God ekonomisk hushållning

Sammantaget redovisade nämnderna ett positivt resultat. Kommunen uppfyllde sina finansiella mål och de flesta indikatorer pekar på helt eller delvis uppfyllda mål på sikt.

Kommuner och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning i all sin verksamhet. Enligt kommunallagen ska fullmäktige besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

God ekonomisk hushållning bygger på både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. En grundläggande utgångspunkt är att varje generation ska bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Kommunens resultat måste vara tillräckligt stort för att garantera samma servicenivå även för framtida generationer, utan att det kräver skattehöjningar.

Ambitionerna för den finansiella utvecklingen och ställningen ska kommunen beskriva i form av mål. De bör formuleras utifrån kraven på god ekonomisk hushållning, samtidigt som de är anpassade efter kommunens egna förhållanden och omständigheter.

Verksamhetsperspektivet handlar om kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. God ekonomisk hushållning innebär att resurserna används till rätt saker och så effektivt som möjligt. Därför anger kommunen mål och riktlinjer som har betydelse för en god ekonomisk hushållning ur båda perspektiven. Förvaltningsberättelsen ska redovisa om kommunen har uppfyllt och följt målen och riktlinjerna för verksamhet och ekonomi.

Avsnittet Styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi redovisar kommunstyrelsens uppföljning och beslut utifrån nämndernas resultatprognoser. Kommunstyrelsen utvärderar också den ekonomiska ställningen och hur ekonomin utvecklas. Ekonomin kan analyseras genom nyckeltal eller liknande, där det är viktigt att fokusera på de delar av ekonomin som behöver förbättras. Ställning och utveckling av eget kapital och soliditet redovisas under Resultat och kapacitet.

STYRNING OCH UPPFÖLJNING AV VERKSAMHET OCH EKONOMI

Genom månadsuppföljningar har kommunstyrelsen löpande uppsikt över den ekonomiska utvecklingen i verksamheterna och kommunorganisationen. Förutom månadsvisa rapporter till kommunstyrelsen redovisas en tertialrapport och en delårsrapport till kommunstyrelsen och även till kommunfullmäktige.

Tertialrapporten är främst en ekonomisk uppföljning med en prognos för kommunens finansiella mål. Målet är att det ekonomiska resultatet ska uppgå till 1,6 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Prognosen i tertialrapporten pekade på ett resultat på 2,9 procent. Arbetet med att prognostisera måluppfyllelsen fortsatte under året.

Nämndernas prognoser visade i tertialrapporten ett sammanlagt budgetunderskott på 2,3 mnkr, där det var bildningsnämndens prognos som visade underskott. Övriga nämnder visade nollresultat i sina prognoser.

Finansieringens prognos var +1,3 mnkr. Överskottet berodde på återbäring från Kommuninvest samt något högre skatteprognos än tidigare.

Det prognostiserade helårsresultatet i tertialrapporten uppgick till 30 mnkr, ett överskott på 13 mnkr mot budget.

Nämndernas prognoser i delårsrapporten visade ett sammantaget överskott på 2,6 mnkr.

Finansieringens prognos var +14,6 mnkr, där hela avvikelsen bestod av högre skatteintäkter och generella statsbidrag. Kommunens prognos för helåret 2022 var 34 mnkr, ett överskott på 17 mnkr mot budget.

I den sista månadsuppföljningen till och med november 2022 visade prognosen ett resultat på 36,9 mnkr, vilket var 20,3 mnkr bättre än budgeterat. Nämndernas prognos visade ett överskott på 6,5 mnkr och finansieringen 13,8 mnkr.

Styrsystemet är en process som syftar till att påverka organisationens beslut och åtgärder i riktning mot önskat resultat och önskad effektivitet. Styrningen i Hallsbergs kommunkoncern utgår från kommunens vision, strategiska områden samt lagar, föreskrifter och nationella mål för kommunal verksamhet. Hallsbergs kommun styrs utifrån de strategiska områdena som beslutas i samband med beslut om Mål och Budget.

Investeringsplanen är uppdelad i reinvesteringar, strategiska investeringar och exploatering. Det ger nämnderna bättre planeringsförutsättningar och större bestämmanderätt över investeringarna. Projekt som rör reinvesteringar beslutar varje nämnd om själv.

