Balansräkning

Belopp i mnkr Not Kommun
2022
Kommun
2021
Koncern
2022
Koncern
2021
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 9 742 730 1 426 1 777
Maskiner och inventarier 9 41 32 56 45
Finansiella anläggningstillgångar 10 37 36 14 14
Summa anläggningstillgångar 821 798 1 496 1 836

Omsättningstillgångar
Förråd med mera 11 7 6 7 6
Kortfristiga fordringar 12 151 103 172 136
Kassa och bank 13 100 117 570 201
Summa omsättningstillgångar 258 226 749 343
 
SUMMA TILLGÅNGAR 1 078 1 024 2 245 2 179

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital
14 467 419 664 552
därav årets resultat 48 73 113 86
därav resultatutjämningsreserv 52 52 52 52
därav övrigt eget kapital 367 294 499 414

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 15 87 87 94 94
Andra avsättningar 16 10 10 11 12
Summa avsättningar 97 97 105 106

Skulder
Långfristiga skulder 17 230 257 1 027 1 211
Kortfristiga skulder 18 284 251 449 310
Summa skulder 514 508 1 476 1 521
SUMMA
 
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1 078 1 024 2 245 2 179

Panter och ansvarsförbindelser
19 1 264 1 335 427 432
Ansvarsförbindelser:
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna 288 312 324 349
Övriga ansvarsförbindelser 976 1 023 103 83