Verksamheten

Plan- och byggverksamhet

Verksamhetsbeskrivning

Verksamheten svarar för fysisk planering, geodata, beviljar bygglov och bedriver tillsyn enligt plan- och bygglagen. Ett viktigt inslag är information och rådgivning till allmänheten och näringslivet i plan- och byggfrågor. Tillgänglighet för funktionsnedsatta finns inom verksamhetens ansvarsområde.

Förändringar i verksamheten

Den övergripande inriktningen 2020 är digitalisering med fokus på förberedelser inför att automatiserade webbtjänster införs. Digitalisering av detaljplaner och andra underlag planeras med övriga kommuner i SÖSK1.

En ny översiktsplan, som innehåller bland annat utbyggnadsstrategier och landsbygdsutveckling, ska göras färdig för att kunna antas 2020.

Intresset för planändringar och nya detaljplaner har ökat. En detaljplan för cirka 450 bostäder i flerbostadshus i Sjöbo tätorts centrala del förbereds för att antas 2020.

Antalet inlämnade bygglov förväntas fortsätta ligga på en hög nivå 2020.

Verksamheten för geodata erbjuder tjänster till både allmänheten och kommunens egna verksamheter. Tjänsterna utökas 2020 med bland annat kartanalyser av olika slag.

Kompensation för ökade pris- och lönekostnader inklusive kapitalkostnader gör att kommunbidraget ökar med 0,2 mnkr. För att budget och redovisning bättre ska spegla resursanvändningen flyttas 0,1 mnkr till annan verksamhet. Sammanlagt ökar kommunbidraget med 0,1 mnkr.

Mål

INDIKATOR Mål Ingångsvärde
5.1 Handläggningstid bygglov, veckor (mediantid) Minska
5.3 Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) Öka -
5.4 Gott bemötande vid kontakt med kommunen, andel av maxpoäng (%) Öka 81

Framtid

Det har byggts mycket bostäder i Sverige och Skåne på senare år; det har inte byggts så mycket sedan början av 1990-talet. Det syns dock tecken på att byggkonjunkturen i Sverige är på väg att mattas av. Samtidigt fortsätter befolkningen att växa. Det pågående arbetet med översiktsplanen och den förestående uppdateringen av bostadsförsörjningsprogrammet är därför strategiskt betydelsefulla insatser för Sjöbo kommuns utveckling.

Ekonomi

(mnkr) Bokslut
2018
Budget
2019
Budget
2020
Intäkter 3,9 3,2 3,8
Kostnader 8,2 7,6 8,3
Kommunbidrag 4,3 4,4 4,5
Investeringar 0,7 0,0 0,0

Nyckeltal

Bokslut
2018
Budget
2019
Budget
2020
Antal ansökningar om bygglov 204 200 200
Antal bygganmälningar 374 250 250
Plan och bygg, antal klagomålsärenden 68 40 40
Antal ärenden som inte är avslutade eller arkiverade 2 400 2 000 2 000