Det innebär att nämnderna har rätt att omfördela investeringar mellan projekt och besluta om nya investeringar. Nämnderna kan också avstå från att genomföra projekt. Fördelningen av de strategiska investeringarna beslutas löpande av kommunstyrelsen.

FINANSIELL ANALYS

Nedan redovisas kommunstyrelsens analys av det ekonomiska läget i bokslutet.

Låneskuld

Kommunen tog inga nya lån 2022, men löste lån på 34 mnkr. Kommunen gjorde inga omsättningar av lån.

I budgeten och flerårsplanen 2023–2025 beräknas avskrivningar och årligt resultat uppgå till cirka 40 mnkr 2023, 47 mnkr 2024 och drygt 70 mnkr 2025. De skattefinansierade investeringarna exklusive investeringar för exploatering planeras uppgå till cirka 150 mnkr 2023 men minska till cirka 100 mnkr efterföljande år. Utifrån dessa förutsättningar har kommunen ett beräknat behov av nyupplåning.

Lösen och upptagande av nya lån sker när det uppstår ett lämpligt tillfälle. Under 2023 förfaller två lån med sammanlagd låneskuld på totalt 40 mnkr.

Kommunens likvida ställning beräknas fortsätta vara god vilket ger utrymme för kommunen att göra investeringar utan att behöva ta nya lån.

Pensionskostnader och räntekostnader

Ökade pensionskostnader påverkar framför allt likviditeten. Vid årsskiftet 2022–2023 uppgick kommunens bankmedel till 100 mnkr, 16 mnkr mindre än 2021. Närmare 160 av kommunens anställda kan gå i pension de närmaste tio åren. De flesta av dessa pensionsavgångar infaller dock under senare delen av tioårsperioden.

Riksbanken höjde styrräntan flera gånger under 2022 och vid årsskiftet var den 2,5 procent. Sedan dess har reporäntan även höjts i februari 2023 med ytterligare 0,5 procentenheter. Prognosen från Riksbanken är att styrräntan sannolikt kommer att höjas ytterligare våren 2023. Nästa tillfälle som aviserats är den 26 april.

Budgetföljsamhet

Driftsnämnderna redovisade underskott mot budget 2022. Underskottet uppgick till totalt 10 mnkr. Underskottet uppvägdes av kommunstyrelsens överskott på 23 mnkr som till stor del bestod av outnyttjade medel i planeringsreserven samt kvarvarande budgetmedel på grund av den försenade byggnationen av Blomsterängens vård- och omsorgsboende.

Räknat i belopp blev den sammanräknade budgetavvikelsen för alla nämnder något högre 2022 (+13,4 mnkr) jämfört med 2021 (+9,9 mnkr).

Finansiellt resultat

Det finansiella resultatet som helhet blev 48,5 mnkr vilket var lägre än 2021 (73,5 mnkr). Resultatet var 4,5 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag, vilket var klart över det finansiella resultatmålet på 1,6  procent. De senaste fem åren har det finansiella resultatet förbättrats avsevärt, från 29,2 mnkr 2018 till 73,5 mnkr 2021 och 48,5 mnkr 2022. Under den perioden har resultatet varit i genomsnitt 50 mnkr och uppgått till mellan 3,3 och 7,2 procent av skatteintäkter och statsbidrag.

Soliditet

Soliditeten har förbättrats med 49 procent de fem senaste åren och slutade på 43 procent 2022. Räknar man in kommunens ansvarsförbindelser för pensioner blir soliditeten betydligt lägre, 17 procent, och 2020 var det första året då kommunen nådde en positiv soliditet inklusive ansvarsförbindelsen, vilket är positivt. Soliditetsmåttet inklusive pensionsförbindelser är ett sätt att mäta god ekonomisk hushållning.

