Driftredovisning

Nämnd/styrelse
Belopp i tkr
Bokslut
2021
Intäkter
2022
Kostnader
2022
Bokslut
2022
Budget
2022
Avvikelse
2022
Kommunfullmäktige – 361 – 371 – 371 – 610 239
Kommunstyrelsen – 190 172 10 233 – 199 418 – 189 185 – 212 128 22 943
därav gemensam verksamhet: – 51 869 10 207 – 54 302 – 44 095 – 66 057 21 962
därav transfereringar – 138 303 26 – 145 116 – 145 090 – 146 071 981
Drift- och servicenämnd – 39 161 224 551 – 273 769 – 49 218 – 44 327 – 4 891
Bildningsnämnd – 364 905 89 690 – 485 201 – 395 511 – 392 485 – 3 026
Social- och arbetsmarknadsnämnd – 342 640 101 768 – 464 710 – 362 942 – 360 906 – 2 036
Taxe- och avgiftsnämnd 0 4 804 – 4 804 0 0 0
Revision, Valnämnd, Överförmyndarnämnd – 3 025 2 097 – 5 705 – 3 608 – 3 740 132
Summa nämnder – 940 264 433 143 – 1 433 979 – 1 000 835 – 1 014 196 13 361
Finansiering 1 013 737 1 111 279 – 61 977 1 049 303 1 031 196 18 107
TOTALT 73 473 1 544 423 – 1 495 955 48 467 17 000 31 467