Investeringsbudget

mnkr Total
utgift
Budget
2020
Plan
2021
Plan
2022
 
Kommunstyrelse
Kommunövergripande verksamhet
Investeringsram 3,0 2,0 2,0
Summa kommunstyrelsen 3,0 2,0 2,0
 
Familjenämnd
Individ- och familjeomsorg
Investeringsram 0,4 0,1 0,3
Förskole-, fritidshems- och grundskoleverksamhet
Investeringsram 0,0 2,0 2,0
Gymnasieverksamhet
Investeringsram 2,2 7,6 2,8
Vuxenutbildning, arbetsmarknadsåtgärder och integrationsverksamhet
Investeringsram 0,0 0,1 0,1
Turism- och fritidsverksamhet
Investeringsram 0,0 0,1 0,1
Kulturverksamhet
Investeringsram 0,0 0,3 0,3
Summa 2,6 10,2 5,6
 
Vård och omsorgsnämnd
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning
Investeringsram 1,0 0,5 0,5
Äldreomsorg
Investeringsram 0,5 3,8 3,1
Summa 1,5 4,3 3,6
 
Samhällsbyggnadsnämnd
Miljö- och hälsoskyddsverksamhet
Investeringsram 0,0 0,0 0,0
Plan- och byggverksamhet
Investeringsram 0,0 0,3 0,0
Summa 0,0 0,3 0,0
 
Teknisk nämnd
Turism- och fritidsverksamhet
Investeringsram 0,7 1,5 3,5
Kulturverksamhet
Investeringsram 0,0 0,3 0,2
Teknisk verksamhet - skattefinansierad
Investeringsram 6,0 7,0 7,0
Sjöbo Väst, handelsområde, södra 5,0 5,0 0,5
Exploatering Bränneriet, projektering och utförande 5,8 0,8 5,0 0,0
Summa teknisk verksamhet - skattefinansierad 11,8 12,0 7,5
Summa 12,5 13,8 11,2
 
Summa investeringar skattefinansierad verksamhet
19,6 30,6 22,4
 
Teknisk verksamhet - avgiftsfinansierad
Investeringsram utgifter 12,0 13,0 12,5
Ombyggnad Heinge vacuum 4,7 4,0
Investeringsram anslutningsavgifter – 1,0 – 1,0 – 1,0
Utbyggnad kommunalt VA i Hemmestorps Eke 20,1 12,0 8,1
Utbyggnad kommunalt VA i Hemmestorps Eke – 10,8 – 10,8
Summa investeringar avgiftsfinansierad verksamhet 15,0 24,0 8,8
 
Totala nettoinvesteringar
34,6 54,6 31,2