Resultatutjämningsreserv

År 2013 fick kommuner möjlighet att utjämna intäkterna över flera år genom att använda en resultatutjämningsreserv (RUR). De första åren efter RUR-reformen hade Hallsberg inte tillräckliga plusresultat för att kunna avsätta medel till en reserv. Det krävs ett resultat över 2 procent för kommuner som inte har en positiv soliditet inräknat pensionsförbindelserna, vilket Hallsberg inte hade. Med en positiv soliditet, som Hallsberg har sedan 2020, får kommunen avsätta resultat över 1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Fram till år 2021 har kommunen avsatt totalt 52 mnkr i RUR. I bokslutet 2022 kommer kommunen avsätta ytterligare 8 mnkr vilket innebär att resultatutjämningsreserven nu kommer innehålla 60 mnkr.

Med nuvarande lagregler kan resultatutjämningsreserven endast tas i anspråk vid ett negativt resultat i kommunen. En översyn av reglerna pågår i statens utredning ”En effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner”. Utredningens förslag syftar till att hjälpa kommuner och regioner till en effektiv ekonomistyrning och hjälpa sektorn att nå en god kommunal hushållning. Ett förslag i utredningen är att förändra reglerna för disponering av resultatutjämningsreserven. Ännu har inget slutligt förslag presenterats.

UPPFÖLJNING AV MÅL

Hallsbergs kommuns styrsystem bygger på mål- och resultatstyrning. Styrningen bidrar till att den politiska viljeinriktningen och politiska beslut får genomslag, att kommunen hushållar med sina resurser och att medborgarna därmed får den service som de förtroendevalda i fullmäktige beslutat om. Vision, värdeord och strategiska områden är fastställda av kommunfullmäktige och är bärande i hela organisationen. Visionen anger färdriktningen på lång sikt och syftar till att skapa en samsyn om kommunens utveckling.

VISION − DET ÖPPNA HALLSBERG

I Hallsbergs kommun är alla välkomna, oavsett vem man är, var man kommer från och vart man är på väg. Den trivsamma blandningen av landsbygd, natur och samhälle erbjuder livskvalitet och upplevelser för alla. Det lokala näringslivet visar framåtanda och drivkraft och utvecklar både region och individer. Goda kommunikationer med omvärlden skapar möten och formar Hallsberg till en kommun som alltid är vaken. De kommunala verksamheterna verkar nära individen, erbjuder professionellt bemötande och är lyhörda för idéer och synpunkter. Hallsberg ser positivt på framtiden och tar långsiktigt ansvar för nuvarande och kommande utmaningar. Kommunens värdeord vägleder tjänstemän och politiker i hur de ska förhålla sig när verksamheter genomförs och beslut fattas i arbetet med att förverkliga målen.

VÄRDEORD

Glädje

Hallsbergs kommun, såväl organisationen som det geografiska området, kännetecknas av varierade mötesplatser där människor känner glädje och stolthet. Glädjeämnen i vardagen finns bland annat i kommunens varierande och fina natur och i det rika föreningslivet. Vi bemöter varandra med respekt, inspirerar och ger varandra kraft och energi.

Driv

Här får man saker gjorda. Man är snabb till beslut och entreprenörskap är ett honnörsord. Vi fångar upp goda idéer och omsätter dem i verkligheten. De kommunala verksamheterna kommunicerar tydligt och öppet, och beundras för förmågan att ta hand om synpunkter och utveckla kvaliteten.

Öppenhet

I dialog med invånare och näringsliv utvecklar kommunen hela Hallsberg. Vi tar intryck av goda idéer och stora förändringar är alltid väl förankrade och påverkade av dem som berörs. Vi är stolta över vårt integrationsarbete och öppna för mångfald. Hallsberg är alltid öppet och vi erbjuder service dygnet runt.

MÅLUPPFYLLELSE

Kommunens utveckling utgår från visionen. Utifrån visionen har kommunen lyft fram fyra strategiska områden för utveckling. Inriktningen för de strategiska områdena formuleras i kommunövergripande mål på lång sikt. Målen är ett riktmärke för utvecklingen av kommunen som helhet och beskriver vad verksamheterna ska bidra till i utvecklingen.

