 389 35 367 20 389
  Återstående antal år (vägt snitt) 34,33 35,47 34,33 35,47
 
 
Summa förutbetalda intäkter 39 608 24 491 39 608 24 491
         
  Anslutningsavgifter och investeringsbidrag periodiseras och intäktsförs linjärt under den period över vilken de tillgångar som finansierats med hjälp av anslutningsavgiften respektive investeringsbidraget skrivs av.
 
 
Not 21
Kortfristiga skulder        
  Leverantörsskulder 8 118 7 507 19 615 16 997
  Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 4 121 4 404 4 121 4 404
  Övriga kortfristiga skulder 13 020 16 438 13 489 22 090
  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 63 295 75 417 84 976 90 629
  Justering ib bioenergianläggningen – 7 881 – 7 881
  Summa 88 554 95 885 122 201 126 239
 
Not 22
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna        
  Pensionsförpliktelser intjänade före 1998        
  Ingående ansvarsförbindelse 149 865 156 966 149 865 156 966
  Ränteuppräkning 816 1 300 816 1 300
  Basbeloppsuppräkning 2 955 2 058 2 955 2 058
  Gamla utbetalningar – 7 863 – 7 353 – 7 863 – 7 353
  Sänkning av diskonteringsräntan
  Aktualisering – 647 – 647
  Bromsen
  Övrig post – 4 105 – 1 074 – 4 105 – 1 074
  Förändring löneskatt – 1 989 – 1 385 – 1 989 – 1 385
  Summa 139 679 149 865 139 679 149 865
         
  Visstidspension till förtroendevalda        
  Ingående ansvarsförbindelse 174 285 174 285
  Ränteuppräkning 1 3 1 3
  Basbeloppsuppräkning 3 4 3 4
  Utbetalningar
  Ändrad diskonteringsränta
  Nyintjänande – 96 – 96 – 96 – 96
  Överfört till ordinarie beräkning
  Förändring löneskatt – 22 – 22 – 22 – 22
  Summa 60 174 60 174
 
 
Summa 139 739 150 039 139 739 150 039
         
  Uppdelning per förmån        
  Intjänad pensionsrätt 92 025 99 474 92 025 99 474
  Livränta 3 209 3 725 3 209 3 725
  Utgående pension till efterlevande 346 464 346 464
  PA-KL och äldre utfästelser 16 830 16 943 16 830 16 943
  Löneskatt 27 269 29 259 27 269 29 259
  Summa 139 679 149 865 139 679 149 865
         
  Visstidspension till förtroendevalda        
  Ett pågående intjänande        
  Ett ansvar för samordnad pension 48 140 48 140
  Löneskatt 12 34 12 34
  Summa 60 174 60 174
 
Not 23
Övriga ansvarsförbindelser        
  Borgen och andra förpliktelser gentemot kommunens företag        
  Stiftelsen Vansbrohem 114 200 114 200    
  Vansbro Teknik AB 116 699 119 199    
  Dala Vatten och Avfall AB 6 931 7 081    
  Summa 237 830 240 480    
         
  Kommunalt förlustansvar för egnahem 4 15 4 15
  Övriga förpliktelser 0 0 108 111
 
 
Summa 237 834 240 495 112 126
   
Vansbro kommun har i november 2007 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 290 kommuner och regioner som per 2019-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Vansbro kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2019-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 460 925 972 275 kronor och totala tillgångar till 460 364 563 304 kronor. Vansbro kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 431 324 812 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 431 325 466 kronor.
 
Not 24
Justering för av- och nedskrivningar        
  Av- och nedskrivningar enligt not 4 15 842 14 517 25 576 23 244
  Summa 15 842 14 517 25 576 23 244
 
Not 25
Justering för gjorda avsättningar        
  Avsättning för pension 3 429 369 3 836 516
  Summa 3 429 369 3 836 516
 
Not 26
Justering för gjorda avsättningar        
  Avsättning uppskjuten skatt 233 67
  Summa 233 67
 
Not 27
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster        
  Realisationsförlust försäljning Snöå Bruk 10 10
  Realisationsförlust försäljning bioenergianläggningen 16 064 16 064
  Avregistrering Vansbroviken KB 31 111 31 111
  Köp Bäckaskog till undervärde/gåva – 31 111 – 31 111
  Upplösning anslutningsavgifter – 116 – 102 – 116 – 102
  Upplösning investeringsbidrag – 443 – 310 – 443 – 310
  Rättelse likvidation Vämo Elnät AB 33 33
  Realisationsvinst försäljningar Dala Vatten och Avfall AB – 8
  Ny skuld Brandkåren Norra Dalarna för köpta inventarier/fordon 4 392
  Utrangeringar Vansbro Teknik AB 53 401
  Justering ingående eget kapital   33
  Summa 15 515 – 379 19 952 55
 
Not 28
Förvärv av materiella anläggningstillgångar        
  Mark, byggnader och tekniska anläggningar – 28 473 – 18 776 – 40 726 – 38 753
  Maskiner och inventarier – 5 366 – 12 756 – 9 924 – 14 026
  Summa – 33 839 – 31 532 – 50 650 – 52 779
 
Not 29
Försäljning av materiella anläggningstillgångar        
  Snöå Bruk 1 800 1 800
  Vansbro Grönalid 1:23 51 51
  Bioenergianläggningen 91 250 91 250
  Fordon och inventarier till Brandkåren Norra Dalarna 991 869
  Dala Vatten och Avfall AB, fordon 8
  Summa 94 092 93 978
 
Not 30
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar        
  Äppelbovind, återbetalning av insats 1 1 1 1
  Aktier Dalatrafik 301 301
  Likvidation Visit Södra Dalarna 65 65
  Summa 1 367 1 367
 
Not 31
Förskott/lån till utomstående        
  Utbetalat förskott EU-bidrag – 186 – 186
  – 186 – 186
 
Not 32
Ökning långfristiga fordringar        
  Stiftelsen Vansbrohem 19 2
  Summa 19 2
 
Not 33
Erhållna anslutningsavgifter        
  Anslutningsavgifter fiber 255 3 213 255 3 213
  Summa 255 3 213 255 3 213
 
Not 34
Erhållna investeringsbidrag        
  Nytt bidrag, bredbandsutbyggnaden 8 229 2 900 8 229 2 900
  Nytt bidrag, invallningen 7 000 7 000
  Nytt bidrag, ombyggnation Berghedens skola 2016 2 765 2 765
  Nytt bidrag, solcellsstöd Spiken 191 191
  Summa 15 420 5 665 15 420 5 665
 
Not 35
Nyupptagna lån        
  Vansbro kommun 25 000 25 000
  Stiftelsen Vansbrohem     20 000 37 700
  Dala Vatten och Avfall AB     7 194
  Vansbro Teknik AB     53 199 32 375
  Summa 25 000 98 199 77 269
 
Not 36
Amortering av skuld        
  Vansbro kommun – 25 000 – 25 000
  Stiftelsen Vansbrohem     – 20 000 – 37 700
  Dala Vatten och Avfall AB     – 150 – 7 331
  Vansbro Teknik AB     – 55 699 – 10 575
  Summa – 25 000 – 100 849 – 55 606
   
Jämförelsetalen i kassaflödesanalysen för 2018 har ej räknats om till följd av rättade ingående balanser då värdet av den informationen som en sådan omräkning ger inte bedöms stå i rimlig proportion till arbetet med att ta fram nya jämförelsetal.
I kassaflödesanalysen ingår reaförlusten vid försäljning av bioenergianläggningen på 16 064 tkr. Detta är en extraordinär post och påverkar kassaflödet.