Social- och arbetsmarknadsnämnden

Syna tillvaxt

Antal ledamöter: 11
Antal anställda: 604
Ordförande: Conny Larsson
Förvaltningschef: Jaana Jansson

Social- och arbetsmarknadsnämndens ansvar omfattar dessa verksamheter:

  • Hjälp och stöd till familjer och deras barn och ungdomar
  • Stöd till ensamkommande barn
  • Hjälp och stöd till personer med missbruk eller beroende
  • Äldreomsorg, hälso- och sjukvård
  • Insatser till personer med funktionsnedsättning
  • Integration och arbetsmarknadsfrågor
  • Förebyggande arbete inom nämndens ansvarsområde
  • Att delta i samhällsplaneringen för att stärka och hjälpa alla personer som behöver stöd, vård eller rehabilitering
  • Särskild uppmärksamhet för att ge stöd till barn

ÅRETS VERKSAMHET

Äldreomsorg

Äldreomsorgen har gjort två organisationsförändringar. Inom centrala Hallsberg har två hemtjänstenheter delats i tre enheter och tre vård- och omsorgsboenden i centrala Hallsberg kommer att slås ihop vid inflyttning till det nya vårdboendet, Blomsterängen. Ledningen består av två enhetschefer och fyra biträdande chefer.

Enheten för förebyggande arbete har bytt namn till enheten för hälsa och förebyggande arbete. Syftet är att förtydliga enhetens uppdrag. EHFA ska vara motorn inom hela vård- och omsorgen.

Syftet med omorganisationerna är att ge förutsättningar för ett nära och coachande ledarskap och öka den enskildes självständighet.

Individ- och familjeomsorg, IFO

Individ- och familjeomsorgen har infört ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Verksamheten har upprättat och reviderat rutiner, processer, riktlinjer och arbetsmetoder. Kvalitetsledningssystemet ska bidra till en tydlighet för medarbetare och chefer där underlag som exempelvis domar, rutiner, checklistor och liknande ska finnas på samma plattform.

Hallsbergs kommun har blivit beviljad statsbidrag för metoden Bostad först, och kommunen ska undersöka möjligheten att starta en sådan verksamhet. Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutade i december att kommunen ska införa metoden Bostad först i projektform under ett år för att sedan efter utvärdering eventuellt införa metoden i ordinarie verksamhet.

År 2022 minskade antalet anmälningar som gäller vuxna jämfört med 2021. Däremot ökade antalet ansökningar om vård och behandling betydligt.

Insatser för anhöriga och klienter på öppenvården Stegen ökade 2022 jämfört med 2021. Det beror bland annat på att öppenvården Stegen utökat målgruppen som erbjuds individuellt anpassad behandling.

Insatser med anledning av våld i nära relation (VINR) har haft samma omfattning som föregående år. Däremot minskade antalet placeringar på skyddat boende. Analysen är att skyddsbehoven i dessa ärenden inte varit lika stora och att IFO har kunnat erbjuda mer insatser på hemmaplan. Att personer som får insats kan fortsätta med sitt liv i hemkommunen kan vara viktigt för att även fortsättningsvis kunna vara en del av samhället.

Utbetalningarna till kommuninvånare som behöver försörjningsstöd minskade och det gäller även antalet insatser inom ekonomiskt bistånd. IFO har även skapat en god samverkan med Arbetsförmedlingen genom täta samverkanskontakter.

Verksamheten för personer med funktionsnedsättning, VFF

Verksamheten för personer med funktionsnedsättning har kommit långt i arbetet med att hjälpa brukare till självständiga liv utifrån individens önskemål.

Arbetet med arbetsmodellerna, löpande uppdatering av genomförandeplanerna, Smart-mål 2 och brukarkollegium 3 fortsätter framgångsrikt. Ett av kommunens boenden har husmöten minst två gånger om året, och de boende är med och bestämmer gemensamt vilka aktiviteter de vill göra och vad de vill äta.

