Ord- och begreppsförklaringar

Anläggningskapital

Skillnaden mellan anläggningstillgångar, långfristiga skulder och långfristiga avsättningar.

Anläggningstillgångar

Fast och lös egendom som kommunen avser att fortsätta äga långsiktigt.

Avskrivningar

Planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar.

Avsättningar

Ekonomiska förpliktelser vars storlek eller betalningstidpunkt inte är helt bestämda.

Balansräkning

Den ekonomiska ställningen vid årets slut. Av den framgår hur kommunen har använt sitt kapital (i anläggnings- och omsättningstillgångar) och hur kapitalet har anskaffats (avsättningar, skulder och eget kapital).

Eget kapital

Kommunens totala kapital består av anläggningskapital (bundet kapital i anläggningar med mera) och rörelsekapital (fritt kapital för framtida drift och investeringar).

Finansieringsanalys

Visar hur årets drift-, investerings- och låneverksamhet med mera påverkar rörelsekapitalet.

Internränta

Beräknad kostnad för det kapital (bundet i anläggnings- och omsättningstillgångar) som utnyttjas inom en viss verksamhet.

Kapitaltjänstkostnader

Benämning på internränta och avskrivningar.

Kortfristiga skulder

Kortfristiga lån och skulder som hör till den löpande verksamheten.

Likviditet

Betalningsberedskap på kort sikt.

Nettokostnader

Driftkostnader efter avdrag för driftbidrag, avgifter och ersättningar.

Långfristiga skulder

Skulder med en löptid längre än ett år.

Omsättningstillgångar

Lös egendom som inte är anläggningstillgång.

Periodisering

Fördelning av kostnader och intäkter på de redovisningsperioder de tillhör.

Resultaträkning

Redovisar intäkter och kostnader samt visar hur förändringen av kommunens eget kapital har skett. Denna förändring kan också fås genom att jämföra eget kapital i de två senaste årens balansräkningar.

Rörelsekapital

Skillnaden mellan omsättningstillgångar, kortfristiga avsättningar och kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet avspeglar kommunens finansiella styrka.

Soliditet

Andelen eget kapital av de totala tillgångarna, det vill säga hur stor del av kommunens tillgångar som är finansierade med eget kapital.