Händelser av väsentlig betydelse

ENERGIEFFEKTIVISERINGAR

Konsekvenser av Rysslands krig mot Ukraina

Som en följd av Rysslands invasion av Ukraina präglades året av oförutsägbarhet såsom mottagning av flyktingar, åtgärder för energibesparingar och allmän inflationspåverkan. Tidigt under året påbörjandes planering för mottagande skyddsbehövande. Enligt massflyktsdirektivet blev Hallsbergs kommun tilldelad 38 personer. Under sommaren tog kommunen emot 25 Ukrainska flyktingar, de flesta har erhållit lägenheter i centrala Hallsberg.

Energisituationen i Sverige och Europa har påverkats vilket fått till följd att Hallsbergs kommun vidtagit åtgärder för energibesparingar. Åtgärder som vidtagits har bland annat varit att optimera temperatur och ventilation i kommunens lokaler, på skyndat utbyte till ledbelysning och stängt uthusbassängen vid Allébadet under vinterperioden. Arbetet med att bidra till minska energianvändningen kommer att fortsätta.

CORONAPANDEMINS FORTSATTA EFFEKTER

Även om pandemin började mattas av 2022, fortsatte den att påverka verksamheterna i början av året. Hallsbergs förskolor och grundskolor påverkades av hög frånvaro på grund av covid-19 bland personalen under våren. Verksamheterna fick göra anpassningar och planera om vissa veckor och på vissa enheter. Förskolorna och grundskolorna var dock öppna under hela vårterminen.

Trots två svåra år med pandemi och hög frånvaro bland både lärare och elever har betygsstatistiken i Hallsbergs kommun inte påverkats lika mycket som i stora delar av landet, utan ligger kvar på samma nivå som tidigare.

Allt eftersom pandemin har bromsats upp och restriktioner tagits bort, har kulturskolan mer och mer kunnat återgå till normal verksamhet under våren. Flera publika evenemang har återigen kunnat genomföras i fysisk form.

Även fritidsavdelningen har under året återgått till ordinarie verksamhet och fritidsgårdarna har varit välbesökta. Sommarkollot i Motorp genomfördes under tre veckor i juni och var som vanligt fullbelagt.

Inom social- och arbetsmarknadsnämndens verksamheter var årets första månader ansträngande med fortsatt höga sjuktal bland både brukare och personal. Individ- och familjeomsorgen har haft fysiska möten med alla som har behövt det.

Drift- och serviceförvaltningens sjuktal påverkades starkt de första månaderna 2022 med frånvaro på grund av covid-19. Även i juli var sjuktalen höga, men då på grund av många förkylningar samtidigt. I december hade förvaltningen återigen mycket covid-19-relaterad frånvaro.

Ärendetillströmningen inom serverings- och tobakstillstånd samt kontakter med tillståndshavare har också återgått till en mer normal nivå.

Gemensamt för alla verksamheter inom drift- och servicenämnden är att pandemin har påverkat tillgången till reservdelar och andra varor, ett problem som har fortsatt med anledning av kriget i Ukraina.

ÅRETS SOMMARUTSTÄLLNING – LIVETS FRÖJDER

Årets sommarutställning ”Livets fröjder” innehöll måleri, grafik, teckningar och textil av Lena A Linderholm. Utställningen var ett samarbete mellan Hallsbergs kommun och Hallsbergs Bild‐ och konstförening. Till försäljning fanns förutom konst även muggar, kannor, brickor, böcker, kort med mera. Det var en färgsprakande utställning som också blev väldigt framgångsrik med totalt 2 900 besökare.

Ha08Bild_stig

HALLSBERG VÄXER

Totalt har 16 småhustomter sålts under året, varav sex i Hallsberg, två i Sköllersta, en i Vretstorp och sju i Östansjö. Tomtförsäljning i Samsala pågår. Det nya ränteläget och ökade kostnader för nybyggnation har lett till försiktighet hos både privatpersoner och företag i tomtkön.

Markanvisningen för kvarteret Berg fortsätter och där planerar Innobo att bygga ett trygghetsboende med 29 hyresrätter samt två hus med totalt 26 lägenheter som blir bostadsrätter. Bostadsrätterna ligger ute till försäljning och det finns intresse för dem.

I Kvarsätter/Tisarstrand pågår arbete för va-utbyggnad och planering för fler småhustomter i sjönära läge.

NY FÖRSKOLA PÅ SÖDER

Den nya förskolan Åkerön på söder håller på att byggas och beräknas vara klar i början av 2024. Trenden med fler barn och elever i kommunens förskolor och skolor fortsätter. Innan den nya förskolan är klar använder kommunen paviljonger som en tillfällig lösning för att säkerställa plats för alla barn.

Namnet Åkerön kommer av den lilla ”ön” med några träd på åkern intill förskolan.

HALLSBERGSMÄSSAN

Hallsbergsmässan är ett bra tillfälle att visa upp sig, både som företag och förening. Mässan genomfördes 6–7 maj med omkring 6 000 besökare och många utställare.

ETABLERINGAR I HALLSBERG

Ha10Infranord

I Hallsberg har Infranords nya toppmoderna verkstad invigts. Infranord är Sveriges största entreprenör för underhåll av järnvägar. Deras specialfordon som jobbar på spåren med reparationer kommer nu att kunna repareras på Ralaområdet i Hallsberg.

Ahlsells investerar i logistikcentrumet i Hallsberg. Bland annat kommer företaget att köpa mark i början av 2023 för att kunna bygga ut anläggningen. Bygget beräknas vara klart i mitten av år 2024.

Snart är den nya utbyggnaden av Atrias fabrik i Sköllersta färdig. Starten sker stegvis och beräknas vara klar i augusti 2023. Den utbyggda anläggningen innebär att Atria behöver rekrytera upp emot 100 nya medarbetare till Sköllersta.

HALLSBERGS NYA VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE BLOMSTERÄNGEN

Färdigställandet av Blomsterängen försenades då Byggtema gick i konkurs. Efter att NA-bygg tog över samordningen och slutförandet har byggnationen framskridit och i maj 2023 bedöms boendet vara klart för inflyttning.

Boendet kommer att ha 128 lägenheter, var och en på 32 kvadratmeter. Inriktningen har varit att skapa en varm, trygg och hemtrevlig plats där det ska vara enkelt att umgås med andra både inne och ute. Byggnaden kommer att ägas av Länsgården Fastigheter AB och Hallsbergs kommun blir hyresgäst.

HALLSBERGSDAGEN

Ett stort evenemang arrangerades på Stortorget den 3 september under namnet ”Det svänger på torget”. Evenemanget varade i fyra timmar och bestod av musikunderhållning för alla åldrar, med Martin Stenmarck som huvudartist. Ett antal föreningar deltog också med aktiviteter vid evenemanget som besöktes av omkring 900 personer.

Ha08Bild_stig Ha08Bild_stig