Verksamheten

Teknisk verksamhet avgiftsfinansierad

Verksamhetsbeskrivning

VA-verksamheten ansvarar för att tillhandahålla konsumtionsvatten och omhänderta avloppsvatten (dag- och spillvatten) för alla fastigheter i kommunen. Vattenförsörjningen erhålls genom egna grundvattentäkter.

Avfallshanteringen (hämtning av hushållsavfall i kärl och tömning av slam från enskilda avlopp från hushåll och verksamheter) utförs av en utomstående entreprenör. Insamlingen sker genom fastighetsnära källsortering, där det är obligatoriskt att sortera matavfall.

Förändringar i verksamheten

Kraven ökar på VA-enheten från myndigheter och boende att utöka antalet anslutna områden. Verksamheten har expanderat de senaste åren med utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i Hemmestorpsområdet och exploatering av nya områden i Sjöbo och Blentarp. I VA-utbyggnaderna har fastigheterna även beretts möjlighet till fiberanslutning. Ledningsägarna har moderniserat elnätet.

Samfälligheter i Karup har getts möjlighet att ansluta sig till de kommunala VA-ledningarna, eftersom deras befintliga reningsanläggningar inte uppfyllt miljökraven. Den utbyggnad som återstår enligt VA-planens Prio 1-områden är Hemmestorp Ljungbacken-Eket-Södergård samt Ramnakulla, Råsåkra och Dalvik. När samtliga dessa områden är utbyggda har antalet abonnenter ökat med cirka 15–20 procent.

VA-verksamhetens investeringar innebär ökade driftkostnader och leder till högre avgifter för konsumenten.

VA-taxan föreslås höjas med 3,5 procent på brukningsavgiften, för att möta ökade kapitalkostnader i samband med investeringar. Taxan för 2020 för både avfall i kärl och slamtömning är oförändrad. Taxor för vatten och avlopp samt renhållning fastställs i separata beslut.

För 2020 har den tekniska, avgiftsfinansierade verksamheten tilldelats netto 15,0 mnkr för investeringar. Merparten avser mindre investeringar på netto 12,0 mnkr. Till det kommer modernisering av Heinge vacuum med 4,0 mnkr 2020. Budgeterade anslutningsavgifter uppgår till 1,0 mnkr.

Mål

INDIKATOR Mål Ingångsvärde
4.3 Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inklusive biologisk behandling, andel (%) Öka 51
4.8 Abonnemang med vatten från skyddad vattentäkt, andel (%) Öka 76
5.2 Insamlat hushållsavfall totalt, kg per person Minska 629
5.3 Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) Öka -
5.4 Gott bemötande vid kontakt med kommunen, andel av maxpoäng (%) Öka 81

Framtid

I och med att Sjöbo växer och det planeras för bostäder på Bränneriet behöver huvudledningsnätet för spillvatten omdimensioneras. Ledningsnätet är i stora delar från 1950- och 1960-talen och kapaciteten för fler fastigheter är begränsad. Likaså behöver avloppsreningsverket och vattenverkets kapacitet i Sjöbo ses över om Bränneriet bebyggs fullt ut. Tekniska nämnden har gett VA-enheten i uppdrag att utreda behoven.

Arbetet med att säkra Sjöbo kommuns framtida vattenförsörjning fortsätter och pågår i flera år framöver.

Ekonomi

(mnkr) Bokslut
2018
Budget
2019
Budget
2020
Intäkter 61,5 62,2 65,0
Kostnader 61,5 62,2 65,0
Kommunbidrag 0,0 0,0 0,0
Investeringar 3,2 29,8 15,0

Nyckeltal

Bokslut
2018
Budget
2019
Budget
2020
VA
Antal VA-abonnemang 5 305 5 635 6 000
Antal meter förnyat VA-ledningsnät 1 050 1 200
Mätare över 10 år som inte är utbytta 460 550

Avfall
Restavfall i kärl och brännbart på återvinningscentralen, kg per invånare 204,8 200
Avvikelserapportering felsorterat avfall 422 420
Antal gemensamhetsanläggningar (flerfamiljsbostäder) 142 148
Antal abonnemang för förpackningar och returpapper 56 65