Verksamheten

Äldreomsorg

Verksamhetsbeskrivning

Personer som har svårt att klara sin personliga omvårdnad, sitt hushåll eller andra vardagliga ting erbjuds stöd i den egna bostaden efter biståndsbeslut. I stödet kan ingå matdistribution, trygghetslarm, service, städning, dagverksamhet och personlig omvårdnad. Dessutom erbjuds hemsjukvård, rehabilitering och tekniska hjälpmedel i det särskilda boendet eller i det egna hemmet för den som inte kan ta sig till vårdcentralen. Det är också möjligt att ansöka om bostadsanpassningsbidrag för den egna bostaden.

Särskilt boende beviljas då omsorgsbehovet inte kan tillgodoses i det egna hemmet. Det finns 6 särskilda boenden i kommunen, varav 2 med inriktning på personer med demenssjukdom. Utöver det finns korttidsplatser för rehabilitering, avlösning och korttidsvård. Servicelägenheter finns på Kärnan och Ängsgården samt i anslutning till dagcentralerna i Vollsjö och Lövestad. I kvarteret Viljan finns bostäder anpassade för äldres behov. De hyrs ut av förvaltningen.

Förvaltningens dagcentraler har ett stort utbud av aktiviteter som är viktiga ur ett folkhälsoperspektiv, eftersom ensamhet är ett problem enligt senaste brukarundersökningen.

Hemtjänsten erbjuder valfrihet när det gäller service- och omvårdnadsinsatser. Valfriheten innebär att den enskilda kunden kan välja utförare av beviljade insatser.

Förändringar i verksamheten

Förvaltningen har förberett sig inför ändringarna i lagen om samverkan vid utskrivning från sjukhus och den kortare planeringstid som de innebär. Under 2018 och hittills 2019 är situationen i Sjöbo, liksom i andra kommuner, mycket ansträngd, eftersom samverkan inte fungerar optimalt. Kunder kommer hem utan planering eller planeringen förändras i sista minuten, när kommunal personal redan finns på plats för att ta emot kunden. Situationen innebär en stor stress för förvaltningens personal och stor risk för merarbete.

Hälso- och sjukvårdsavtalet har trätt i kraft och ska utvecklas de närmaste åren. Avtalet innebär att en del kunder kan få behandlingar i sin egen bostad, behandlingar som tidigare endast gavs på sjukhus. Kommunen ansvarar för sjuksköterskeinsatser och insatser från omvårdnadspersonal, medan regionen ansvarar för läkarstöd. Konsekvenserna av avtalet märks även på att kostnaderna för hjälpmedel ökar. Det är viktigt att notera att avtalet inte är knutet till ålder eller funktionsnedsättning, vilket kan innebära helt nya målgrupper och ett stort behov av kompetensutveckling.

Verksamheten är känslig för förändringar i omvärlden, ökade krav och lagändringar, som exempelvis arbetsgivarens ansvar för att tillhandahålla och tvätta arbetskläder; det blir en merkostnad från 2019 och framöver.

För att bättre stödja personer med hjälpbehov och förbättra resursanvändningen, nyttjas inte Blentarpsgården som särskilt boende utan läggs i malpåse.

Resursfördelningsmodellen i äldreomsorgen baseras på hur befolkningen förändras i olika åldersklasser. Eftersom befolkningen åldras, ökar kommunbidraget med 1,1 mnkr.

Utöver tilldelningen enligt resursfördelningsmodellen ökar kommunbidraget för äldreomsorgen med 4,0 mnkr, eftersom det riktade statsbidraget på 4 mnkr till verksamheten har upphört. För att budget och redovisning bättre ska spegla resursanvändningen flyttas 0,3 mnkr till annan verksamhet.Kompensation för ökade pris- och lönekostnader inklusive kapitalkostnader gör att kommunbidraget ökar med 6,3 mnkr. Sammanlagt ökar kommunbidraget med 11,1 mnkr.

Verksamheten har fått investeringsmedel för inköp av bilar.

Mål

INDIKATOR Mål Ingångsvärde
4.1 Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – bemötande, förtroende och trygghet, andel (%) Öka 32
5.3 Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) Öka -
5.4 Gott bemötande vid kontakt med kommunen, andel av maxpoäng (%) Öka 81

Framtid

Antalet äldre kommer att öka kraftigt, i första hand åldersgruppen 80–89 år. Ökningen beräknas i genomsnitt bli 29 personer per år 2021–2022. Även antalet personer 65–79 år ökar; särskilt stor är ökningen 2021. Befolkningsökningen ställer ökade krav på service och innebär ökat vårdbehov.

Efterfrågan på särskilt boende med inriktning på personer med kognitiv svikt ökar. Det innebär kostnadsökningar, eftersom det kräver högre bemanning. Efterfrågan på övriga särskilda boenden är dock lägre, vilket innebär att boenden med många lediga lägenheter har svårt att klara sin ekonomi. Arbete pågår för att hitta lösningar på detta.

Personalsituationen blir allt svårare i flera yrkesgrupper – både när det gäller undersköterskor och högskoleutbildad personal. Att kunder kräver mer behandling och har svårare, mer komplexa diagnoser och kombinationer av diagnoser inger oro för framtiden.

Kostnaderna för intern utbildning och kompetensutveckling kommer att öka, liksom risken för löneglidning när kommuner konkurrerar om samma arbetskraft.

Arbetsmiljöverket ställer allt högre krav på det förebyggande arbetet samt på risk- och konsekvensanalyser, vilket medför ökande krav på enhetscheferna.

Ekonomi

(mnkr) Bokslut
2018
Budget
2019
Budget
2020
Intäkter 81,0 41,8 43,5
Kostnader 285,7 256,1 268,9
Kommunbidrag 204,7 214,3 225,4
Investeringar 4,4 4,8 0,5

Nyckeltal

Bokslut
2018
Budget
2019
Budget
2020
Antal invånare 65 år– 4 407 4 506 4 531
65–79 år 3 350 3 402 3 420
80–89 år 871 918 925
90 år– 186 186 186
Antal platser i särskilt boende 168 168 149
– varav demensplatser 61 61 61
Beläggningsgrad särskilt boende (%) 83 95 96
Antal dygn korttidsvård per månad 159 183 250
Antal patienter från sjukhus som vårdplanerats efter sjukhusvistelse per månad 44 46
Antal personer över 65 år med insats enligt SoL i ordinärt boende 1 oktober 507 525 510
– varav med hemtjänst 212 215 220
Antal timmar hemtjänst äldre dag eller kväll per månad 6 521 6 792 7 208
Andel av befolkningen över 65 år med insats 1 oktober (%) 14,6 15,0 14,6
Matservering vid dagcentraler, antal lunchgäster 184 200 200