Till varje område har fullmäktige formulerat ett antal strategiska mål som ger vägledning för vad verksamheterna ska prioritera för att förverkliga den politiska riktningen och uppfylla målen. Till varje strategiskt mål finns en eller flera indikatorer som fullmäktige särskilt vill följa för att de tydligt bidrar till måluppfyllelsen. Nämnderna ansvarar för att bidra till att nå de kommunövergripande målen. De strategiska målen kan brytas ner till egna nämndmål, men nämnderna kan också välja att utgå direkt från de kommunövergripande målen.

Resultat och uppföljning av nämndmålen leder i sin tur till en bedömning av måluppfyllelse för de strategiska målen. Bedömningen av mål på övergripande nivåer grundar sig på en samlad bedömning av relevanta resultat, aktiviteter och andra faktorer som väntas bidra till måluppfyllelse. Mer information om varje nämnds verksamhet och resultat finns i nämndernas verksamhetsberättelser.

Måluppfyllelsen baseras både på en kvantitativ bedömning av indikatorerna och en kvalitativ uppföljning som nämnderna gör. De flesta mål är långsiktiga och effekterna av olika satsningar märks ofta först om något eller några år. Därför krävs uthållighet i arbetet med att nå målen.

Kommunstyrelsen har en samordnande roll med ett särskilt ansvar för de kommunövergripande målen, vilket innebär att ta fram underlag för att utveckla och förbättra målen.

God ekonomisk hushållning innebär att kommunen når positiva ekonomiska resultat och når både finansiella mål och verksamhetsmål, eller att målen bedöms bli uppfyllda vid årets slut eller i närtid. Grunden för en stark välfärd är ordning och reda i kommunens ekonomi. Det är därför av stor vikt att den kommunala ekonomin har ett överskott i goda tider som kan användas för att minska påfrestningar i lågkonjunktur.

Av kommunfullmäktiges 21 mål uppfylldes 48 (38) procent, 28 (45) procent uppfylldes delvis medan 24 (14) procent inte uppfylldes 2022.

Det strategiska området Hållbar kommun har inte utvecklats helt i rätt riktning. Kommunen ger förutsättningar för medborgare och näringsliv att bidra i arbetet med miljö- och klimatpåverkan. Det insamlade hushållsavfallet ska enligt målet minska medan materialet för återvinning ska öka. Insamlat mat- och restavfall minskade medan hushållsavfallet som samlats in för materialåtervinning var på samma nivå som föregående år. Under 2023 inviger kommunen en ny återvinningscentral vilket väntas öka möjligheten att nå målet.

Företagsklimatet har försämrats jämfört med tidigare år. Insatser pågår för att öka företagarnas nöjdhet.

Skolfrånvaron har inte minskat i önskad omfattning. Det påbörjade arbetet med flera insatser för en ökad skolnärvaro ger effekt, men målet på maximalt 10 procent är ännu inte uppfyllt.

Det strategiska området Livslångt lärande har inte utvecklats i önskad riktning. Andelen gymnasieelever med avklarad examen inom fyra år minskade något jämfört med 2021 vilket också gäller för elever i grundskolans årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram. Inte heller målet för matematikresultaten är uppfyllt.

Det strategiska området Allas inflytande har ett mål som handlar om att föreningar som arbetar aktivt med barn, unga, integration och mångfald ska stimuleras. Målet uppfylldes inte då inga föreningar fått det högre bidraget, även om det pågår arbete med barn, unga och integration. Kommunen bedömer därför målet som delvis uppfyllt.

Elevers inflytande i undervisningen ska öka varje år. Resultatet var i nivå med tidigare år men uppfyllde inte målet för indikatorerna.

Valdeltagandet i årets val minskade jämfört med 2018.

Det strategiska området God service bedöms som helt eller delvis uppfyllt. Kommunen har en god fungerande verksamhet när det gäller tillgänglighet, bemötande, utveckling av digitala tjänster samt bidrar till förenklad kontakt med kommunens verksamheter.

HÅLLBAR KOMMUN

Hallsbergs kommun ska vara ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart samhälle, där människors livskvalitet ökar.

Lyssna 

Kommunfullmäktiges mål Målet är uppfyllt Hallsbergs kommun har en god ekonomisk hushållning.
 
