Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-25 (§ 73)

1. Mål och inriktning för Sjöbo kommuns olika verksamhetsområden godkänns enligt bilaga.

2. Driftbudget för år 2020 godkänns inklusive kommunbidrag för respektive verksamhet och nämnd enligt bilaga.

3. Investeringsbudget för 2020 godkänns enligt bilaga.

4. Resultatbudget, kassaflödesbudget och balansbudget för 2020 godkänns enligt bilaga.

5. Ekonomisk plan för åren 2021 och 2022 godkänns enligt bilaga.

6. Ram för Sjöbo kommuns upplåning 2020 fastställs till 75 mnkr inkl. checkkrediten.

7. Skattesats för kommunalskatt 2020 i Sjöbo kommun fastställs till 20,92 %.

8. Kommunstyrelsen bemyndigas att inom ramen för beviljade anslag i 2020 års budget besluta om justering av kommunbidrag i ärenden av icke principiell karaktär.

9. Fastställa styrprinciper för Sjöbo kommun enligt bilaga.