Verksamheten

Individ- och familjeomsorg

Verksamhetsbeskrivning

Verksamheten är till stor del lagreglerad och styrs av socialtjänstlagen (SoL), lag om vård av unga (LVU) och lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). En central uppgift är myndighetsutövningen, samtidigt som tidiga och förebyggande insatser eftersträvas. Insatserna ges efter behov genom samverkan inom förvaltningen och externt med andra aktörer i samhället.

Myndighetsutövningen innebär att bistånd prövas för enskilda efter ansökan eller anmälan och genomförd utredning. Bistånd kan omfatta insatser som kontaktperson eller -familj, öppenvård, familjehem, institutionsvård, stödboende för barn och ungdomar samt boendestöd. Försörjningsstöd söks av enskilda och behovsprövas. Verksamheten svarar även för familjerätten.

Råd- och stödenheten är organiserad med elevhälsan och erbjuder stödjande och rådgivande insatser till barn, unga, föräldrar och vuxna. Insatser sker i form av tidiga och förebyggande insatser som erbjuds i olika grupper och/eller individuellt. Verkställighet av biståndsbeslut omfattar allt från samarbetssamtal och föräldrastödjande insatser till behandling vid beroendeproblematik och våld i nära relation. Kommunen erbjuder familjerådgivning och budgetrådgivning.

Sjöbo samarbetar med södra Skånes kommuner om social jour efter kontorstid.

Förändringar i verksamheten

För att långsiktigt stärka folkhälsan och dämpa kostnadsutvecklingen i individ- och familjeomsorgen pågår ett utvecklingsarbete om strukturella åtgärder. En avsiktsförklaring om att inrätta en familjecentral har upprättats mellan kommunen och Region Skåne. Generellt föräldrastöd har i forskning visat sig ge goda effekter för det enskilda barnet och för samhället i stort. Från och med 2019 erbjuds föräldrar med barn i åldrarna 3–5 år lättillgänglig och gratis föräldrautbildning.

För att nå fler ungdomar i begynnande missbruk så tidigt som möjligt öppnas våren 2019 en Mariamottagning i samverkan med Region Skåne och övriga FINSAM1-kommuner.

Verksamhetens kostnader ökade 2018. Ökningen väntas bestå 2019 och till viss del även framöver. Kostnadsökningarna beror bland annat på ökade kostnader för vård av barn, unga och vuxna och på att fler hushåll beviljas försörjningsstöd.

Kostnaderna för försörjningsstödet har ökat i några år, framförallt på grund av att antalet hushåll som får försörjningsstöd ökat. Den nyinrättade enheten för arbete och integration – som bland annat har till uppdrag att främja kommuninvånarnas självförsörjning – förväntas bidra till att behovet av försörjningsstöd minskar. Ersättningen som nyanlända får i glappet mellan etableringsstöd och självförsörjning beräknas minska, eftersom antalet nyanlända minskar.

En satsning på individ- och familjeomsorgen medför ett ökat kommunbidrag med 2,5 mnkr. Kompensation för ökade pris- och lönekostnader inklusive kapitalkostnader gör att kommunbidraget ökar med 1,5 mnkr. För att budget och redovisning bättre ska spegla resursanvändningen flyttas 0,5 mnkr från annan verksamhet. Sammanlagt ökar kommunbidraget med 4,5 mnkr.

Investeringarna består av utbyte av fordon.

Mål

INDIKATOR Mål Ingångsvärde
5.3 Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) Öka -
5.4 Gott bemötande vid kontakt med kommunen, andel av maxpoäng (%) Öka 81
5.6 Regelbunden behandling med sömnmedel eller lugnande medel, kommun, antal personer per 1 000 invånare Minska 35,5

Framtid

För att verksamheten ska klara ett fortsatt ökat behov av välfärdstjänster med befintliga resurser, måste strukturella samverkanslösningar fortsätta att undersökas och utvecklas, både internt i kommunen och med omgivande kommuner, huvudmän och myndigheter.

Den goda arbetsmarknaden beräknas bidra till att dämpa ökningen av ekonomiskt bistånd. Regeländringar på migrations- och integrationsområdena och en befarad ökning av antalet nyanlända som går ur etableringen utan självförsörjning kan påverka kostnaderna negativt.

Inom ramen för FINSAM utreds behov och förutsättningar för en Mariamottagning i sydöstra Skåne. En Mariamottagning är en öppenvårdsmottagning i samverkan mellan kommuner och region för barn och unga med missbruk, riskbruk och/eller psykisk ohälsa.

Framtida effektivisering och ökad tillgänglighet ställer krav på att verksamheten utvecklar mer digitaliserade arbetssätt.

Ekonomi

(mnkr) Bokslut
2018
Budget
2019
Budget
2020
Intäkter 6,9 4,7 5,4
Kostnader 64,7 58,5 63,7
Kommunbidrag 57,8 53,8 58,3
Investeringar 0,4 0,5 0,4