Sammanställd redovisning

Bild Sammanställd redovisning

Sammanställda räkenskaper

I den sammanställda redovisningen ingår de bolag, stiftelser och kommunalförbund där kommunen har ett väsentligt inflytande. Om kommunen eller förbundet har minst 20 procent av rösterna anses den ha ett väsentligt inflytande. Nerikes Brandkår ingår, trots att förbundets andel endast är 7,5 procent. Verksamheten drivs som ett kommunalförbund och kommunen anses ha ett väsentligt inflytande.

Hallsbergs Bostadsstiftelse, Hallbo, äger och förvaltar bostäder i nästan alla kommunens tätorter. I Hallsberg och Sköllersta äger och förvaltar stiftelsen även kommersiella lokaler.

Hallsbergs Bostads AB, HBAB, ägs av Hallsbergs kommun och har i uppdrag att köpa, äga, bebygga, förvalta, förädla och sälja fastigheter i kommunen.

Sydnärkes Utbildningsförbund, med medlemskommunerna Askersund, Hallsberg och Laxå, ska tillhandahålla gymnasieskola, gymnasiesärskola, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, yrkesvux, särskild utbildning för vuxna (särvux) och uppdragsutbildning. Uppdraget omfattar alla utbildningar i egen regi och dem som köps hos andra utbildningssamordnare, såväl kommunala som fristående.

Nerikes Brandkår är ett kommunalförbund där flera av länets kommuner samverkar om en gemensam räddningstjänst. Örebro, Kumla, Lekeberg och Hallsberg har varit med sedan starten 1998. Under resans gång har de fem kommunerna Laxå, Askersund, Nora, Lindesberg och Ljusnarsberg kommit med.

Sydnärkes kommunalförbund ska ansvara för avfallshantering och övriga uppgifter kring insamling och behandling av avfall, samt den myndighetsutövning som kommunerna är skyldiga att utföra enligt miljöbalken. Medlemskommunerna är Askersund, Laxå, Lekeberg och Hallsberg.

Övriga intressebolag

Hallsbergs kommun är också delägare i företag och organisationer som inte ingår i den sammanställda redovisningen. Dessa är Kommuninvest ekonomisk förening, Stiftelsen Yrkeshögskolan Sverige och Vätternvatten AB.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER

Hallsbergs Bostadsstiftelse, Hallbo

2022 blev omställningens år för Hallbo. För att kunna satsa på underhåll i form av ROT- renoveringar sålde Hallbo 477 lägenheter och ett större antal lokaler den 1 augusti till SIBE Förvaltning AB. Inför försäljningen gjordes ett intensivt arbete med prospekt, indikativa bud, utvärdering av bud samt beslut om köpare. Due diligence-processen genomfördes under våren och avlöpte väl. Hallbo samarbetade i försäljningen med Catella som transaktionskonsult, advokatbyrån Delphi för kontraktsutformning med mera samt PwC om skatte- och momsregler. Våren 2022 var en turbulent tid i omvärlden vilket påverkade prisnivån i många fastighetstransaktioner. Hallbos köpare stod dock fast vid sitt indikativa bud – något som blev positivt för Hallbo. Bedömningen är att stiftelsen fått in tillräckligt med likvida medel för att dels kunna fortsätta med ROT-renovering enligt plan, lösa delar av låneskulden vid förfall och dels ha en del pengar kvar i kassan för att kunna satsa på energieffektivisering och eventuellt nyproduktion.

En annan del i försäljningen var att SIBE valde att köpa alla förvaltningstjänster av Hallbo. För Hallbo innebar det att bolaget kunde behålla personalstyrkan. Hyresgästerna gynnas också såtillvida att de möter samma personal som tidigare. SIBE behöver inte bygga upp en ny organisation, så den valda lösningen är positiv ur flera perspektiv. En klausul i köpeavtalet säger att SIBE inte kan sälja vidare fastigheterna under en tid av fyra år med mindre än att Hallbo godkänner detta. Det bidrar till kontinuitet och långsiktighet vilket gynnar Hallsberg som kommun.

I samband med försäljningen färdigställdes de sista delarna av ROT-projektet på Regnbågen, då fastigheterna kom att ingå i den portfölj som såldes. Under hösten har Hallbo startat ROT- renovering i Pålsboda och använt ramavtalsleverantörer för att få fram en aktuell kostnadsbild. Detta och kommande ROT-projekt omfattar huvudsakligen byten av stammar och el, men också en del standardhöjningar av ytskikt, badrum och kök. Bolaget genomför samtidigt energieffektiviseringsåtgärder anpassade till fastigheternas behov och möjligheter.

Hallsbergs Bostads AB, HBAB

Kommunstyrelsen har beslutat att ge HBAB i uppdrag att utreda ombyggnationen av tillagningskök och matsal på Sköllergården. I detta omfattande projekt kommer man att se över ventilationen och energifrågor.

