Verksamheten

Teknisk verksamhet skattefinansierad

Verksamhetsbeskrivning

Verksamheten ansvarar för drift, underhåll, förnyelse och nyttjande av allmän platsmark och utbyggnad av kommunens gator, torg, vägar, grönytor, rekreationsområden och allmänna parkeringsplatser. Dessutom finns exploateringsverksamhet och allmän markreserv inom ansvarsområdet.

Långsiktig planering av trafiken sker genom trafiksäkerhetsprogram och trafikledsplaner, som ligger till grund för framtida projektering och byggande.

Förändringar i verksamheten

Förändringen av antalet kvadratmeter gator och gång- och cykelleder kompenseras via resursfördelningsmodellen för att täcka underhållskostnader och skötsel. Förändringen jämfört föregående år är dock inte tillräckligt stor för att påverka kommunbidraget.

Kommunbidraget ökar med 0,4 mnkr som kompensation för ökade pris- och lönekostnader inklusive kapitalkostnader. För att budget och redovisning bättre ska spegla resursanvändningen flyttas 0,1 mnkr till annan verksamhet. Sammanlagt ökar kommunbidraget med 0,3 mnkr.

Sjöbo Väst handelsområde är i stort behov av en förbättrad trafiklösning för att utvecklingen ska fortsätta. Därför tilldelas verksamheten 5,0 mnkr för bygge av cirkulationsplats och lokalgator. Exploatering av Bränneriet kommer igång. För detta tilldelas verksamheten 0,8 mnkr 2020. För att främja kommunens attraktionskraft tilldelas 6,0 mnkr till mindre investeringar.

Mål

INDIKATOR Mål Ingångsvärde
4.4 Nöjd regionindex – tillgången till parker, grönområden och natur Öka 8,0
5.3 Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) Öka -
5.4 Gott bemötande vid kontakt med kommunen, andel av maxpoäng (%) Öka 81
5.5 Känsla av otrygghet Minska 1,8

Framtid

I takt med att Sjöbo växer och centralorten förtätas, blir utrymmet för och regleringen av parkering viktiga frågor att ta ställning till. Kommunen kan hamna i en sådan situation att parkeringsfrågan hindrar ytterligare utbyggnad.

I samband med att mark iordningställs för kommande exploatering behöver marken undersökas och eventuellt saneras. I vissa fall behöver äldre fastigheter rivas för att ge plats till nya. Myndighetskrav på att undersöka förorenad mark kan komma. En framtida exploatering av Bränneriet i Sjöbo kräver sanering av miljöfarliga ämnen.

Ekonomi

(mnkr) Bokslut
2018
Budget
2019
Budget
2020
Intäkter 21,1 15,1 16,8
Kostnader 48,0 43,3 45,3
Kommunbidrag 26,9 28,2 28,5
Investeringar 22,7 12,9 11,8

Nyckeltal

Bokslut
2018
Budget
2019
Budget
2020
Bilväg i kommunen, kommunal, meter per invånare 5,9 5,9
Cykelväg i kommunen, meter per invånare 2,1 2,1
Antal ljuspunkter – statligt vägnät som kommunen helt bekostar 801 801
Antal hektar grönytor inklusive naturmark och skog inom detaljplan 265 265
Andelen av driftkostnaden som utförts på entreprenad (%) 9,3 9,3