Väsentliga personalförhållanden

Hallsbergs kommun hade vid årets slut 1 404 månadsavlönade medarbetare, varav 81 procent kvinnor. Snittåldern är 44,9 år och 82,5 procent av de månadsanställda arbetar heltid. Den totala sjukfrånvaron var 8,04 procent och frisknärvaron (0–5 sjukdagar under året) var 48 procent.


  2018-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2022-12-31
Antal anställda 1 290 1 330 1 339 1 386 1 404
Antal årsarbetare* 1 248 1 243 1 265 1 311 1 340

* Alla medarbetares totala arbetstid omräknad till heltider. Antalet årsarbetare blir mindre än antalet anställda eftersom alla inte arbetar heltid.

ANTAL ANSTÄLLDA PER FÖRVALTNING OCH KÖN SAMT ANDEL HELTIDSARBETANDE

Förvaltning Kvinnor Män Totalt Andelen heltidsarbetande, %
(2021 inom parentes)
Bildningsförvaltningen 486 122 608 85,5 (83)
Drift- och serviceförvaltningen 92 56 148 88 (83)
Kommunstyrelseförvaltningen 36 8 44 93 (96)
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 521 83 604 77 (75)
Totalt 1 135 269 1 404 82,5 (80)

Frisknärvaro

Frisknärvaron var 49 procent (48 procent 2021). Frisknärvaron är andelen månadsanställda som under året inte haft någon sjukfrånvaro alls eller varit sjukfrånvarande i högst fem dagar.

Frisknärvaron ökade något sedan förra året. Sjukfrånvaron har också minskat något jämfört med 2021 men är fortfarande hög beroende på efterdyningar av pandemin.

Nyckeltal för sjukfrånvaron

Sjukfrånvaron var 8,04 procent för helåret 2022 mot 8,22 procent 2021.

Sjukfrånvaro, % 2018-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2022-12-31
Total sjukfrånvaro av sammanlagd ordinarie arbetstid 6,77 6,39 8,21 8,22 8,04
Långtidssjukfrånvaro > 60 dagar 29,89 30,37 20,52 25,32 27,10
Total sjukfrånvaro kvinnor 7,48 7,07 9,13 9,16 8,87
Total sjukfrånvaro män 3,75 3,57 4,56 4,60 4,78
Total sjukfrånvaro –29 år 5,48 5,41 7,11 7,68 6,63
Total sjukfrånvaro 30–49 år 6,11 5,85 8,02 8,29 7,64
Total sjukfrånvaro 50– år 7,61 7,42 8,80 8,32 8,93

SJUKFRÅNVARO PER FÖRVALTNING, %

Förvaltning Total
sjukfrånvarotid
> 60 dagar Kvinnor Män Sjukfrånvarotid
t o m 29 år
30–49 år 50– år
Hallsberg totalt 8,04 (8,22) 27,10 8,87 4,78 6,63 7,64 8,93
Bildningsförvaltningen 7,26 (7,55) 23,65 8,07 4,20 6,10 7,35 7,50
Drift- och serviceförvaltningen 6,96 (5,07) 30,64 8,62 4,40 4,01 4,62 8,88
Kommunstyrelseförvaltningen 2,33 (3,19) 29,23 2,54 1,18 1,53 3,33 1,92
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 9,47 (10,12) 28,98 10,09 6,06 7,25 8,91 11,01

Företagshälsovård

Hallsbergs kommun ingår i Regionhälsan, den gemensamma nämnden för företagshälsa och tolkförmedling. Regionhälsan erbjuder sina resurser till Region Örebro län och kommunerna Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Örebro. Två politiker från Hallsberg ingår i nämnden för företagshälsovården. Hallsbergs kommun är också representerad i Regionhälsans ägarråd via personalchefen.

Företagshälsovården delar in sitt arbete i hälsobefrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser. Hälsobefrämjande insatser är den del som Hallsbergs kommun använder mest och det är också där företagshälsovården vill komma in, alltså i ett tidigt skede för att kunna sätta in tidiga åtgärder för att få friskare medarbetare.

Arbetsskador

Under hela året har kommunen gjort ett stort antal riskbedömningar och riskanalyser för att säkra medarbetarnas arbetsmiljö när det gäller covid-19.

Arbetsskador, orsak 51 (51) Tillbud 116 (118)
Sjukdom 0 Hot 51
Olycksfall 33 Övrigt 65
Färdolycksfall 5
Hot och våld 13

Den största andelen arbetsskador är olycksfall, framför allt halkolyckor och felbelastningsskador. En mindre andel av arbetsskadorna utgörs av hot och våld, som förekommer både inom skolan och inom social- och arbetsmarknadsförvaltningen. De flesta tillbud har orsakats av osandade gångar, olåsta dörrar och fönster, ett mindre antal har handlat om hot. Kommunen arbetar ständigt för att minska både arbetsskador och tillbud genom olika åtgärder som att diskutera dem på arbetsplatsträffar, jobba med bemötande, handledning med mera.

