Verksamheten

Gymnasieskola

Verksamhetsbeskrivning

Alla ungdomar i åldern 16–20 år erbjuds utbildning i gymnasieskolan. Utbildningen utformas efter elevernas individuella behov och erbjuds i form av nationella program och gymnasiesärskola. Ungdomar som saknar full behörighet erbjuds introduktionsprogram som

  • preparandutbildning
  • programinriktat individuellt val
  • yrkesintroduktion
  • individuellt alternativ
  • språkintroduktion.

Det fria skolvalet innebär att eleverna fritt kan välja gymnasieskola inom samverkansområdet, som i huvudsak består av de skånska kommunerna. I Sjöbo bedrivs gymnasieverksamhet vid Malenagymnasiet, som erbjuder yrkes- och introduktionsprogram.

Förändringar i verksamheten

Antalet ungdomar 16–18 år minskar med 5 och eftersom befolkningssammansättningen förändras, minskar kommunbidraget med 0,8 mnkr i enlighet med resursfördelningsmodellen. Skillnaden mellan antalet elever och antalet ungdomar i åldern 16–18 år har i flera år varit lägre än 30 (vilket syns i budgeten). Därför görs en minskning så att skillnaden blir 25 elever. Justeringen innebär att kommunbidraget sänks med 0,8 mnkr.

Kompensationen för ökade pris- och lönekostnader inklusive kapitalkostnader gör att kommunbidraget ökar med 2,9 mnkr. Sammanlagt ökar kommunbidraget med 1,3 mnkr.

Investeringarna gäller utbyte av fordon på Malenagymnasiet.

Mål

INDIKATOR Mål Ingångsvärde
3.6 Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%) Öka 68,6
3.8 Invånare 15–20 år som varken arbetar eller studerar, antal Minska
5.3 Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) Öka -
5.4 Gott bemötande vid kontakt med kommunen, andel av maxpoäng (%) Öka 81

Framtid

Antalet ungdomar i åldern 16–18 år ökar 2021–2027 med i genomsnitt 7 per år, dock med stora svängningar mellan åren. Åren 2021–2022 beräknas åldersgruppen minska, för att sedan öka igen. Prognosen är att åldersgruppen kommer att bestå av 605 personer år 2021 och 580 i slutet av år 2022.

Ekonomi

(mnkr) Bokslut
2018
Budget
2019
Budget
2020
Intäkter 27,6 25,9 28,1
Kostnader 115,9 127,1 130,6
Kommunbidrag 88,3 101,2 102,5
Investeringar 5,0 6,9 2,2

Nyckeltal

Bokslut
2018
Budget
2019
Budget
2020
Antal ungdomar i åldern 16–18 år 622 651 646
Antal elever i gymnasieskolan 630 681 671
- varav antal elever i gymnasiesärskola 14 20 22