Noter

mnkr Not Bokslut
2018
Budget
2019
Budget
2020
Plan
2021
Plan
2022
 
Verksamhetens intäkter
1 264,2 194,0 262,6 272,0 287,4
varav jämförelsestörande post 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0
varav reavinst 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 
Verksamhetens kostnader
2 1 269,2 1 217,9 1 329,8 1 381,3 1 436,6
varav jämförelsestörande post 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 
Skatteintäkter
3
Kommunalskatt 784,9 808,6 823,4 848,1 879,5
Slutavräkning året innan – 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Slutavräkning gällande år – 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa skatteintäkter 781,0 808,6 823,4 848,1 879,5
 
Generella statsbidrag och utjämning
4
Inkomstutjämning 225,4 231,2 245,0 246,4 254,6
Kostnadsutjämning – 40,4 – 31,0 – 27,1 – 24,0 – 24,6
Strukturbidrag (eftersläpning) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Regleringsavgift/bidrag 3,0 6,1 21,4 22,4 17,2
Särskild satsning 7,9 4,6 3,0 0,0 0,0
Utjämningsavgift LSS – 9,7 – 5,5 – 6,3 – 6,3 – 6,3
Kommunal fastighetsavgift 41,1 41,7 42,8 42,8 42,8
Summa stb och utj bidrag 227,3 247,1 278,8 281,3 283,7
 
Finansiella intäkter
5
Utdelning aktier andelar 6,3 6,0 6,0 6,0 6,0
Utdelning fonder 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1
Ränteintäkter 0,6 0,8 0,5 0,5 0,5
Borgensavgift 4,5 4,0 4,0 4,0 4,0
Intern ränta 7,5 – 7,6 – 7,9 – 8,2 8,6
Återföring nedskrivning orealiserade vinster, värdepapper 0,0
Övriga finansiella intäkter 8,3 0,3 1,0 1,0 1,0
Eliminering intern ränta – 7,5 7,6 7,9 8,2 – 8,6
Summa finansiella intäkter 19,7 11,1 11,6 11,6 11,6
 
Finansiella kostnader
6
Räntor anläggningslån 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ränta koncernkonto 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Övriga räntekostnader 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1
Bankkostnader 0,5 0,2 0,3 0,3 0,3
Intern ränta 0,0 1,1 0,9 1,1 1,0
Ränta pensionsavsättning 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Nedskrivning orealiserade vinster, värdepapper 1,7
Övriga finansiella kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Eliminering intern ränta 0,0 – 1,1 – 0,9 – 1,1 – 1,0
Summa finansiella kostnader 2,4 0,7 0,6 0,6 0,6