Indikator Målet är uppfyllt Ekonomiskt resultat ska vara minst 1,6 %.
Kommentar:
Det ekonomiska resultatet blev 4,5 procent. Det goda resultatet beror på outnyttjade medel i planeringsreserven samt att kommunens skatteintäkter och statsbidrag blev högre än beräknat. Målet är uppfyllt.

Lyssna 

Kommunfullmäktiges mål Målet är uppfyllt Hallsbergs kommun ska minska sin miljö- och klimatpåverkan.
 
Indikator Målet är uppfyllt Andel miljöbilar i kommunorganisationen.
Indikator Målet är uppfyllt Andel resor (antal km) med miljövänligt alternativ ska öka.
Kommentar:
Andelen fossiloberoende bilar ökade från 20,3 till 32,2 procent 2020 till 2021. Med fossiloberoende menas bilar som har möjlighet att köra på ett bränsle från förnybara källor. Totalt har tåg nyttjats vid 530 tjänsteresor under året. CO2-utsläppen har i och med detta uppgått till 0,3 kg jämfört med 7 167 kg vid motsvarande antal bilresor. Målet är uppfyllt.

Lyssna 

Kommunfullmäktiges mål Målet är delvis uppfyllt Hallsbergs kommun ska ge förutsättningar för medborgare och näringsliv att bidra i arbetet med miljö- och klimatpåverkan.
Indikator Målet är uppfyllt Insamlat hushållsavfall totalt, kg per person, ska minska.
Indikator Målet är delvis uppfyllt Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning ska öka.
Kommentar:
Insamlat mat- och restavfall minskade från 213 kg/invånare till 204 kg/invånare. Andelen hushållsavfall som samlas in för biologisk återvinning inklusive hemkompostering var samma som 2020. Mätmetoderna har förändrats jämfört med tidigare men mätvärden finns för både 2020 och 2021, dock ej för 2022 ännu.

Lyssna 

Kommunfullmäktiges mål Målet är inte uppfyllt Hallsbergs kommun ska ha ett positivt näringslivsklimat som bidrar till utveckling och innovationskraft.
Indikator Målet är inte uppfyllt Företagsklimat enligt Insikt, totalt NKI.
Indikator Målet är inte uppfyllt Svenskt Näringslivs enkät om företagsklimat.
Kommentar:
NKI-resultatet sjönk 2021 från 78 till 69. Kommunen har analyserat resultatet och gör insatser för att förbättra det. Insatsområden är tillgänglighet, bemötande och upplevd kompetens. NKI visar hur företag upplever kommunens myndighetsutövning. Hallsbergs kommuns rankning har även sjunkit vad gäller företagsklimat, men insatser inom ramen för NKI bedöms ge positiv effekt på resultatet. Kommunen har bildat ett näringslivsråd, återupptagit frukostmöten och gör företagsbesök. Målet är inte uppfyllt.

Lyssna 

Kommunfullmäktiges mål Målet är inte uppfyllt Skolfrånvaron ska minska.
 
Indikator Målet är inte uppfyllt Ingen elev ska ha en frånvaro som överstiger 10 %.
Kommentar:
För att få relevant statistik utan frånvaro som berodde på pandemin, beslutade kommunen att nollställa frånvaron efter sportlovet 2022. Fram till sportlovet hade 61 procent av eleverna en frånvaro på mer än 15 procent. Elever med högre frånvaro än 15 procent var under höstterminen 20 procent i årskurs F–6 och 39 procent i årskurs 7–9. Många insatser pågår för att minska frånvaron. Målet är inte uppfyllt.

Lyssna 

Kommunfullmäktiges mål Målet är uppfyllt Alla barn, unga, vuxna och familjer i kommunen ska erbjudas goda livsvillkor och ska så långt som möjlighet erbjudas stöd och tidiga insatser.
Indikator Målet är uppfyllt Det förebyggande arbetet ska stärkas genom att antalet besökare/deltagare i social- och arbetsmarknadsförvaltningens öppenvårdsverksamheter/öppna verksamheter ska öka mot föregående år.
Kommentar:
Kommunen erbjuder samvaro och efterfrågade aktiviteter på dagcentraler, dagverksamheter och vård- och omsorgsboenden. Familjeteam finns som stöd till familjer. Demensvårdsutvecklare och äldrekonsulenter finns också tillgängliga. På öppenvården Stegen kan kommuninvånare som inte tidigare haft kontakt med socialsekreterare omgående få vård och behandling för sitt alkoholmissbruk. Antalet besökare/deltagare har ökat. Målet är uppfyllt.

