Verksamheten

Kommunövergripande verksamhet

Verksamhetsbeskrivning

Genom aktiv omvärldsorientering svarar verksamheten för kommunens näringslivsutveckling, information, marknadsföring samt internationellt och mellankommunalt samarbete.

Övergripande utvecklingsarbete bedrivs för att skapa en hållbar och framtidsinriktad kommun med bestående folkhälsa, trygghet, säkerhet, lokalförsörjning, kollektivtrafik och planering av infrastruktur.

Kontinuerlig uppföljning av mål och måluppfyllelser är en viktig del av utvecklingsarbetet. Insatserna för att få medborgarna mer delaktiga i samhället behöver utvecklas, liksom de kommunala processerna, för att kommunen ska komma närmare visionen Sjöbo – en plats för tillväxt.

Förändringar i verksamheten

Kompensationen för ökade pris- och lönekostnader inklusive kapitalkostnader gör att kommunbidraget ökar med 0,5 mnkr. För att budget och redovisning bättre ska spegla resursanvändningen flyttas 0,6 mnkr till annan verksamhet. Det innebär alltså en nettominskning med 0,1 mnkr.

Investeringsramen avser i huvudsak IT- och exploateringsinvesteringar samt mindre inventarier.

Mål

INDIKATOR Mål Ingångsvärde
5.3 Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) Öka -
5.4 Gott bemötande vid kontakt med kommunen, andel av maxpoäng (%) Öka 81
5.5 Känsla av otrygghet Minska 1,8

Framtid

Den demografiska utvecklingen kräver att verksamheten effektiviseras, för att kommunen ska kunna möta välfärdens utmaningar och klara finansieringen. De strategiska frågorna handlar bland annat om digitalisering, exploatering och säkerhet, vidare om att öka kommunsamarbetena för att dela kostnader och skapa stordriftsfördelar. Digitalisering bör kunna förenkla processer och effektivisera administrationen.

Ekonomi

(mnkr) Bokslut
2018
Budget
2019
Budget
2020
Intäkter 36,0 32,2 6,9
Kostnader 87,3 89,5 64,1
Kommunbidrag 51,3 57,3 57,2
Investeringar 1,9 2,2 3,0