HBAB har planerat och påbörjat anpassningen av lokaler på Werners Backe under sista delen av året. Boendet kommer att flyttas till nya Blomsterängen och kontorsverksamhet kommer att flytta in.

Sydnärkes Utbildningsförbund

De ekonomiska utmaningarna har varit påtagliga för förbundet sedan 2018. En orsak är uteblivna intäkter från Migrationsverket för de kostnader som förbundet begärt ersättning för. Sedan 2018 har förbundet gjort effektiviseringar och kostnadsminskningar inom alla områden. De totala kostnaderna har minskat med 23 mnkr.

Nerikes Brandkår

Utbyggnad i Byrsta

I slutet av 2022 invigdes en mycket lyckad utbyggnad av brandstationen i Byrsta. Nu står nya moderna lokaler färdiga för rengöring och service av brand- och rökskyddsmateriel.

En stor del av Nerikes Brandkårs övningsverksamhet är förlagd till Byrsta, vilket har gjort att hanteringen av kontaminerad utrustning ökat på stationen de senaste åren. Det ställer nya krav på arbetsmiljön och utbyggnaden har skapat bättre förutsättningar för att undvika cancerrisker.

Ny tillsynsplan

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tidigare uppmärksammat att Sveriges kommuner bedriver tillsynsverksamhet på olika sätt, exempelvis vad gäller planering av verksamheten, hantering av enskilda tillsynsärenden samt hur man följer och tar tillvara erfarenheter. MSB har därför tagit fram nya föreskrifter, och med anledning av detta har brandkårens direktion antagit en ny tillsynsplan för brandkårens olycksförebyggande verksamhet, som följer de nya föreskrifterna.

Många utbildningsinsatser

Den externa utbildningsverksamheten som Nerikes Brandkår bedriver omfattar främst utbildning av kommunernas personal och elever inom vård, omsorg och skola, där grundläggande brandkunskap och hjärt-lungräddning oftast efterfrågas.

Utöver detta tillhandahåller brandkåren även utbildning för personal på företag med riskfylld verksamhet samt olika specialutbildningar utifrån kundernas önskemål. Brandkåren utbildade drygt 7 400 personer under året.

Sydnärkes kommunalförbund, SKF

Under året har verksamheten omstrukturerats till en tydligare och modern organisation. Den långa perioden där stora byggprojekt tog alla resurser är i sitt slutskede, men det väntar också en period med stora kostnader kopplade till de nya fastigheterna.

Utökningen av insamlingsuppdraget tillsammans med Laxå och Askersund ledde till att antalet chaufförer ökade och med det även driftsäkerheten. Sopbilen som hanterar insamlingen i de centrala delarna av Hallsbergs kommun ersattes med en ny.

Året har präglats av ett osäkert ekonomiskt läge och SKF har ägnat mycket arbete åt att mäta verksamheten och försöka prioritera bland alla åtgärder. Nya konkreta och mätbara mål har tagits fram med fokus på de aktiviteter som bedöms vara viktigast.

SKF har gjort ett stort arbete med att skapa en ny anda av entreprenörskap och kostnadsmedvetenhet. Målet är att alla medarbetare ska kunna fatta beslut i sin vardag och att det ska leda till att verksamheten blir mer flexibel och anpassningsbar.

EKONOMI

Årets resultat för den sammanställda redovisningen var ett överskott med 113 mnkr (86 mnkr 2021).

Hallsbergs Bostadsstiftelse visade ett plus på 66 mnkr att jämföra med det budgeterade resultatet som var 64 mnkr.

Hallsbergs Bostads AB, HBAB, redovisade ett plus på 1 mnkr. Under hösten har priset på el och fjärrvärme, räntekostnader samt inflation påverkat resultatet 2022. Det budgeterade resultatet efter skatt var 2 mnkr.

Sydnärkes Utbildningsförbund redovisade ett minus på 4 mnkr och Nerikes Brandkår ett plus på 2 mnkr. Sydnärkes kommunalförbund redovisade ett nollresultat efter justering mot resultatutjämningsfonden.

Den effektivisering av Sydnärkes utbildningsförbunds alla verksamheter som pågått sedan 2018 fortsatte 2022. Vid årets ingång hade förbundet 5,3 mnkr att hantera för en budget i balans. Dock pekade prognosen för 2022 mot ett underskott på 3,6  mnkr. Kostnaderna ökade kraftigt under årets sista månader och underskottet blev till slut drygt 4 mnkr.

Nerikes Brandkår redovisade ett överskott på 1,8 mnkr, vilket var 1,4 mnkr bättre än budgeterat. Överskottet beror bland annat på högre intäkter för obefogade larm, externa avtal och externutbildning. För att möta de ökade kostnaderna för bland annat drivmedel har andra verksamheter haft en stor återhållsamhet, särskilt under senare delen av året.