Livslångt lärande

Allas lika rätt till en bra utbildning är en förutsättning för ett samhälle där alla ges möjligheten till ett gott liv. Kommunen ska verka för ett lärande genom hela livet.

Lyssna 

Kommunfullmäktiges mål Målet är uppfyllt Alla barn och unga ska ges goda förutsättningar genom uppväxt och skolålder.
Indikator Målet är delvis uppfyllt Andel barn 1–5 år inskrivna i förskolan ska öka.
Indikator Målet är uppfyllt Andel elever i åk 9 som känner sig trygga i skolan.
Indikator Målet är uppfyllt Andel invånare med eftergymnasial utbildning 25–64 år.
Indikator Målet är uppfyllt Andel invånare 0–19 år i ekonomiskt utsatta hushåll.
Kommentar:
Andelen barn inskrivna i förskola minskade något (med 0,1 procentenhet) till 85,9 procent 2021. Ett nytt lagkrav finns på uppsökande verksamhet för de barn som inte går i förskola. Andelen elever i årskurs 9 som känner sig trygga i skolan har ökat med 1 procentenhet till 79,6 procent 2021. Andelen invånare med eftergymnasial utbildning ökar och var 27,9 procent 2021. Andelen invånare (0–19 år) i ekonomisk utsatthet har minskat från 8,7 procent till 7,5 procent. Målet är uppfyllt.

Lyssna 

Kommunfullmäktiges mål Målet är delvis uppfyllt Hallsbergs kommun ska verka för bättre skolresultat.
 
Indikator Målet är delvis uppfyllt Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov i ämnesprovet i svenska.
Indikator Målet är inte uppfyllt Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram.
Kommentar:
Skolresultaten var i nivå med 2021. Eleverna har haft en positiv kunskapsutveckling. Trots pandemin har Hallsberg klarat att hålla kunskapsnivåerna på samma nivå som föregående år vilket flera andra kommuner i länet inte lyckats med. Andelen elever som är behöriga till yrkesprogram uppgick till 72,2 procent vilket var lägre än 2021 (72,7 procent). Målet är delvis uppfyllt.

Lyssna 

Kommunfullmäktiges mål Målet är inte uppfyllt Hallsbergs kommun ska ha en gymnasieskola väl avvägd utifrån elevers efterfrågan och samhällets utveckling.
Indikator Målet är inte uppfyllt Andel gymnasieelever med examen inom 4 år.
Kommentar:
Andelen gymnasieelever med examen inom 4 år minskade 2022 till 67,2 procent, 2021 var andelen 71,4 procent. Målet är inte uppfyllt.

Lyssna 

Kommunfullmäktiges mål Målet är inte uppfyllt Matematikresultaten ska förbättras.
 
Indikator Målet är inte uppfyllt Andelen elever som klarar nationella proven i matematik i åk 3 ska årligen öka för att 2022 vara 100 %.
Indikator Målet är inte uppfyllt AAndelen elever som klarar nationella proven i matematik i åk 9 ska årligen öka för att 2022 vara 100 %.
Indikator Målet är inte uppfyllt Andelen elever som klarar Skolverkets diagnos ”Hitta matematiken” ska årligen öka för att 2022 vara 100 %.
Kommentar:
I årets nationella prov i årskurs 3 syns en uppgång med 8 procent från föregående år. Det är dock ganska stora skillnader mellan de olika delproven. Delprovet om sannolikhet och statistik hade bäst resultat, med 87 procent av eleverna som nådde en godkänd nivå. Lägst resultat hade delprovet om skriftliga räknemetoder, där endast 60 procent av eleverna nådde godkänd nivå. Resultaten varierar mellan skolorna. På en skola klarade 100 procent av eleverna alla delprov. Resultaten på nationella proven i årskurs 9 har ökat med 18 procent från 2018 och 5 procent från 2019. Nationella proven i matematik genomfördes inte i årskurs 9 åren 2020 och 2021. Resultaten varierar mellan kommunens båda högstadieskolor. Arbetet med att utveckla matematikundervisningen med kollegiala träffar för alla matematiklärare och matematikutvecklare på alla stadier börjar ge resultat. Målet är inte uppfyllt.

