Förväntad utveckling

Det här avsnittet redovisar förhållanden och omvärldsfaktorer som kan påverka den kommunala ekonomin och verksamheten de närmaste åren och vilka risker de kan innebära.

Sysselsättning och tillväxt

Utvecklingen av sysselsättning och tillväxt har stor betydelse för kommunens intäkter, som till största delen består av skatter och generella statsbidrag.

Grunden för en stark välfärd är en ekonomi i balans. Målet är ekonomiska överskott i goda tider för att ha en buffert när tiderna blir sämre. Det budgeterade resultatet för 2023 är 5,5 mnkr, 10,4 mnkr för år 2024 och 34,5 mnkr för år 2025. Kommunens resultatmål för perioden är 1,6 procent av totala skatteintäkter och statsbidrag. Kommunen räknar inte med att nå resultatmålen de första två åren men bedömer klara målet totalt för hela den treåriga planperioden.

Skatteunderlag

I sin första skatteunderlagsprognos för 2023, publicerad i februari 2023, räknar SKR med något starkare skatteunderlagstillväxt än tidigare bedömningar. Det var en fortsatt stark tillväxt av skatteunderlaget 2022 i samband med återhämtningen efter pandemin, trots att ekonomin bromsade andra halvåret 2022. Ekonomin fortsätter bromsa in under 2023 och då minskar även skatteunderlagets ökningstakt och blir lägre än genomsnittet de tio senaste åren. Under åren 2024 och 2025 bedömer SKR att det sker en återhämtning efter lågkonjunkturen och 2026 väntas en växande trend för ekonomin igen. Sammantaget växer skatteunderlaget 2024–2025 i linje med det historiska genomsnittet.

Den höga inflationen påverkar skatteunderlaget på olika sätt. Bland annat stiger pensionerna till följd av högre prisbasbelopp. Den stora effekten kommer dock genom att köpkraften i skatteunderlaget urholkas. År 2023 står ut som ett mycket svagt år och det reala skatteunderlaget minskar med nästan 3 procent.

Befolkningsutveckling

Kommunens kostnader påverkas av förändringar i befolkningen samt behov, förväntningar och krav. Kommunen analyserar varje år ett flertal förutsättningar inför planering och beslut om verksamhetsmål och budget. En viktig del är befolkningsprognosen. I prognosen som låg till grund för budgeten 2022 och flerårsplanen 2023–2024 räknade kommunen med en viss befolkningsökning, bland annat genom inflyttning till kommunen de närmaste åren. År 2022 ökade invånarantalet med 94 personer. Befolkningsprognosen justeras våren 2023 inför kommande planeringsperiod 2024–2026. Takten i bostadsbyggandet är en avgörande faktor för befolkningsutvecklingen i kommunen.

Befolkningsutvecklingen tillsammans med ökad efterfrågan på välfärd innebär ökade kostnader. Kommunal verksamhet står inför stora utmaningar. Det krävs därför en rad åtgärder för att kostnaderna inte ska överstiga intäkterna på ett par års sikt. Samtidigt måste kommunerna intensifiera arbetet med effektivisering, utveckling och förnyelse genom strukturella åtgärder. Exempel på sådana strukturella åtgärder är ökad samverkan och nya arbetssätt bland annat inom välfärd och administration.

I kommunstyrelsens budget för 2023 ingår medel på 1,4 mnkr för att fortsätta satsningen på digitalisering. Digitalisering är en viktig möjlighet att effektivisera verksamheten, öka tillgängligheten och samtidigt förbättra servicen.

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningen är en av de viktigaste och svåraste utmaningarna i de kommunala verksamheterna. Konkurrensen om arbetskraft har ökat generellt, men mest när det gäller kompetent personal i förskolor, skolor och omvårdnad.

En särskild utmaning inom den kommunala sektorn är den förväntade åldersstrukturen, som innebär att andelen 80-åringar och äldre ökar mer än andelen personer i yrkesverksam ålder, vilket gör att allt färre yrkesverksamma ska försörja allt fler.

Kommunen prioriterar arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare för de som redan är anställda och locka den kompetens som behövs för att ge medborgarna rätt service. Varje förvaltning arbetar med att uppdatera kompetensförsörjningsplaner för sina verksamheter. Kommunens strategi för kompetensförsörjning tydliggör styrning, viljeinriktning och utvecklingsbehov för det strategiska arbetet och är ett stöd i planarbetet.

Bildningsnämnden brottas med utmaningar i förskolor och skolor vad gäller att rekrytera legitimerad och behörig personal. Genom ett samarbete med Karlstads universitet får personal som saknar legitimation möjlighet att läsa in en lärarexamen inom ramen för sin anställning. En kompetensförsörjningsplan har tagits fram tillsammans med fackliga organisationer.

Även social- och arbetsmarknadsnämnden har utmaningar med att rekrytera personal och då främst socionomer, sjuksköterskor och undersköterskor. Men även andra kompetenser är svårrekryterade.

Under 2022 slutfördes projektet Nära vård som satt fokus på de utmaningar som kompetensförsörjningen har framöver. Kommunerna i länet har fått tillgång till en metod för att arbeta systematiskt med kompetensförsörjningsfrågan. Metoden kan även användas inom andra områden i ett långsiktigt arbete för att trygga kompetensen både nu och framåt.

Arbetet med att öka sysselsättningsgraden till heltid är en viktig del i kompetensförsörjningsarbetet. Kommunen har antagit en ny pensionspolicy som underlättar för medarbetare att arbeta längre upp i åren.

Bostads- och lokalförsörjning

Lokalförsörjningsplanen visar en samlad bild av behovet av nya och ombyggda verksamhetslokaler de kommande fem åren. Planen ligger till grund för planering av åtgärder, prioriterade projekt och strategiska investeringar i budget och flerårsplan. I investeringsplanen för åren 2023–2026 finns bland annat utrymme för att färdigställa förskolan på söder i Hallsberg samt medel för att renovera Centrumhuset.

En kapacitetsutredning av kommunens alla skollokaler utgör en grund för anpassningar och åtgärder utifrån prognoser om antal elever. Arbetet med elevprognoser är av stor betydelse för den långsiktiga planeringen. Stora investeringar finns i kommunens planer och rådande inflation och ekonomiska osäkerheter får omedelbara konsekvenser för investeringsnivån och därmed även för kommande driftkostnader.