Verksamheten

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsbeskrivning

Personer under 65 år erbjuds hemtjänst och andra insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Dessutom erbjuds tekniska hjälpmedel och bostadsanpassningsbidrag samt hemsjukvård för den som inte kan ta sig till vårdcentralen. Socialpsykiatrin erbjuder vuxna med psykisk ohälsa råd och stöd, sysselsättning och boendestöd.

Personer som har rätt till insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska försäkras goda levnadsvillkor genom insatser som personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson, korttidstillsyn, korttidsvistelse, bostad med särskild service och daglig verksamhet.

Daglig verksamhet bedrivs dels individintegrerad på ordinarie arbetsplatser, dels i egna verksamheter. Personlig assistans bedrivs inte i kommunal regi, utan enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) med en godkänd utförare.

Förvaltningen har 48 lägenheter med inriktning på gruppboende och bostad med särskild service.

Korttidsboende för barn och vuxna erbjuds i kommunen och genom avtal med Ystads kommun. Korttidstillsyn för ungdomar över 12 år köps av familjenämnden och bedrivs i samverkan med särskoleverksamheten.

Förändringar i verksamheten

Förhållandevis unga personer i livets slutskede, som vill sluta sitt liv i sin egen bostad, behöver många och intensiva insatser av olika yrkeskategorier. Yngre personer behöver kommunens rehabiliteringsinsatser, hemsjukvård eller sociala insatser efter olyckor eller allvarliga sjukdomstillstånd. Försäkringskassans ändrade bedömningar av rätten till personlig assistans, hälso- och sjukvårdsavtalet samt lagen om samverkan vid utskrivning från sjukhus innebär att ansvar för kostnader flyttas från stat och region till kommunal vård och omsorg. Förändringen innebär fler insatser för den befintliga personalen på det sociala området, men också inom hemsjukvård och rehabilitering. Kostnader för hjälpmedel och sjukvårdsmaterial påverkas också.

Fler medborgare med psykisk ohälsa medför att besluten om insatser enligt SoL ökar, både när det gäller sysselsättning och för stöd i bostaden.

År 2019 tillkommer nya gruppbostäder med sammanlagt 12 platser. Det gör att två äldre gruppbostäder med sammanlagt 9 bostäder kan stängas och antalet platser ökar totalt med 3. Verksamheten kompenserades med 3,1 mnkr 2019 för det nya boendet, som medför ökade kostnader för bland annat personal och hyror. Kostnaderna avsåg inte ett helt år, varför verksamheten kompenseras med ytterligare 1,0 mnkr för det nya boendet. Till det kommer att verksamhetens kommunbidrag utökas med ytterligare 2,5 mnkr för att stärka kvaliteten.

Kompensationen för ökade pris- och lönekostnader inklusive kapitalkostnader gör att kommunbidraget ökar med 3,0 mnkr. För att budget och redovisning bättre ska spegla resursanvändningen flyttas 0,1 mnkr till annan verksamhet. Sammanlagt ökar kommunbidraget med 6,4 mnkr.

Investeringarna uppgår till 1,0 mnkr och rör inköp av bil och buss.

Mål

INDIKATOR Mål Ingångsvärde
4.2 Brukarbedömning daglig verksamhet LSS – brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%) Öka 65
5.3 Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) Öka -
5.4 Gott bemötande vid kontakt med kommunen, andel av maxpoäng (%) Öka 81

Framtid

Tidigare har kommunen haft bra kännedom om unga kunder som blir äldre och kan förväntas flytta hemifrån i 20-årsåldern. Planeringen har blivit svårare, eftersom kundgruppen nu för tiden är mer rörlig. En grupp som ökar och som kan ha rätt till bostad är människor som förvärvat en hjärnskada till följd av sjukdom eller olycka i vuxen ålder.

En ny trend är att antalet personer under 65 år som ansöker om särskilt boende, sociala insatser, hemsjukvård och rehabilitering eller hjälpmedel ökar. En ny kundgrupp är personer som har en kombination av psykiska funktionsnedsättningar, psykisk ohälsa och missbruk. För att möta deras behov behöver nya former av stöd byggas upp, personalens kompetens utvecklas och eventuellt nya professioner tillkomma.

En antydan till generösare domstolsbedömningar av rätten till bostad enligt LSS väcker viss oro inför framtiden.

Ekonomi

(mnkr) Bokslut
2018
Budget
2019
Budget
2020
Intäkter 8,7 7,1 8,1
Kostnader 115,3 115,2 122,6
Kommunbidrag 106,6 108,1 114,5
Investeringar 0,1 1,0 1,0

Nyckeltal

Bokslut
20181
Budget
2019
Budget
2020
Antal personer med personlig assistans 28 28 28
— före detta LASS2 19 20 20
— LSS 9 8 8
Genomsnitt timmar personlig assistans LSS per person och månad 225 239 240
Antal personer med insatser enligt LSS 146 143 150
Antal platser i kommunal bostad med särskild service LSS 48 50 51
Antal personer i externa boenden LSS och psykiatri, genomsnitt 10 8 8
Antal personer i daglig verksamhet enligt LSS 72 77 80
Antal personer under 65 år med insats enligt SoL i ordinärt boende 115 95 120
Antal timmar hemtjänst dag eller kväll till personer under 65 år per månad 623 271 542