Balansbudget

mnkr Bokslut
2018
Budget
2019
Budget
2020
Plan
2021
Plan
2022
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 4,2 3,0 4,2 4,2 4,2
Materiella anläggningstillgångar 424,7 475,5 493,9 517,6 527,6
Finansiella anläggningstillgångar 58,1 58,0 58,1 58,1 58,1
Summa anläggningstillgångar 487,0 536,5 556,2 579,9 589,9
 
Bidrag till statlig infrastruktur
8,6 8,6 8,2 8,0 7,8
 
Omsättningstillgångar
Fordringar 137,2 101,7 137,2 137,2 137,2
Exploateringsverksamhet 10,9 9,9 10,9 10,9 10,9
Kortfristiga placeringar 134,6 76,0 84,6 84,6 64,6
Kassa och bank 21,9 60,7 62,4 37,9 50,6
Summa omsättningstillgångar 304,6 248,3 295,1 270,6 263,3
 
SUMMA TILLGÅNGAR
800,2 793,4 859,5 858,5 861,0
 
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Resultat – 2,7 10,6 15,0 – 0,8 – 8,0
Resultatutjämningsreserv 77,4 77,4 77,4 77,4 77,4
Övrigt eget kapital 391,0 399,3 398,9 413,9 413,1
Summa Eget kapital 465,7 487,3 491,3 490,5 482,5
 
Avsättningar
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 10,1 8,9 10,1 9,9 9,7
Andra avsättningar 1,0 0,7 0,4 0,1 0,0
Summa avsättningar 11,1 9,6 10,5 10,0 9,7
 
Skulder
Långfristiga skulder 89,7 78,4 106,5 106,8 117,6
Kortfristiga skulder 233,7 218,1 251,2 251,2 251,2
Summa skulder 323,4 296,5 357,7 358,0 368,8
 
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
800,2 793,4 859,5 858,5 861,0
 
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Pensionsförpliktelser 4,5 0,0 4,5 4,5 4,5
Övriga borgensåtaganden 859,1 819,1 859,1 859,1 859,1