Lyssna 

Kommunfullmäktiges mål Målet är uppfyllt Hallsbergs kommun ska förbereda personer som står utanför eller inte har behövlig förankring på arbetsmarknaden så att de kan få sin försörjning tillgodosedd genom arbete eller studier.
Indikator Målet är uppfyllt Alla som kan bidra till sin egen försörjning ska göra det. Minst 80 % av de personer som uppbär försörjningsstöd, med arbetsförmåga, ska vara självförsörjande inom sex månader.
Kommentar:
Av de personer med arbetsförmåga som fått ekonomiskt bistånd under 2022 har 81 procent nått självförsörjning inom sex månader. En av orsakerna till att målet uppfylldes är att arbetslösheten i samhället har minskat. Resultatet var något bättre än föregående år. Målet är uppfyllt.

ALLAS INFLYTANDE

Hallsbergs kommun ska värna om och samverka med kommuninvånarna och vara lyhörd för idéer och synpunkter.

Lyssna 

Kommunfullmäktiges mål Målet är delvis uppfyllt Kommunens invånare ska ges möjlighet att delta i kommunens utveckling.
Indikator Målet är inte uppfyllt Valdeltagande i % i senaste kommunalvalet.
Indikator Målet är uppfyllt Möjlighet att ställa frågor vid kommunfullmäktige.
Indikator Målet är uppfyllt Synpunkter, felanmälan och förslag.
Kommentar:
Valdeltagandet minskade jämfört med föregående val, från 86,8 procent 2018 till 82,6 procent 2022. Snittet för riket var 80,5 procent. Kommunen har ett system för att ta emot invånarnas synpunkter. Möjlighet finns att ställa frågor vid kommunfullmäktiges sammanträden. Målet är delvis uppfyllt.

Lyssna 

Kommunfullmäktiges mål Målet är inte uppfyllt Elevers inflytande i undervisningen ska årligen öka.
 
Indikator Målet är inte uppfyllt Lärarna tar hänsyn till elevernas åsikter ska årligen öka för att 2022 vara minst 80 %.
Indikator Målet är inte uppfyllt Elevrådet får vara med och påverka om saker som är viktiga för eleverna på skolan. Inflytandet ska årligen öka för att 2022 vara 100 %.
Kommentar:
78 procent av eleverna anser att lärarna tar hänsyn till deras åsikter, vilket var samma resultat som förra året. 74 procent av eleverna upplever att elevrådet får vara med och påverka. Det är också i nivå med förra året. Målet är inte uppfyllt.

Lyssna 

Kommunfullmäktiges mål Målet är delvis uppfyllt Föreningar som arbetar aktivt med barn, unga, integration och mångfald ska stimuleras.
Indikator Målet är delvis uppfyllt Andelen föreningar som får det högre aktivitetsbidraget ska årligen öka, för att 2022 vara 50 %.
Kommentar:
Inga föreningar har fått det högre bidraget. Arbete pågår med barn och unga och integration. Integrationspedagogen arbetar aktivt med att få med fler barn i aktiviteter.
Bedömningen av målet bygger på att insatser pågår i verksamheterna. Målet är delvis uppfyllt.

Lyssna 

Kommunfullmäktiges mål Målet är delvis uppfyllt Insatserna inom social- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamheter ska anpassas utifrån den enskildes behov där den enskilde ges möjlighet till delaktighet.
Indikator Målet är delvis uppfyllt Minst 90 % av brukarna inom social- och arbetsmarknadsförvaltningen ska vara nöjda med graden av delaktighet.
Kommentar:
Insatser och aktiviteter ska anpassas så att de främjar den enskildes delaktighet utifrån personcentrerad vård. Uppföljningsmetod och resultat skiljer sig åt mellan de olika verksamheterna inom förvaltningen. Hemtjänsten nådde 90 procent, vård- och omsorgsboende 72 procent och snittet inom individ- och familjeomsorgen uppgick till 72 procent. Målet är delvis uppfyllt.

