Förvaltningsberättelse

Styrprocess

Budgetprocess

Budgeten är kommunens verktyg för planering, styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. Kommunfullmäktige gör i budgeten en beställning av årets verksamhet och anger enligt vilka mål och inom vilka ekonomiska ramar den ska bedrivas.

Kommunfullmäktige antar årligen en treårsbudget, i enlighet med kommunallagen.

Budgetprocessen inleds i januari med en genomgång av omvärldsförändringar, förutsättningar och budskap. I mars överlämnar varje nämnd en budgetskrivelse. Av den ska framgå viktiga förändringar, hur verksamheten klarar uppdrag och mål, löne- och rekryteringsläge samt ekonomisk utveckling. Skrivelsen ska också innehålla kommentarer kring investeringsbehov.

Under februari till och med april uppdateras de ekonomiska förutsättningarna efter de nya skatte- och befolkningsprognoserna och andra förändringar som skett sedan föregående budget fastställdes.

I april görs en genomgång av omvärldsförändringar, förutsättningar och investeringsäskanden. Dessutom presenterar nämnderna budgetskrivelserna. Partierna börjar därefter utforma ett budgetförslag. Parallellt ses indikatorerna över och utvärderas och förslag utarbetas på vilka som ska tas bort och vilka som ska tillföras.

I maj presenterar de styrande sitt förslag till budget för representanter för nämnder, förvaltningar och fackliga organisationer.

När kommunstyrelsens arbetsutskott behandlat budgetförslaget tas det upp för facklig samverkan. De fackliga organisationerna får löpande information om förutsättningarna.

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fattar beslut om budgeten i juni. Sedan ska respektive nämnd upprätta en internbudget, som beslutas av nämnden senast i december året innan budgetåret börjar.

Målstyrning

Enligt kommunallagen (KL) 5:1 ska kommunfullmäktige besluta om mål och riktlinjer för verksamheten och ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet (KL 11:1). Mål och riktlinjer är i huvudsak av övergripande karaktär. Sjöbos målmodell omfattar ekonomi, verksamhet och medarbetare.

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2018 om Sjöbo kommuns vision 2034.

Visionens målbild tillsammans med dess tre fokusområden är de samhällsområden, där en positiv utveckling påverkar alla kommunens invånare och har stor betydelse för framtidens Sjöbo. Fokusområdenas syfte är att bidra till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Varje fokusområde specificeras i ett övergripande mål och till varje sådant mål finns en text som anger fullmäktiges inriktning. För respektive övergripande mål finns indikatorer. En indikator är ett nyckeltal eller mått som belyser viktiga aspekter av verksamheten på ett överskådligt sätt och som det är viktigt att sträva efter. Samtliga verksamheter svarar för att vidta åtgärder för att nå de övergripande målen. Vilka verksamheter som ansvarar för att uppnå respektive indikator framgår av avsnittet Verksamheterna.

För indikatorerna anges ett ingångsvärde som kompletteras med utfallen föregående år och det aktuella året. Graden av måluppfyllelse mäts genom att trenden för varje indikator redovisas. Syftet med målstyrningen är att den ska leda till framsteg i riktning mot visionen.

Varje nämnd ska årligen upprätta en verksamhetsplan med den fastställda budgeten som underlag. Verksamhetsplanen är en beskrivning av den planerade verksamheten och används för att kontinuerligt utveckla och förbättra den. Planen beskriver vilka åtgärder som ska vidtas med utgångspunkt från de beslutade ekonomiska ramarna, för att verksamheten under året ska uppnå målen som fastställts av riksdag och kommunfullmäktige. Av planen ska framgå hur den kortsiktiga verksamhetsstyrningen anknyter till den långsiktiga visionen och strategin. Nämndens beslut om åtgärder som resurserna tillåter och som visar vilka initiativ nämnden tar för att förverkliga visionen, de övergripande målen och indikatorerna redovisas också. Det kan exempelvis handla om att nämnden gör riktade satsningar, fattar nödvändiga beslut, tillsätter en utredning eller startar en försöksverksamhet. Verksamhetsplanen utgör nämndens uppdrag till förvaltningen och informerar kommunfullmäktige om hur den ska uppnå de mål nämnden ansvarar för. Kommunstyrelsen följer upp verksamhetsplanerna och kan vid behov begära kompletteringar. Genom att nämndens prioriteringar blir tydliga, fungerar de som stöd för medarbetarna i deras prioritering.

De åtgärder som krävs för att uppnå målen ska beskrivas så konkret som möjligt. Av beskrivningen ska det framgå vilka åtgärder som vidtas, vem som är ansvarig och hur tidplanen ser ut. Verksamhetsplanen beslutas av nämnden.

Därefter ska respektive enhet upprätta en lokal handlingsplan med utgångspunkt från nämndens verksamhetsplan. I handlingsplanen redovisas vilka aktiviteter enheten kommer att vidta för att uppfylla sina uppdrag.

Sista steget i målkedjan är medarbetarens individuella plan, som anger medarbetarens åtgärder för att bidra till att kommunens mål uppnås under året.

Modell för målstyrning