Förvaltningsberättelse

Sjöbo kommun som arbetsgivare

Sjöbo kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare, där medarbetarna får möjlighet att utvecklas och arbeta på hälsosamma arbetsplatser. Personalpolitiken ska vara framåtsträvande, bidra till verksamhetsutveckling och utövas på ett likvärdigt sätt, oberoende av vilken nämnd som är ansvarig.

Sjöbo kommuns personalpolitiska vision grundar sig på det politiskt antagna personalpolitiska programmet Sjöbo – en arbetsplats att längta till. Med programmet som grund driver kommunen en personalpolitik med höga ambitioner. I det personalpolitiska programmet klargörs att Sjöbo kommun som arbetsgivare ska

 • vara en attraktiv uppdragsgivare
 • skapa hälsosamma arbetsplatser och minska ohälsan
 • ge medarbetarna förutsättningar att utvecklas inom sitt arbetsområde
 • bidra till kvalitetsförbättringar av kommunens verksamheter
 • vara så bra att medarbetarna vill rekommendera kommunen som arbetsplats
 • erbjuda konkurrenskraftiga löner.

Kommunens verksamheter

Anställda per förvaltning i procent

Kommunens anställda fördelas på fem nämnder, som i sin tur organiseras i fem förvaltningar. Två förvaltningar sysselsätter 89 procent av samtliga anställda. Talen utgår från antalet tillsvidareanställda per förvaltning. Det totala antalet tillsvidareanställda uppgår till 1 188.

Rekrytering och pensionsavgångar

Sysselsättningsutvecklingen i den offentliga sektorn har varit mycket stark den senaste tioårsperioden. Antalet sysselsatta i sektorn i Skåne bedöms öka med cirka 2 procent årligen de närmsta åren. Samtidigt är det färre som utbildar sig inom efterfrågade kompetensområden. Det har lett till att det idag råder brist på personal inom flera yrkesområden i barnomsorg, skola och vård. Det har i sin tur lett till ökad konkurrens mellan Skånes kommuner.

Antal vakanta tjänster per förvaltning

I Sjöbo har den förändrade konkurrenssituationen lett till ökad personalomsättning på senare år. Antalet vakanta tjänster som utannonseras har ökat både i antal och som andel av det totala antalet tjänster. Talen i diagrammet baseras på andelen vakanta tillsvidaretjänster 2018.

Under perioden 2019–2022 fyller 95 medarbetare 65 år. Flest pensionsavgångar väntas inom vård och omsorg, där det redan råder brist på kvalificerad personal. Den genomsnittliga pensionsåldern i kommunen är 64 år.

Den ökande konkurrensen mellan kommunerna gör förmågan att attrahera och behålla kvalificerad personal till en strategiskt viktig framgångsfaktor.

Arbetsmiljö och hälsa

En god arbetsmiljö och medarbetarnas bibehållna hälsa är en viktig ledningsfråga – och ett mål för alla medarbetare i hela organisationen. En god arbetsmiljö innebär att ha goda arbetsförhållanden och tillräckligt med resurser för att kunna möta både verksamhetens och individuellt uppsatta mål. Ett bra arbetsmiljöarbete bidrar till ökad trivsel och engagemang i arbetet. Det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs efter en politiskt beslutad arbetsfördelning.

Kommunen erbjuder ett utbud av friskvårdsaktiviteter som ska inspirera till ökad aktivitet. Kommunen arbetar aktivt med att möjliggöra friskvård på arbetstid, allt för att ge de anställda förutsättningar för en god hälsa.

Sjöbo kommun har genom sitt aktiva hälsofrämjande arbete en, i förhållande till andra kommuner, låg andel långtidssjukskrivningar. Kommunen bedriver ett aktivt rehabiliteringsarbete för att hjälpa medarbetare tillbaka vid sjukskrivningar, men också för att aktivt förebygga sjukskrivningar.

Kommunen strävar efter att ingen ska bli skadad i sitt arbete och arbetar aktivt med att förebygga arbetsskador och arbetssjukdomar genom kartläggning, analyser och utbildning. En arbetsmiljö som inte ger upphov till sjukdom, skador eller annan ohälsa gynnar både medarbetare och arbetsgivare.

Lika rättigheter och möjligheter

I Sjöbo kommun ska ingen särbehandlas, utan alla ska ha samma rättigheter och möjligheter enligt sina anställningsavtal.

Kommunen verkar i enlighet med diskrimineringslagen med aktiva åtgärder i alla verksamheter. Vidare pågår ett långsiktigt arbete med att minska antalet oönskade deltider.

Hel- och deltidsarbetande män och kvinnor i procent

Männen heltidsarbetar i större utsträckning än kvinnorna. Samtliga nämnder arbetar med handlingsplaner för hur de ska uppnå det långsiktiga målet att helt få bort oönskade deltider.

Fördelningen mellan män och kvinnor i procent

Av de anställda i kommunen är 82 procent kvinnor. I Sjöbo finns en ambition att få en jämnare könsfördelning inom alla yrkesområden. Sökmönstret till kommunens tjänster följer den i samhället i övrigt, vilket gör det svårt att jämna ut könsfördelningen.

Kvinnor utgör en klar huvuddel av de anställda inom samtliga förvaltningar, utom i den tekniska.

Andelen män och kvinnor per förvaltning i procent

För att en arbetsplats ska anses ha en jämn könsfördelning, ska det finnas minst 40 procent av det underrepresenterade könet, vilket det inte gör i någon nämnd. I vård- och omsorgsnämnden utgör männen 9 procent av personalstyrkan. På den tekniska sidan är männen överrepresenterade och utgör 73 procent av medarbetarna.

Lönepolitik

Anställda i Sjöbo kommun ska ha lika lön för lika och likvärdigt arbete, efter prestation och förmåga att omsätta uppsatta mål till praktisk handling. Sjöbo ska ha konkurrenskraftiga löner och arbetar strategiskt med lönesättning efter den rådande konkurrenssituationen.

Syften med kommunens lönepolitik

 • Bidra till att verksamheterna är effektiva och att politiska mål uppnås.
 • Vara ett av flera konkurrensmedel för att trygga personalförsörjningen.
 • Att löneutvecklingen avspeglar uppnådda mål och resultat.
 • Stimulera till förbättringar av verksamheten.

Det finns fyra olika faktorer som kommunerna tar hänsyn till i samband med de årliga löneöversynerna:

 • centrala avtal
 • diskrimineringslagen
 • lönekartläggning
 • rekryteringsläget.