Resursfördelningsmodellen

Befolkningsprognos

Åldersklass 31/12 2019 31/12 2020 Befolkning
budget 2020
genomsnitt
Befolkning
budget 2019
Förändring
befolkning genomsnitt
2019–2020
1–5 år 1 107 1 100 1 103,5 1 092,0 11,5
6 år 232 233 232,5 220,0 12,5
7–9 år 707 714 710,5 671,0 39,5
10–12 år 654 651 652,5 652,0 0,5
13–15 år 562 596 579,0 590,5 – 11,5
16–18 år 653 639 646,0 651,0 – 5,0
65–79 år 3 409 3 430 3 419,5 3 401,0 18,5
80–89 år 917 933 925,0 917,0 8,0
90– år 185 188 186,5 186,5 0,0

Resurser utifrån befolkningsförändring

Åldersklass Kostnad per invånare tkr Befolkning budget 2020 Kommunbidrag
mnkr
Förskole- och fritidshems- samt grundskoleverksamhet
1–5 år* 107,4 1 103,5 118,5
6 år 126,9 232,5 29,5
7–9 år 142,3 710,5 101,1
10–12 år 120,3 652,5 78,5
13–15 år 119,1 579,0 69,0
Summa 396,6
*Andel som efterfrågar plats i förskolan har i budget 2020 ökat från 91,9 % till 92,6 %, vilket beaktats i kostnad per invånare.
 
Gymnasiet
     
16–18 år** 158,6 646,0 102,5
**Minskad skillnad mellan antal elever och antal ungdomar 16-18 år gör att kostnad per invånare reducerats.
 
Äldreomsorg
     
65–79 år 17,7 3 419,5 60,5
80–89 år 102,7 925,0 95,0
90– år 374,9 186,5 69,9
Summa 225,4

Resursfördelningsmodell teknisk skattefinansierad verksamhet

Kostnad per
kvadratmeter, kr
Förändring
antal kvadrat-
meter 2019
Kommunbidrag
mnkr
Gata och cykelled 6,25 0 0,0
Justering gata och cykelled 2018 6,25 – 710 0,0
 
Antal kvadratmeter gata och cykelled 2020-01-01
839 393