Verksamheten

Kulturverksamhet

Verksamhetsbeskrivning

Biblioteken erbjuder informationsförmedling och mediaförsörjning, samtidigt som de utgör viktiga mötesplatser. Bibliotek finns i Sjöbo, Blentarp, Lövestad och Vollsjö. I både Lövestad och Blentarp finns meröppna bibliotek. Det ger låntagarna tillgång till biblioteken med självservice utanför bemannade öppettider.

Folkbiblioteken i Sjöbo, Skurup, Tomelilla, Simrishamn och Ystad har ett samarbete, Bibliotek Skåne Sydost, vilket ger låntagarna tillgång till ett större utbud av medier.

Kulturskolan erbjuder kommunens barn och unga (6–19 år) utbildning i musik, dockteater och drama.

Kulturaktiviteter bokas för barn och unga i skolor och förskolor. Aktiviteterna har ökat de senaste åren, och finansieras framförallt genom externa medel som Skapande skola och bidrag från Svenska Filminstitutet.

Stöd lämnas i olika former till kulturföreningar och studieförbund. Dessutom anordnas kulturprogram tillsammans med föreningar och organisationer i kommunen.

I Sjöbo finns även kommunal kulturverksamhet som museet Elfstrands krukmakeri, biografverksamhet på Flora och utställningar på Sjöbo konsthall.

Förändringar i verksamheten

En ny biblioteksplan håller på att upprättas och ska införas 2020.

Strategier ska utarbetas för att öka samarbetet mellan förskolor och skolor samt andra kommunala verksamheter.

Kommunbidraget ökar med 0,2 mnkr som kompensation för ökade pris- och lönekostnader inklusive kapitalkostnader. Sammanlagt ökar kommunbidraget med 0,2 mnkr.

Mål

INDIKATOR Mål Ingångsvärde
4.5 Nöjd medborgarindex – kultur Öka 62
4.7 Fysiska besök vid kommunala bibliotek, antal per invånare Öka 4
5.4 Gott bemötande vid kontakt med kommunen, andel av maxpoäng (%) Öka 81

Framtid

Införandet av meröppna bibliotek har visat sig vara en lyckad satsning med ökat besöksantal på filialerna. På sikt kan det bli aktuellt med meröppet bibliotek i både Sjöbo och Vollsjö.

Ekonomi

(mnkr) Bokslut
2018
Budget
2019
Budget
2020
Intäkter 2,2 1,3 1,2
Kostnader 19,1 17,8 17,9
Kommunbidrag 16,9 16,5 16,7
Investeringar 0,7 0,5 0,0

Nyckeltal

Bokslut
2018
Budget
2019
Budget
2020
Kulturskola
Antal elever i kulturskolan 316 430 320
Andel inskrivna elever i aktuell åldersgrupp (%) 12,4 16,1 13,0
Bibliotek
Antal besökare 80 344 62 000 80 000
Antal utlån på samtliga bibliotek 71 062 100 000 75 000
Antal utlån per invånare 4,0 5,3 4,0
Övrigt
Antal besökare på Elfstrands krukmakeri 587 400 500
Antal besök på publika biografprogram 5 195 6 000 5 200
Antal besökare i konsthallen 11 500 15 000 12 000