Verksamheten

Turism- och fritidsverksamhet

Verksamhetsbeskrivning

Kommunen äger och driver 5 idrottsplatser, 3 friluftsbad samt förhyr 5 sporthallar och Sjöbo Simanläggning av AB Sjöbohem. Anläggningarna upplåts till skolor, allmänhet och föreningar och verksamhet bedrivs alla veckans dagar, både dag- och kvällstid.

Sjöbo Simanläggning erbjuder såväl allmänhet som föreningsliv, skolor och andra aktörer bad-, sim- och relaxverksamhet genom tillgång till anläggning, upplåtelse av del av anläggning eller som verksamhetsaktör.

Kommunens friluftsbad finns i Sjöbo, Lövestad och Fränninge. Vid baden erbjuds tre veckors sommarsimskola och märkestagning för barn och ungdomar samt möjlighet för föreningar, skolor eller andra aktörer att boka simbanor.

Föreningslivet kan få olika former av stöd för sin verksamhet; vanligtvis i form av lokalupplåtelse. Därutöver kan stödberättigade föreningar använda kommunens lokaler kostnadsfritt.

Kommuninvånare och besökare erbjuds fritids- och rekreationsmöjligheter genom Skåneleden, naturområden och motionsspår. Vintertid finns vid snötillgång möjlighet till skidåkning i pistad backe och spårade skidspår och vid tillräcklig kyla skridskoåkning på Möllers mosse.

Besökande turister erbjuds boende genom Orebackens camping med platser för husvagn, husbil eller tält. Dessutom finns stugor och vandrarhem. Turistinformation bedrivs i samarbete med näringslivet vid Infopoints runt om i kommunen. Destinationsarbete och destinationsutveckling sker i samverkan med övriga kommuner i sydöstra Skåne.

Sjöbo marknad är kommunens största evenemang med två årliga marknader, sommarmarknad och Mikaeli marknad.

Fritidsgårdsverksamhet finns i Sjöbo tätort och i Blentarp. Fritidsgårdarna fokuserar på att främja kreativitet, inspiration och fantasi. Verksamheten ska erbjuda en meningsfull fritid och riktar sig till ungdomar 13–19 år. Fritidsgårdarna interagerar med skolan genom att till exempel anordna rastaktiviteter.

Förändringar i verksamheten

Fritidsgårdarnas möjlighet att bedriva lovaktiviteter påverkas av att statsbidrag upphör.

Idrottsanläggningar och kulturhistoriska miljöer i Sjöbo är i behov av upprustning. Samtidigt hyser föreningslivet och kommuninvånarna stora förhoppningar om nya anläggningar som friidrotts- och ridanläggningar och föreningslokaler. För att hantera både kulturhistoriska miljöer och idrottsanläggningar krävs strategisk planering, som utgår från vilka behov som finns, hur efterfrågan ser ut och vilket ekonomiskt utrymme som finns. En underhållsplan för Orebackens camping och för idrottsanläggningarna har tagits fram. Arbetet med en underhållsplan för de kulturhistoriska miljöerna pågår.

Kommunbidraget förändras inte utifrån kompensation för pris- och lönekostnader inklusive kapitalkostnader. För att budget och redovisning bättre ska spegla resursanvändningen flyttas 0,1 mnkr från annan verksamhet. Sammanlagt ökar kommunbidraget med 0,1 mnkr.

Investeringarna avser Lövestads idrottsplats, Östra Färsbadet och Orebackens camping.

Mål

INDIKATOR Mål Ingångsvärde
3.9 Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal per invånare 3–20 år och 65 år– fördelade könsvis Öka -
4.6 Nöjd medborgarindex – idrotts- och motionsanläggningar Öka 58
5.3 Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) Öka -
5.4 Gott bemötande vid kontakt med kommunen, andel av maxpoäng (%) Öka 81

Framtid

Underhållsplaner för de kommunägda idrottsanläggningarna inklusive campingen har tagits fram. Underhållet är eftersatt och framöver krävs en ökad nivå för underhåll och investeringar.

Ekonomi

(mnkr) Bokslut
2018
Budget
2019
Budget
2020
Intäkter 6,6 5,7 7,3
Kostnader 50,0 50,6 52,3
Kommunbidrag 43,4 44,9 45,0
Investeringar 0,5 0,7 0,7

Nyckeltal

Bokslut
2018
Budget
2019
Budget
2020
Föreningsverksamhet
Antal registrerade föreningar i kommunregistret 168 175 175
Lokalt aktivitetsstöd deltagartillfällen per år efter kön
— pojkar 61 482 55 000
— flickor 47 412 55 000
Sporthallar
Antal bokningsbara timmar 12 500 10 500 12 500
Beläggningsgrad (%) 49 71 60
Bad
Antal badande simanläggningen1 61 897 100 000 68 000
Antal sålda entrékort på friluftsbaden 15 000 13 000
Fritidsgårdar
Antal besökare på fritidsgårdarna 8 025 12 000 7 000
Sjöbo marknad
Sjöbo marknad, antal sålda 3-metersstånd 1 278 1 303 1 300
Mikaeli marknad, antal sålda 3-metersstånd 240 304 300