Omvärldsanalys

Kommunernas preliminära resultat 2022

Enligt SCB i mars 2023 redovisade kommunerna ett verksamhetsresultat på 36,9 miljarder kronor för 2022. Det var en minskning med 1,5 miljarder kronor jämfört med 2021.

Verksamheternas nettokostnader ökade med 34,3 miljarder kronor vilket inte kompenserades fullt ut av ökningen av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning som tillsammans ökade med 32,9 miljarder kronor under året. Skatteintäkterna ökade med 31,4 miljarder kronor för kommunsektorn.

Resultatet efter finansiella poster minskade med 11,7 miljarder kronor jämfört med 2021. Till största delen beror det på ett betydligt sämre finansnetto än 2021.

Finansiella intäkter minskade med 2,6 miljarder kronor och finansiella kostnader ökade med 9,2 miljarder kronor. Det gav en nettoeffekt på –11,8 miljarder kronor jämfört med föregående år.

3,8 procent av kommunerna redovisade ett negativt verksamhetsresultat för 2022. Det var fler än året före då 2,8 procent av kommunerna redovisade ett negativt verksamhetsresultat. Hallsbergs resultat i förhållande till riket och länet redovisas i avsnittet finansiell analys.

Kommentar till kommunernas och regionernas resultat 2022

Detta stycke bygger på SKR:s kommentarer om det ekonomiska läget. SKR konstaterar att BNP föll i december 2022 och hade en lite svagare utveckling av BNP än i SKR:s tidigare prognoser. Den viktigaste faktorn för kommunernas och regionernas ekonomi på kort sikt – arbetade timmar – var dock i stort sett i linje med SKR:s senaste prognos och kommer med största sannolikhet inte att ändras.

Inflationstakten i januari gav inledningsvis ett positivt tecken då inflationen enligt KPI tycktes minska från 12,3 procent i december till 11,7 procent i januari. Det visade sig dock främst bero på de fluktuerande elkostnaderna.

Det betyder att kärninflationen fortfarande ökar vilket Riksbanken väntas ta höjd för på sitt nästa räntemöte, enligt SKR.

SCB:s statistik över kommunernas och regionernas resultat för 2022 visar ett plusresultat på 9,2 miljarder kronor i regionerna och ett plus på 34,1 miljarder kronor i kommunerna. Det är en minskning med 24,2 miljarder kronor jämfört med 2021. En tredjedel, eller 7 av 21 regioner och 21 av 289 kommuner, hade underskott (uppgift saknas från en kommun).

Resultatet blev i stort sett på den nivå SKR räknade med i sin ekonomirapport i december: 0,9 miljarder högre i regionerna och 2,4 miljarder högre i kommunerna.

Kommunerna hade sammantaget ett negativt finansnetto (–2,9 miljarder) och de flesta (278 kommuner) hade positiva resultat i verksamheten. Det beror bland annat på att nettokostnaderna ökat långsamt jämfört med 2021. I fasta priser var nettokostnadsökningen i stort sett noll. Avskrivningarna ökade dock snabbare än väntat.

Investeringsutgifterna var fortsatt höga 2022, i kommunerna nästan 80 miljarder kronor och i regionerna drygt 24 miljarder kronor. En orsak kan vara att många projekt fortsätter enligt plan, samtidigt som byggkostnaderna ökade kraftigt 2022.

Överskotten för 2022 som finns i många kommuner och regioner kan ge dem möjlighet att avsätta mer pengar till resultatutjämningsreserv, i samband med att bokslutet fastställs av fullmäktige.