Daglig verksamhet gjorde under våren en omorganisation för personal och brukare på Träffen och Sörängen. Medarbetarnas fokus har därför handlat om den nya organisationen, deltagare som ska skolas in, uppdateringar av genomförandeplaner med mera.

Under året har verksamheten startat 15 nya ärenden inom boendestöd och avslutat 15 ärenden. Av dessa 15 är det nio brukare som inte längre har något behov av boendestöd, fyra har avslutat stödet på egen begäran och två har flyttat från kommunen.

Inom sysselsättning har fem nya ärenden startat upp och två har avslutats. En person har gått till anställning och en har valt att avsluta på egen begäran.

Fokus för personlig assistans har varit att skapa goda förutsättningar för den nya arbetsgruppen, skriva genomförandeplaner och upprätta nya rutiner.

Gruppbostäder och personlig assistans har haft svårt med rekrytering av semestervikarier. Några semestervikarier hoppade av under pågående vikariat men sammantaget klarade man bemanningen under semesterperioden.

Arbetsmarknad och integration

2022 var ett år av utveckling på AMI. Efter att verksamheten haft tre tillfälliga chefer de senaste åren tillsattes en verksamhetschef i mars 2022. Flera viktiga samverkansområden har återupptagits, till exempel med Arbetsförmedlingen, SFI, civilsamhället och försörjningsstöd. Flera nya medarbetare har rekryterats och arbetsgruppen blev fulltalig i oktober 2022.

Verksamheten erbjuder nu deltagarna ett bredare utbud med bland annat schemalagda aktiviteter, som cv-stuga, språkstöd, digitalisering, egen produktion, studiebesök och praktik inom främst kommunala verksamheter. Integrationsenheten har som mål att erbjuda sysselsättning från dag ett vid ankomst till Sverige för att motverka segregering och stärka etableringen i samhället. De nya medborgarna erbjuds stöd i AMI:s ordinarie verksamhet omgående. Integrationsenheten har även tagit emot ett stort antal skyddsbehövande från Ukraina och de har med stöd av AMI tagit del av föräldraskapsutbildningen Föräldraskap i Sverige samt språkkurs.

Inom kommunens aktivitetsansvar, KAA 4 , tillkom 28 nya deltagare, av dessa har sex gått vidare till studier, två till arbete och tre har flyttat från kommunen.

EKONOMI

VERKSAMHET

Belopp i tkr Utfall
2021
Utfall
2022
Budget
2022
Avvikelse
Förvaltningsgemensamt 2 479 – 4 564 – 5 515 951
Äldreomsorg – 209 080 – 217 677 – 212 549 – 5 128
Verksamheten för funktionshindrade – 81 227 – 85 506 – 83 908 – 1 598
Individ– och familjeomsorg – 50 084 – 51 901 – 54 575 2 674
Arbetsmarknad och integration – 4 728 – 3 294 – 4 359 1 065
Totalt 342 640 362 942 360 906 2 036

Kommentarer till resultatet

Resultatet för driften år 2022 var ett underskott på drygt 2 mnkr.

Inom äldreomsorgen pågår en omorganisation för att äldreomsorgen ska bli mer effektiv. Fler enhetschefer med färre medarbetare att ansvara för väntas ge effekter som minskad frånvaro och bättre arbetsmiljö. De nya enhetscheferna finansieras främst genom att man minskar antalet administrativa assistenter.

Inför 2022 beslutade nämnden att äldreomsorgen skulle spara 2 mnkr, och minskade äldreomsorgens budget med 2 mnkr. Området redovisade ett budgetunderskott med 5 mnkr, vilket framför allt beror på höga personalkostnader inom hemtjänsten och ökade kostnader för personalhygien. Inför sommaren var det extra svårt att få tag på vikarier, vilket medfört att verksamheten hyrt in undersköterskor från bemanningsföretag till en merkostnad på 0,5 mnkr. Behovet att hyra in sjuksköterskor har fortsatt 2022 och bidrog till äldreomsorgens underskott med 1 mnkr.

