Verksamheten

Vuxenutbildning, arbetsmarknadsåtgärder och integrationsverksamhet

Verksamhetsbeskrivning

Grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, svenska för invandrare (sfi) och särvux bedrivs i egen regi. Yrkesinriktad vuxenutbildning bedrivs i såväl egen som extern regi.

Den kommunala vuxenutbildningen i samverkan med arbetsmarknadsenheten är den resurs som ger medborgaren utrymme för självförsörjning, motverkar utanförskap och höjer bildningsnivån. Friskfaktorer identifieras och resurser fokuserar på samhällsnyttan.

Kommunen ansvarar för att ta emot och tillhandahålla lämpligt boende, skolgång och stöd för ensamkommande barn och unga som anvisats Sjöbo.

I etableringsuppgiften ingår att svara för boende och mottagande med bland annat samhällsorientering och svenska för invandrare för dem som fått uppehållstillstånd och som anvisats till Sjöbo. För samordnade insatser samverkar enheten internt med försörjningsstödet, vuxenutbildningen och HR-avdelningen samt externt med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Skåne.

Förändringar i verksamheten

En avsiktsförklaring om vuxensamverkan mellan de skånska kommunerna har tagits fram och undertecknats av alla 33 kommunerna. Avsikten är att öka samordningen mellan kommunerna i framtiden.

Kompensationen för ökade pris- och lönekostnader inklusive kapitalkostnader gör att kommunbidraget ökar med 0,3 mnkr. För att budget och redovisning bättre ska spegla resursanvändningen flyttas 0,3 mnkr till annan verksamhet. Sammanlagt är kommunbidraget oförändrat.

Mål

INDIKATOR Mål Ingångsvärde
3.7 Elever på sfi som klarat minst två kurser på studievägen av nybörjare två år tidigare, andel (%) Öka 24
5.3 Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) Öka 15,2
5.4 Gott bemötande vid kontakt med kommunen, andel av maxpoäng (%) Öka 81

Framtid

Kommunens skyldighet att efter anvisning ta emot nyanlända för bosättning, kräver även fortsättningsvis långsiktighet i mottagandet. Både den interna och den externa samverkan behöver fortsätta att utvecklas för att etablering och integration ska bli så bra som möjligt.

Ekonomi

(mnkr) Bokslut
2018
Budget
2019
Budget
2020
Intäkter 38,8 46,2 27,4
Kostnader 53,5 59,0 40,2
Kommunbidrag 14,7 12,8 12,8
Investeringar 0,0 0,1 0,0

Nyckeltal

Bokslut
2018
Budget
2019
Budget
2020
Antal helårsstuderande 216 220 215
Antal under året mottagna nyanlända enligt bosättningslagen 49 31 31
Antal belagda stödboendeplatser i genomsnitt per månad 18 20 20