Verksamheten

Politisk verksamhet

Verksamhetsbeskrivning

I den politiska verksamheten ingår kostnaderna för nämnder, styrelse, kommunfullmäktige, överförmyndarverksamhet och revision. Därutöver finns stöd till politiska partier.

Förändringar

Kommunbidraget minskar med 0,5 mnkr, eftersom 2020 inte är ett valår. Kompensationen för ökade pris- och lönekostnader är 0,1 mnkr. För att budget och redovisning bättre ska spegla resursanvändningen flyttas 1,8 mnkr från andra verksamheter. Sammanlagt ökar kommunbidraget med 1,4 mnkr.

Ekonomi

(mnkr) Bokslut
2018
Budget
2019
Budget
2020
Intäkter 0,6 0,6 0,3
Kostnader 12,5 11,7 12,8
Kommunbidrag 11,9 11,1 12,5