Verksamheten för funktionshindrade har köpt externa platser i gruppbostäder för 12 mnkr, vilket genererat 3 mnkr i underskott, medan köp av korttidsplatser genererat överskott. Personlig assistans redovisade ett överskott mot budget då antalet brukare med LSS-beslut var färre än budgeterat.

Individ- och familjeomsorgen redovisade ett överskott som framför allt beror på låga kostnader för ekonomiskt bistånd. Enheten redovisade ett underskott på 2 mnkr för placeringar och öppenvård, medan försörjningsstödet redovisade 3,8 mnkr i överskott.

Arbetsmarknad och integration lämnade ett budgetöverskott på grund av lägre personalkostnader än budgeterat.

VERKSAMHETSMÅTT OCH NYCKELTAL

  2018 2019 2020 2021 2022
Antal brukare i hemtjänst (exklusive larm, mattjänst) 230 235 270 286 302
Beläggningsgrad totalt, i genomsnitt, % 75 77 80 80 81
Beläggningsgrad brukartid, i genomsnitt, % 78 56 60 61 62
Försörjningsstöd, belopp, tkr 4 442 6 997 10 219 9 323 5 489
Antal hushåll med försörjningsstöd under året 296 255 264 291 162
Genomsnittlig bidragstid med försörjningsstöd, månader 7,9 5,3 5,8 5,8 3,8
Andel heltidsarbetande i förvaltningen, % 59 63 73 75 77

FRAMTID

Förvaltningen arbetar för individens självständighet genom att göra dem delaktiga och ha ett förebyggande förhållningssätt med fokus på ständigt lärande, kvalitet och hemmaplanslösningar. Det når förvaltningen genom att ha professionell personal och effektiva arbetssätt. De största utmaningarna för förvaltningen är att rekrytera, behålla och kompetensutveckla personalen.

Regeringen håller på att se över flera lagar, bland annat planeras att införa en äldreomsorgslag som ska komplettera socialtjänstlagen. Vilka konsekvenser det kan få för verksamheterna är osäkert i nuläget.

Kommuner och regioner står inför ett tufft budgetläge kommande år. Förvaltningen påverkas exempelvis om statsbidrag minskar eller tas bort, eftersom de utgör viktiga bidrag till vissa verksamheter. Social- och arbetsmarknadsförvaltningen har förstärkt bemanningen, utbildat personal och arbetat med olika projekt med hjälp av statsbidrag.

Förvaltningen har en del projekt igång i samverkan med bildningsförvaltningen, som finansieras genom medel från integrationsfonden och sociala investeringsfonden. Beroende på beslut som fattas framöver behöver förvaltningarna i dialog med verksamheterna ta ställning till hur arbetet ska organiseras.

Kommunens nya vård- och omsorgsboende, Blomsterängen, kommer att stå klart 2023, vilket innebär att tre av kommunens vård- och omsorgsboenden flyttas till ett gemensamt boende.

Hemtjänsten står inför stora utmaningar. Att kunna möta personer med högre krav och fler multisjuka patienter kräver både kompetens och en tydlig organisation.

En förväntad utveckling är att kostnaderna för försörjningsstöd kan öka utifrån den rådande situationen med inflation, ökade kostnader och arbetsmarknadens svängningar. Andra utmaningar som individ- och familjeomsorgen står inför är att skapa bra hemmaplanslösningar för att förhindra placeringar som många gånger blir väldigt kostsamma.

Det pågår ett generationsskifte på gruppbostäderna, med allt äldre brukare som kräver mer omvårdnad. De brukare som är yngre och är mer delaktiga i samhället kräver också personalresurser, men på ett helt annat sätt.

Arbetsmarknads- och integrationsenheten ser en utveckling mot att det behövs mer omfattande insatser för att hjälpa människor att kunna få ett arbete. Det gäller kommuninvånare med språkproblem, låg utbildning, utrikesfödda kvinnor samt de som har olika funktionsvariationer. Förändringen av Arbetsförmedlingen innebär även att det direkta stödet till dessa människor läggs över på kommunen, vilket blir en utmaning på sikt.