Resultatbudget

mnkr Not Bokslut
2018
Budget
2019
Budget
2020
Plan
2021
Plan
2022
 
Verksamhetens intäkter
1 264,2 194,0 262,6 272,0 287,4
varav jämförelsestörande post 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Verksamhetens kostnader 2 – 1 269,2 – 1 217,9 – 1 329,8 – 1 381,3 – 1 436,6
varav jämförelsestörande post 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Avskrivningar – 23,3 – 31,6 – 31,0 – 31,9 – 33,0
 
Verksamhetens nettokostnader
– 1 028,3 – 1 055,5 – 1 098,2 – 1 141,2 – 1 182,2
 
Skatteintäkter
3 781,0 808,6 823,4 848,1 879,5
Generella statsbidrag och utjämning 4 227,3 247,1 278,8 281,3 283,7
 
Verksamhetens resultat
– 20,0 0,2 4,0 – 11,8 – 19,0
 
Finansiella intäkter
5 19,7 11,1 11,6 11,6 11,6
Finansiella kostnader 6 – 2,4 – 0,7 – 0,6 – 0,6 – 0,6
 
Resultat före extraordinära poster
– 2,7 10,6 15,0 – 0,8 – 8,0
 
Extraordinära intäkter
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 
Årets resultat
– 2,7 10,6 15,0 – 0,8 – 8,0
 
 
 
 
 
Avstämning mot balanskravet och beräkning av resultatutjämningsfond
 
Realisationsvinster
  – 0,7 0 0 0,0 0,0
Synnerliga skäl: Orealiserade förluster i värdepapper 1,7 0 0 0,0 0,0
 
Årets resultat efter balanskravsjusteringar
  – 1,7 10,6 15,0 – 0,8 – 8,0
Medel till resultatutjämningsreserv   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Medel från resultatutjämningsreserv   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets balanskravsresultat   – 1,7 10,6 15,0 – 0,8 – 8,0