PERSONALOMSÄTTNING

Orsak Antal 2022-12-31
Pension 35
Slutat på egen begäran 141
Annan anställning i kommunen 49
Förordnandet upphört 31
Övrigt 13
Totalt 269

”Annan anställning i kommunen” avser den interna rörligheten då medarbetare exempelvis byter befattning, förvaltning, anställningsform, sysselsättningsgrad eller får en annan roll vid en omorganisation. Vanligast är byte av anställningsform (tidsbegränsad anställning som övergår till tillsvidareanställning) och ändrad sysselsättningsgrad. För att siffrorna ska spegla verkligheten krävs att rätt avgångsorsak registreras vid avslutad anställning eller förändring av anställningen. ”Övrigt” omfattar medarbetare som får sjukersättning, har avlidit eller där orsaken inte har registrerats.

Kompetensförsörjning

Den viktiga kompetensförsörjningen är ett ständigt pågående arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare för de som redan är anställda och samtidigt locka den kompetens som behövs för att ge medborgarna rätt service. Varje förvaltning arbetar med att ta fram en kompetensförsörjningsplan för sin egen verksamhet. En viktig del i kompetensförsörjningsarbetet är att öka sysselsättningsgraden till heltid.

Heltid som norm

Arbetet med heltid som norm pågår inom Hallsbergs kommun liksom i hela Sverige. Det är ett stort förändringsarbete och därför har tiden för genomförandet förlängts från år 2021 till 2024. Andelen heltidsanställda har i Hallsbergs kommun ökat från 68,5 procent 2017 till 82,5 procent 2022. Det är främst inom social- och arbetsmarknadsförvaltningen som andelen heltidsanställda har ökat, från 48 procent till 77 procent vid årsslutet 2022.

Pensionsavgångar

Under 2022 gick 35 medarbetare i pension.

BERÄKNADE PENSIONSAVGÅNGAR 2023–2032 PER FÖRVALTNING, BERÄKNAD PENSIONSÅLDER 69 ÅR

Förvaltning 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Totalt 2023–2033
Bildningsförvaltningen 1 1 1 2 4 3 5 13 11 8 49
Drift- och serviceförvaltningen 0 0 1 1 1 3 3 8 6 6 29
Kommunstyrelseförvaltningen 0 0 0 0 3 2 2 3 3 1 13
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 0 2 4 4 3 3 10 14 16 14 70
Totalt 1 3 6 7 11 11 20 38 36 29 161

Löneöversyn

Löneöversynen för 2022 avlöpte som planerat. Totalt blev löneökningen 2,27 procent.

Jämställdhet

Varje år gör kommunen en lönekartläggning för att upptäcka osakliga löneskillnader mellan könen. I Hallsberg är lönerna i stort sett jämställda, kvinnors löner är 98,3 procent av männens löner. Årets lönekartläggning visade osakliga löneskillnader mellan könen för en grupp. Det ska kommunen rätta till under en treårsperiod.

Utbildning och kompetensutveckling

Det pågår alltid en mängd olika utbildningsinsatser inom de olika förvaltningarna. Från centralt håll ordnas normalt en introduktionsdag för nya medarbetare vid två tillfällen per år. Nya chefer inbjuds också till en central introduktionsdag. Under året har kommunen tagit fram en digital introduktion. Alla kommunens chefer tillsammans med skyddsombud/arbetsplatsombud har gått en arbetsmiljöutbildning på tre dagar. Chefsdagar anordnas fyra gånger om året med både externa föreläsningar och intern information. Alla medarbetare som önskar får individuell pensionsrådgivning.

Personalförmåner

Hallsbergs kommun erbjuder personalförmåner som flextidsavtal, växling för fler semesterdagar, förmånscykel, personalbil och friskvårdsbidrag.

Anställda koncernen

Företag Antal anställda Därav kvinnor Därav män
Hallsbergs kommun* 1 340 1 098 242
Hallsbergs Bostadsstiftelse 40 13 15
Hallsbergs Bostads AB - - -
Sydnärkes Utbildningsförbund 288 165 123
Nerikes Brandkår** 489 28 461
Sydnärkes kommunalförbund 20 9 11

* Avser tillsvidareanställda.

** I uppgiften ingår alla som verkar inom Nerikes Brandkår – heltidsanställda, deltidsanställda samt personer som ingår i förbundets brandvärn.