Lyssna 

Kommunfullmäktiges mål Målet är uppfyllt Hallsbergs kommun ska utveckla kanaler för medborgardialog.
 
Indikator Målet är uppfyllt Antal genomförda medborgardialoger under året.
Kommentar:
Utöver ortsbesök har kommunen genomfört särskilda verksamhetsdialoger. Kommunala pensionärsrådet och kommunala funktionsrättsrådet träffas regelbundet. Råden fungerar som organ för samråd och ömsesidig information mellan de olika organisationerna och social- och arbetsmarknadsnämnden. Målet är uppfyllt.

GOD SERVICE

Representanter för Hallsbergs kommun ska alltid ge ett professionellt bemötande och god service.

Lyssna 

Kommunfullmäktiges mål Målet är uppfyllt Kommunens verksamheter ska ha en hög tillgänglighet.
 
Indikator Målet är uppfyllt Andel som får svar på e-post inom en dag.
Indikator Målet är uppfyllt Andel som får svar i telefon inom 60 sekunder.
Kommentar:
Andelen som får svar på e-post inom en dag har ökat jämfört med 2019, från 78 procent till 83 procent 2021. Även andelen som får svar i telefon inom 60 sekunder har ökat, från 55 procent till 59 procent. Mätning görs vartannat år. Nästa mätning sker 2023. Inom förskolan har tillgängligheten ökat jämfört med föregående år, och motsvarar vårdnadshavarnas behov. Social- och arbetsmarknadsförvaltningen har öppen reception för besökare varje vardag. Målet är uppfyllt.

Lyssna 

Kommunfullmäktiges mål Målet är uppfyllt Vid kontakt med kommunen ska personer uppleva ett gott bemötande.
 
Indikator Målet är uppfyllt Andel maxpoäng gott bemötande.
Kommentar:
Andelen som anser att de får ett gott bemötande vid kontakt med kommunen är 98 procent och 2 procent anser att bemötandet är medelgott. Mätning görs vartannat år. Nästa mätning sker 2023. Målet är uppfyllt.

Lyssna 

Kommunfullmäktiges mål Målet är uppfyllt Ökad digitalisering i utbudet av tjänster.
 
Indikator Målet är uppfyllt Andel ärenden som kommunens invånare kan utföra digitalt ska öka.
Kommentar:
Ärenden som kommunens invånare kan utföra digitalt har ökat. Bland annat kan ansökan om vägbidrag, orosanmälningar samt flera olika byggärenden göras digitalt. Målet är uppfyllt.

Lyssna 

Kommunfullmäktiges mål Målet är uppfyllt Alla nämnder ska bidra till att förenkla kontakten med kommunens verksamheter.
Indikator Målet är uppfyllt Förvaltningarnas del på kommunens hemsida ska uppdateras kontinuerligt så att kontaktuppgifterna är aktuella.
Kommentar:
Kommunen gör uppdateringar och löpande översyn av webbsidor och broschyrer vid förändringar. Möjlighet till tolkhjälp finns. Tillgången till nya e-tjänster ger en förenklad kontaktväg för medborgarna. Webbplatsen anpassas utifrån lagen om tillgänglighet. Det finns även verksamhetsspecifika Facebook-sidor där verksamheter lägger ut information. Målet är uppfyllt.

Lyssna 

Kommunfullmäktiges mål Målet är delvis uppfyllt Verksamheten ska organiseras utifrån brukarens/klientens behov.
 
Indikator Målet är delvis uppfyllt I 100 % av genomförandeplanerna ska det framgå när brukaren/klienten önskar insatsen.

Kommentar:
All personal inom äldreomsorgen har fått utbildning i dokumentation och att göra genomförandeplaner. Planen ska upprättas tillsammans med brukaren och dennes önskemål ska efterfrågas. Inom vård- och omsorgsboende behöver förbättringar göras för att nå detta mål. Inom AMI (arbetsmarknad och integration) behöver uppdraget bli tydligare så att deltagarna förstår syftet med att delta i verksamheten. Målet bedöms som delvis uppfyllt.