Verksamheten

Miljö- och hälsoskyddsverksamhet

Verksamhetsbeskrivning

Naturvård och strategiskt miljöarbete bedrivs genom att verksamheten utvecklar strategier för att kommunen ska kunna bli ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle. Verksamheten utformar också planeringsunderlag för gröna strukturer och naturvårdsområden. Miljöenheten är delaktig i framförallt det strategiska miljöarbetet, men även i arbetet med översikts- och detaljplaner.

Tillsynsinsatserna styrs i stor utsträckning av lagar och föreskrifter. Till de mest omfattande uppgifterna hör tillsyn och prövning enligt miljöbalken och livsmedelslagen.

Verksamheten syftar även till att konsumenterna i Sjöbo kommun ska kunna handla, äta mat, dricka vatten och serveras livsmedel som är både säkra och redliga.

Förändringar i verksamheten

Den övergripande inriktningen 2020 är digitalisering med fokus på fältarbete med stöd av mobila enheter som bärbara datorer och förberedelser inför att automatiserade webbtjänster införs.

Ett kommunövergripande hållbarhetsprogram förbereds och ska antas 2020.

Kompensation för ökade pris- och lönekostnader inklusive kapitalkostnader gör att kommunbidraget ökar med 0,2 mnkr. För att budget och redovisning bättre ska spegla resursanvändningen flyttas 0,1 mnkr till annan verksamhet. Sammanlagt ökar kommunbidraget med 0,1 mnkr.

Mål

INDIKATOR Mål Ingångsvärde
5.3 Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) Öka -
5.4 Gott bemötande vid kontakt med kommunen, andel av maxpoäng (%) Öka 81

Ekonomi

(mnkr) Bokslut
2018
Budget
2019
Budget
2020
Intäkter 2,6 2,1 2,4
Kostnader 7,8 7,8 8,2
Kommunbidrag 5,2 5,7 5,8
Investeringar 0,7 0,0 0,0

Nyckeltal

Bokslut
2018
Budget
2019
Budget
2020
Antal inspektionsbesök 747 730 730
Antal ansöknings- och anmälningsärenden 200 220 220
Antal klagomålsärenden 98 120 120