Sydnärkes kommunalförbund redovisade ett nollresultat efter avsättning till resultatutjämningsreserv. Varje kommuns avfallshantering ska finansieras med kommunens egen taxa, som bestäms av kommunfullmäktige. Kommunalförbundet redovisar skulderna som fordran på varje avfallskollektiv. Det innebär att kommunalförbundet inte redovisar något eget kapital.

Företag
Belopp i tkr
Ägarandel Årets
resultat
Resultat-
påverkande
för
sammanställda
Balans-
omslutning
Eget
kapital
Soliditet
Hallsbergs kommun 48 467 48 467 1 078 238 467 431 43,35 %
Hallsbergs Bostadsstiftelse 100 % 65 519 65 519 695 472 195 423 28,10 %
Hallsbergs Bostads AB 100 % 949 949 314 143 13 198 4,20 %
Hallsbergs Kommunhus AB 100 % 100 50 50,00 %
Sydnärkes Utbildningsförbund 50,32 % – 4 093 – 2 060 259 746 18 368 7,07 %
Nerikes Brandkår 7,50 % 1 787 134 165 515 30 549 18,46 %
Sydnärkes kommunalförbund 38,60 % 0 0 156 368 0
SUMMA 112 629 113 009 2 669 582

PROGNOS OCH FRAMTID

Hallsbergs Bostadsstiftelse, Hallbo

Hallbos försäljning av lägenheter möjliggör nödvändiga satsningar på ROT-renoveringar av resterande bestånd, satsningar på energieffektiviseringar, lösen av en del av låneskulden samt eventuellt en satsning på viss nyproduktion.

Den största utmaningen i närtid är att få den löpande driften att gå ihop. Omvärldsförändringar som skenande priser på el och fjärrvärme, högt inflationstryck, kraftiga räntehöjningar och mycket otillfredsställande resultat i hyresförhandlingarna gör att åren 2023–2025 ser bekymmersamma ut. Tyvärr har Hallbo väldigt små möjligheter att påverka detta.

Hallsbergs Bostads AB, HBAB

HBAB:s utmaning det kommande året är att hålla budget. Precis som för Hallbo finns stor osäkerhet kring skenande priser på el och fjärrvärme, vilket också skapar osäkerhet för den löpande driften.

Sydnärkes Utbildningsförbund

Flera faktorer får särskilt stor betydelse för förbundet kommande år. Antalet ungdomar i gymnasieåldern i medlemskommunerna ökar, vilket medför ökade kostnader oavsett om ungdomarna är elever på Alléskolan eller väljer en annan skola. Meritvärdena från kommunernas grundskolor har sjunkit ytterligare, vilket ökar behoven av särskilda insatser i gymnasieskolan. Fler ungdomar saknar gymnasiebehörighet, vilket leder till längre studietid och fler stödåtgärder.

Förbundet har de senaste åren haft låga finansiella kostnader, men framöver kommer de att öka på grund av högre räntor.

Skolan måste erbjuda ökad undervisningstid för elever på yrkesprogrammet, och utbildningsskulden, det vill säga de insatser som krävs för att kompensera elevers utbildningstapp under pandemin, kommer att vara stor även 2023.

Nerikes Brandkår

Brandkårens främsta fokusområden 2023 är att

  • Arbeta med jämställdhet och mångfald
  • Fortsätta utveckla den operativa ledningen i Räddningsregion Bergslagen
  • Genomföra utbildning för räddningspersonal i beredskap (RIB), i egen regi eller via MSB
  • Planera för räddningstjänst under höjd beredskap
  • Minska miljörisker vid brandsläckning
  • Utveckla den operativa planeringen för olika risker.

Sydnärkes kommunalförbund

År 2023 inleder den nya mandatperioden och med det har förbundet en ny direktion med nya medlemmar och många nya idéer.

Året kommer att präglas av effektiviseringsarbete. Ett projekt är digitalisering av administrationen och styrningen av bilarna som sköter både insamling av slam och det kommunala avfallet.

Alla kommuners återvinningscentraler ska öppnas för så kallat grönt kort, vilket ökar tillgängligheten för kommuninvånarna och möjliggör effektivare bemanning. Grönt kort gör att anläggningar kan drivas delvis obemannade.

Alla funktioner i förbundet behöver delta i förberedelserna för starten av insamlingen av alla förpackningar från återvinningsstationerna.

I den regionala samverkan ska man ta fram ett beslutsunderlag för fastighetsnära insamling av förpackningar från privata hushåll i framtiden. Om förbundet ska kunna ta fram en fullfjädrad lösning inför 2027 behöver varje kommun fatta ett principbeslut under 2023.